12/10/2023

Δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της κοινότητας Δαφνοσπηλιάς, της κοινότητας Καλλιφωνίου, της κοινότητας Ζαϊμίου και της κοινότητας Παλιουρίου

image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
12/10/2023
Αρ. Πρωτοκόλλου: 28137

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Καρδίτσας, διακηρύσσει ότι :

στο δημοτικό κατάστημα Καλλιφωνίου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Εκμίσθωσης Ακινήτων, θα διεξαχθεί φανερή, προφορική & πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκμίσθωση δύο (2) αγροτεμαχίων της κοινότητας Δαφνοσπηλιάς, δύο (2) αγροτεμαχίων της κοινότητας Καλλιφωνίου, δύο (2) αγροτεμαχίων της κοινότητας Ζαϊμίου και τριών (3) αγροτεμαχίων της κοινότητας Παλιουρίου, της ΔΕ Καλλιφωνίου για πέντε (5) καλλιεργητικές περιόδους.

Αρχικά την 3 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη, από τις 9:30 π.μ. έως τις 12:25, θα διεξαχθεί δημοπρασία για τα παρακάτω αγροτεμάχια και συγκεκριμένα;

από τις 9:30- 09:45 για το πρώτο αγρ/χιο,

από τις 9:5010:05 για το δεύτερο αγρ/χιο,

από τις 10:10- 10:25 για το τρίτο αγρ/χιο,

από τις 10:3010:45 για το τέταρτο αγρ/χιο,

από τις 10:5011:05 για το πέμπτο αγρ/χιο,

από τις 11:10- 11:25 για το έκτο αγρ/χιο,

από τις 11:30- 11:45 για το έβδομο αγρ/χιο,

από τις 11:50- 12:05 για το όγδοο αγρ/χιο,

από τις 12:10- 12:25 για το ένατο αγρ/χιο.

A/A

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ

ΑΝ/ΣΜΟΣ ΑΡ. ΤΕΜ.

ΕΚΤΑΣΗ στρμ.

Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς μισθώματος ανά στρέμμα

Ποσό εγγυητικής επιστολής

1 Δαφνοσπηλιάς ΚΡΙΜΙΛΙΤΣΑ 115/74

19,55

15,00

29,33

2 Δαφνοσπηλιάς ΣΧΟΛΙΚΟ

ΚΑΙ ΣΠΗΛΙΑ

157/74:15,24

+11,76 E.A.

27,00

15,00

40,50

3 Καλλιφωνίου ΛΥΓΑΡΟΡΕΜΑ-

ΠΡΩΗΝ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ

ΚΛΗΡΟΣ

752/72  

34,00

23,00

78,20

4 Καλλιφωνίου ΛΥΓΑΡΟΡΕΜΑ-

 

766/72 55,00

 

23,00

126,50

5 Ζαϊμίου ΚΕΝΤΡΩΜΑ 189/71 132,61

 

23,00

305,00

6 Ζαϊμίου ΣΟΥΛΕΜΑΝΙ-

ΚΕΝΤΡΩΜΑ-

ΠΡΩΗΝ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ

ΚΛΗΡΟΣ

180/71 60,00

23,00

138,00

7  

Παλιουρίου

 

ΠΑΛΙΟΤΡΑΓΑΣΙΑ 709/58 10,25

15,00

15,38

8  

Παλιουρίου

 

ΑΜΠΕΛΙΑ 246/58 4,00

15,00

6,00

9

Παλιουρίου

 

ΛΟΡΘΑ 81/58 4,00

από

5,625

15,00

6,00

Το κατώτατο όριο μισθώματος ανά στρέμμα για έκαστο προς εκμίσθωση αγροτεμάχιο, φαίνεται στην στήλη (6) του ανωτέρω πίνακα. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους που καθορίστηκαν με την 294/23 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, πρέπει να προσκομίσει: α) ως εγγύηση συμμετοχής, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.& Δ., ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, αντίστοιχου ποσού ίσο με το 10% του κατώτατου ετησίου μισθώματος, όπως φαίνεται στην στήλη (7) του πίνακα, β) βεβαίωση μη οφειλής από το δήμο Καρδίτσας και του αρδευτικού φορέα, γ) υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της εκμίσθωσης και ότι γνωρίζει την κατάσταση του μισθίου, δ) πιστοποιητικό γέννησης και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, ε) σε περίπτωση που κάποιος έχει ενεργή ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Καρδίτσας, να είναι ενήμερος στις δόσεις του και επιπλέον να έχει εξοφλήσει τα 3/5 του υπολοίπου της ρυθμιζόμενης οφειλής του, όταν προέρχεται από μισθώματα ή και αρδευτικά τέλη. Ο εγγυητής πρέπει να προσκομίσει: α) βεβαίωση μη οφειλής από το δήμο Καρδίτσας, κατά τα οριζόμενα και για τον πλειοδότη, β) Ε9 του τελευταίου έτους και γ) υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της εκμίσθωσης.

Πληροφορίες: Στο δημαρχείο στο τμήμα Οικονομικής Επιτροπής τηλ.:2441350082 και τμήμα Εσόδων τηλ:2441350060,064. Αντίγραφο των όρων της εκμίσθωσης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στα δημοτικά κατάστημα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