04/06/2015
image_print

Σας καλούμε να συμμετέχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις, έως και την Κυριακή 31 Μαΐου 2015, πατώντας στο εικονίδιο “προτάσεις παρατηρήσεις σχόλια” που βρίσκεται στην κορυφή της ιστοσελίδας και συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα.

Εναλλακτικά μπορείτε να καταθέσετε και εγγράφως τις προστάσεις σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου (2ος όροφος) ή να τις αποστείλλετε στο fax.: 2441350721 με την ένδειξη “ Για τον Κανονισμό Λειτουργίας Περιπτέρων Δήμου Καρδίτσας”

Η συμμετοχή σας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας αυτής της προσπάθειας.

Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων για τη συμβολή σας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Φώτης Αλεξάκος


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Εισαγωγή

Τα περίπτερα είναι λειτουργικά και εξυπηρετικά στοιχεία του δημόσιου χώρου, αποτελώντας μία μακρόχρονη ελληνική ιδιαιτερότητα. Με αυτή την έννοια θα πρέπει να κρατήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και στο Δήμο μας, χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας τους μετατρέποντάς τα σε “πολυκαταστήματα”, όπως γίνεται σήμερα, διασκορπίζοντας περιμετρικά εμπορεύματα, έντυπα, ψυγεία και κατασκευές. Αρκετά από τα περίπτερα που λειτουργούν στο Δήμο μας, αυθαιρετούν υπερβαίνοντας τον χώρο που τους αναλογεί, επεκτείνοντας στους εξωτερικούς χώρους πολλά ψυγεία ή δημιουργώντας μόνιμες κατασκευές, θέτοντας ζήτημα αισθητικής κυρίως στα κεντρικά σημεία της πόλης της Καρδίτσας, όπως πλατείες και πεζοδρόμια.
Επειδή, από την ισχύ του Ν.4093/2012, το θέμα της διαχείρισης από το Δήμο των θέσεων περιπτέρων αποκτά ιδιαίτερη σημασία, η δημοτική αρχή συνέταξε ένα σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας των Περιπτέρων, ώστε το αρμόδιο τμήμα του Δήμου και οι άλλες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Τμήματα του Δήμου να ενεργούν με βάση αυτά που προβλέπονται και καθορίζονται σ’ αυτόν και να αποκατασταθεί ο αρχικός χαρακτήρας των περιπτέρων.

Άρθρο 1ο
Αντικείμενο – Σκοπός του Κανονισμού

1. Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί ή παραχωρούνται για εγκατάσταση και εκμετάλλευση της λειτουργίας περιπτέρων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καρδίτσας, κατά κοινότητα, ο οποίος θα δεσμεύει τις δημοτικές υπηρεσίες, τους δικαιούχους των αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων, αλλά και τους μισθωτές τους.
2. Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι:
α. Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών του δήμου Δήμου Καρδίτσας.
β. Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.
γ. Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης πεζών στους κοινόχρηστους χώρους, των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), αλλά και των οχημάτων που κινούνται πλησίον αυτών.
δ. Ο προσδιορισμός με σαφήνεια των επιτρεπόμενων διαστάσεων των περιπτέρων και των στοιχείων τους.
ε.  Ο ορισμός των τετραγωνικών μέτρων παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου των περιπτέρων.
στ. Η θέσπιση αυστηρών κανόνων σε περίπτωση υπέρβασης ή τροποποίησης της χορηγηθείσας άδειας.
ζ.  Ο καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης των αδειών εκμετάλλευσης των περιπτέρων στους δικαιούχους.

