Εισήγηση Αθανασίου Μαρκινού σχετικά με τη λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ενέργειας

26/11/2013
image_print

Η εταιρεία «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έγγραφό της (αρ. πρωτ. 7429/26-3-13) ζητά από το Δήμο Καρδίτσας την παροχή γνώμης για την υλοποίηση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ανεμογεννήτριες.

Ο σταθμός συνολικής ισχύος 111 MW θα αποτελείται από τις επιμέρους εγκαταστάσεις:

Σύμφωνα με την εταιρία, η συνολική εγκατάσταση θα κοστίσει περί τα 120.000.000 € και αναμένεται να αποδίδει 264.044 MWh/έτος, παραγωγή που αντιστοιχεί σε ετήσιο τζίρο  27.835.582 €.

Σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 25 του Ν. 3468/2006 και παρ. 3 του άρθρου 7, Ν. 3851/2010) από το ποσό αυτό το 3% ήτοι 837.321 € περίπου, θα κατευθύνεται ως αντισταθμιστικό όφελος στην τοπική κοινωνία. Συγκεκριμένα:

Η εταιρία προτίθεται κατά την κατασκευή να χρησιμοποιήσει υλικά και εργατικό δυναμικό από την περιοχή και να αναλάβει εξ ολοκλήρου το κόστος των πιθανών συμπληρωματικών έργων που θα απαιτηθούν (διάνοιξη δασικών δρόμων, βελτίωση υπαρχόντων, πυροπραστασία κτλ).

Τα Τοπικά Συμβούλια των 5 κοινοτήτων συνεδρίασαν και γνωμοδότησαν τα 3 θετικά (Ραχούλα, Μολόχα και Απιδιά), το ΤΣ του Αμαράντου αρνητικά και στο ΤΣ της Νεράιδας δόθηκε αναβολή στο θέμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους χάρτες αιολικού δυναμικού αντίστοιχης μελέτης που διενήργησε το ΚΑΠΕ οι προαναφερόμενες θέσεις της κορυφογραμμής της Δ.Ε. Ιτάμου αλλά και της Δ.Ε. Καλλιφωνίου υπάγονται στην Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) που αποτελεί την υψηλότερη κατηγορία χαρακτηρισμού για αυτού του τύπου τις επενδύσεις.

Η Δημοτική Αρχή έχει θέσει εξ’ αρχής ως προτεραιότητα την προώθηση και στήριξη δράσεων αξιοποίησης των ΑΠΕ και της αειφόρου ανάπτυξης στην περιοχή μας. Ιδιαίτερα στην περίπτωση που οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν άμεσα ή έμμεσα σημαντικά έσοδα για το Δήμο μέσω των αντισταθμιστικών οφειλών που προαναφέρθηκαν.

Στην περίπτωση της σχεδιαζόμενης επένδυσης σύμφωνα και με την εισήγηση της υπηρεσίας μας που επισυνάπτεται (Τμήμα ΑΠΕ και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων), η εκπόνηση και ο έλεγχος των περιβαλλοντικών μελετών βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Σε έργα τέτοιου μεγέθους θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλά και η προστασία του φυσικού τοπίου της περιοχής.

Στην διαδικασία αυτή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προϋποθέσεις που τέθηκαν από τα Τοπικά Συμβούλια και οι απόψεις που θα κατατεθούν από όλους τους φορείς της περιοχής μας.