19/05/2014

Επαναδημοπράτηση της πράξης «Δημιουργία Λευκώματος με θέμα την ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα του Δυτικοθεσσαλικού πεδινού χώρου» με πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών

image_print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»

Καρδίτσα: 19/05/2014
Αρ. πρωτ.: 12767

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Κωδικός Δράσης L313-4

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013” με ποσοστό συγχρηματοδότησης 70 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 30 % από Εθνική Δαπάνη (κωδικό 2010ΣΕ08280000 της ΣΑΕ 082/8, στον οποίο έχουν εγγραφεί οι πιστώσεις του Άξονα 4 του ΠΑΑ στο Π.Δ.Ε.).

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 70% από το πρόγραμμα Leader (δημόσια συμμετοχή) που αντιστοιχεί σε ποσό 31.383,50 € και κατά 30% από τον Δήμο Καρδίτσας (ίδια συμμετοχή του τελικού δικαιούχου) που αντιστοιχεί σε ποσό 13.450,00 €.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δημιουργία Λευκώματος με θέμα την ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα του Δυτικοθεσσαλικού πεδινού χώρου»

Ο Δήμος Καρδίτσας διακηρύττει ότι την 5η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Καρδίτσας στην διεύθυνση Aρτεσιανού 1 Τ.Κ. 43100 – Καρδίτσα – 3ος όροφος, θα διεξαχθεί δημόσιος πρόχειρος ανοιχτός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσίας με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Δημιουργία Λευκώματος με θέμα την ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα του Δυτικοθεσσαλικού πεδινού χώρου» και κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 179498.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 36.450,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 44.833,50 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για τα τεύχη του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας στην διεύθυνση dimoskarditsas.gov.gr και να παραλάβουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, από την έδρα του Δήμου Καρδίτσας (Aρτεσιανού 1 Τ.Κ. 43100- Καρδίτσα– 2ος όροφος) καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00-13:00. Πληροφορίες στα τηλ.: 2441350807, 2441350743, κα Παρθένη ή κα Γιαννουλάκη.

Το έργο περιλαμβάνει α) την αξιοποίηση του ανέκδοτου κλασικού μουσικού έργου «‘Άρνη», το οποίο αναφέρεται στον μύθο-αφετηρία της Θεσσαλίας, του αναγνωρισμένου μουσικοσυνθέτη Θωμά Μπακαλάκου, και β) τη δημιουργία δύο συνοδευτικών λευκωμάτων σε κασετίνα με θέμα την ταυτότητα της πεδινής Θεσσαλίας, με έμφαση στην περιοχή, στην οποία αναφέρεται ο προελληνικός μύθος της Άρνης, μετέπειτα πρωτεύουσα της αρχαίας Θεσσαλιώτιδας (σημερινό χωριό Πύργος Κιερίου του Δήμου Σοφάδων).

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισμού της παρούσας περιλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι ποσό 1.822,50 Ευρώ.

Για οποιαδήποτε απορία ή τυχόν προβλήματα στο download του τεύχους της προκήρυξης, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Δικτύου, Τηλεπικοινωνιών και υποστήριξης εξοπλισμού ΤΠΕ του Δήμου Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1 – 43100 Καρδίτσα στο τηλ.: 2441350777, (κος Μαυραντζάς).

Τα έξοδα των δημοσιεύσεων θα βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Η παρούσα περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Καρδίτσας.

Ο Δήμαρχος
Κωνσταντίνος Παπαλός