Άρθρο 2ο
Νομικό πλαίσιο

Ο παρών κανονισμός στηρίζεται στις εξής διατάξεις:
1. Του Ν. 3463/2006, άρθρα 75 και 79 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Του Ν. 3852/2010, άρθρα 73, 94 και 95 «Καλλικράτης»
3. Του Αστικού Κώδικα, άρθρα 970 και 971
4. Του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας
5. Του Ν.Δ. 1044/1971 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του Ν. 1043/1980, του Ν. 1416/1984 άρθρο 10, Ν. 3421/2005 άρθρο 86, Ν. 3648/2008, του Ν. 3883/2010 άρθρο 82.
6. Του Ν. 4093/2012 του άρθρου 1, παρ. ΣΤ, υποπαρ. ΣΤ2 «Ρυθμίσεις για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης των κοινοχρήστων χώρων και κτιρίων των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών έναντι ανταλλάγματος», όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 4257/2014, άρθρο 76 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
7. Του Ν. 4254/2014 του άρθρου 1, παρ. ΣΤ, υποπαρ. ΣΤ3 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ….»
8. Της υπ’ αριθμ. 38 με αρ. πρωτ. 23463/06-06-2014 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία εκδόθηκε κατ' εφαρμογή του Ν. 4257/2014
9. Του Ν, 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» όπως ισχύει, Υ.Α. 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59Δ/1989) «Κτιριοδομικός Κανονισμός», Β.Δ. 24-9/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980 και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 1416/1984, του άρθρου 26 του Ν. 1828/1989 και του άρθρου 16 του Ν. 3254/2004.
10. Της  υπ. αριθμ. 52716/2001 (ΦΕΚ 1663/Β/2001) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
11. Της υπ. αριθμ. 52907/2009 (ΦΕΚ 2621/Β/2009) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».
12. Του Ν. 1900/1990 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Π.Δ. 323/1989), δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης (Ν. 1622/1986), εσόδων δήμων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις»
13. Του Ν. 2696/99 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», άρθρα 34, 47 και 48, όπως ισχύουν σήμερα.
14. Της υπ' αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/2012 Υγειονομικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Της υπ’ αριθμ. 5/21-05-2013 με αριθμ. πρωτ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.45936 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας «Παρέχονται οδηγίες για τις επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων (περίπτερα – ψιλικά) της Υ.Δ. με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/2012»
16. Του Π.Δ. 412/1973 «Περί καθορισμού των ειδών των περιλαμβανομένων εις την έννοιαν των “ψιλικών” του άρθρου 15 του Ν.Δ. 1044/71 …..» 
17. Της υπ’ αριθμ.  Φ.900/13/158602/05-09-2012 εγκυκλίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδόθηκε κατ' εφαρμογή του Ν. 3919/2011
18. Του Β.Δ. 24.9/20-10-58, όπως αντικαταστάθηκε το Ν. 1900/90 (ΦΕΚ 125 /τ.Α'/1990) και το Ν. 1828/89 (ΦΕΚ 2/τ.Α'/1989) «Αναμόρφωση φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις».
19. Του Ν.Δ. 21037/1971, όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 1892/1990, άρθρο 42, παρ. 1, τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 327/1992 και το Ν. 2224/1994, άρθρο 46, παρ. 2
20. Του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»
21. Του Ν. 2946/2001 «Υπαίθρια διαφήμιση …..», όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 52138/2003 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 18801/2006  Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 52138/2003 Κ.Υ.Α. Περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης ειδικά διαμορφωμένων πλασίων, για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης, κατά τις διατάξεις του Ν. 2946/2001»
22. Της υπ' αριθμ. 532/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Σύσταση ομάδας ελέγχου για την ανάληψη και άσκηση αρμοδιοτήτων της πρώην δημοτικής αστυνομίας από τον Δήμο Καρδίτσας»
23. Της υπ' αριθμ. 1829/2014 απόφασης Δημάρχου, «Συγκρότηση Υπηρεσίας Ελέγχου για την ανάληψη και άσκηση αρμοδιοτήτων της πρώην δημοτικής αστυνομίας από τον Δήμο Καρδίτσας»

Άρθρο 3ο
Ορισμός

1. Κοινόχρηστοι χώροι ή πράγματα, είναι οι χώροι και τα πράγματα τα οποία  σύμφωνα με το νόμο ή τη βούληση του ιδιοκτήτη τους προορίζονται για κοινή χρήση.
Τα κοινόχρηστα, αποτελούν πράγματα εκτός συναλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 970 του Αστικού Κώδικα, ενώ «σε κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να αποκτηθούν με παραχώρηση της αρμόδιας αρχής, κατά τους όρους του νόμου, ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα, εφόσον με αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση».
2. Τέλος, είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγματος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού έργου, ή υπηρεσίας, ή χώρου. Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου.
3. Άδειες χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/1984 όπως ισχύει σήμερα.
4. Αυθαίρετη χρήση θεωρείται, η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την  άδεια του Δημάρχου. Αυθαίρετη επίσης, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτή αφορά το είδος της χρήσης είτε τη θέση ή έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας.
5. Ανάκληση αδείας είναι η διοικητική πράξη κύρωσης, με την οποία αίρεται η ισχύς μιας άλλης διοικητικής πράξης, είτε αναδρομικά, είτε για το μέλλον.
Δεν αποσκοπεί στην ποινική τιμωρία αδικήματος αλλά στη συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθμίσεις του νόμου και του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4ο
  Αρμοδιότητες

