06/03/2019

Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για πρόχειρη σταυλική εγκατάσταση της Τ.Κ Μακρυχωρίου

image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
6/3/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου: 3668

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

στις δεκαοκτώ (18) του μήνα Μαρτίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Καρδίτσας στον 3ο όροφο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για πρόχειρη σταυλική εγκατάσταση της Τ.Κ Μακρυχωρίου, εμβαδού 600,00 τ.μ. από τις 10:10 έως 10:30 π.μ.. Η διάρκεια μίσθωσης είναι εννέα έτη με δυνατότητα 9ετούς παράτασης υπό όρους. Το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς, καθορίστηκε στα εκατόν πενήντα ευρώ #150,00#€ ανά στρέμμα, ετησίως.

Για να λάβει κάποιος μέρος στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα: α) ως εγγύηση συμμετοχής, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας υπέρ του Δήμου Καρδίτσας, ποσού ίσου προς το 10% του ποσού που ορίζεται ως κατώτατο όριο μισθώματος για την εννεατία, δηλαδή #81,00#€. β) βεβαίωση μη οφειλής από το δήμο Καρδίτσας-δημοτική ενημερότητα, τόσο ο συμμετέχων ως επίδοξος πλειοδότης, όσο και ο εγγυητής του, γ) υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στη δημοπρασία και του εγγυητή, ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων εκμίσθωσης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, δ)βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και δημοτικότητας ε) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κατέχει άλλη μισθωμένη έκταση για ίδια χρήση και στ) υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα, ότι εξέτασε το μίσθιο, έλαβε πλήρη γνώση της υφιστάμενης κατάστασής του και το κρίνει κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε εφαρμογή της αριθμ.:46/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καρδίτσας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της εκμίσθωσης από το γραφείο Εσόδων, τηλέφωνο 2441350760 και από το γραφείο Οικονομικής Επιτροπής, τηλέφωνο 2441350782, καθώς και να λάβουν αντίγραφο της σχετικής διακήρυξης ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Δημαρχείο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