Εκτός του Δήμου Καρδίτσας, ουδεμία άλλη αρχή έχει δικαίωμα και αρμοδιότητα να παραχωρεί τους κοινόχρηστους χώρους που ανήκουν σ’ αυτόν ή έχουν παραχωρηθεί για εκμετάλλευση περιπτέρου.
– Η Διεύθυνση Οικονομικών δια των οικείων Τμημάτων:
α. Υπαίθριου Εμπορίου, είναι αρμόδιο για τη διαδικασία εύρεσης και καθορισμού (χωροθέτηση) νέων θέσεων, για τον διαχωρισμό της αναλογίας 70% – 30% των νέων και κενωθέντων θέσεων και την παραχώρηση αυτών προς εκμετάλλευση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τη χορήγηση των αδειών με απόφαση Δημάρχου, αλλά και την ανάκλησή τους όταν δεν υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
β. Εσόδων, είναι αρμόδιο για τη χορήγηση των αδειών χρήσης του κοινόχρηστου χώρου που καταλαμβάνουν όλα τα περίπτερα για την τοποθέτηση ψυγείων και σταντ, για την επιβολή και είσπραξη των αντίστοιχων μισθωμάτων, των τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου, και των προστίμων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5ο
Γενικές αρχές τοποθέτησης περιπτέρων

1. Στα πεζοδρόμια όπου υφίστανται ήδη περίπτερα τοποθετημένα πριν την ψήφιση του παρόντος κανονισμού, θα εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε κατά το χρόνο τοποθέτησής τους.
Για τα νέα περίπτερα που τοποθετούνται ή τα υπάρχοντα που μετακινούνται από το Δήμο μας, απαιτείται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών που χρησιμοποιείται για τη συνεχή ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο πλάτος 1,50 μ και ύψος όδευσης 2,20 μ απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο (άρθρο 2, ΥΑ 52907/2009).
2. Δεν επιτρέπεται να εμποδίζεται η ανάδειξη, η προβολή μνημείων της πόλης ή σημείων με εξαιρετική σημασία.
3. Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο (υποστυλώματα, δάπεδα, καθίσματα, ζαρτινιέρες κλπ.), πέραν των προβλεπόμενων στον παρόντα κανονισμό. Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, θα είναι τέτοια ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση των πεζών. 
4. Ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος οριοθετείται με χρωματιστή γραμμή από Επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου.
Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρούμενου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη την φέρει ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή μισθωτής του περιπτέρου, προκειμένου περί αδειών που είχαν παραχωρηθεί πριν το Ν. 4093/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014.
5. Δεν επιτρέπεται η χρήση ή η κατάληψη, κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, καθώς και του οδοστρώματος.
6. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, διαφημιστικών στοιχείων στον κοινόχρηστο χώρο, καθώς και τηλεοράσεων.
6. Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου για χρήση κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση των πεζών.
7. Η συνολική παρέμβαση θα τυγχάνει της έγκρισης των υπηρεσιών του Δήμου, κατόπιν υποβολής σχεδίων όπου θα εμφαίνεται ο υπό κατάληψη χώρος, με τα λειτουργικά του στοιχεία, πριν από την έκδοση της άδειας και την έναρξη της λειτουργίας του περιπτέρου.
Οποιαδήποτε μεταβολή της διάταξης των λειτουργικών στοιχείων απαιτεί την έγκριση των υπηρεσιών του Δήμου.
8. Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών ανεμοφρακτών (νάιλον) μόνο κατά τις ημέρες που υπάρχει βροχόπτωση ή χαμηλή θερμοκρασία (< 12-14ο C) για την προστασία των εμπορευμάτων και του συνόλου του περιπτέρου και εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ελεύθερη διάβαση πεζών, όπως περιγράφεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6ο
Τύπος και διαστάσεις του σώματος των περιπτέρων

1. Ο τύπος και οι διαστάσεις του σώματος του περιπτέρου καθορίζονται ως εξής :
α. Το μέγιστο εμβαδό περιπτέρου καθορίζεται σε 4,80 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων των ερμαρίων εναπόθεσης ειδών και κατακόρυφων στοιχείων ασφάλισης (π.χ. ρολών).
Οι διαστάσεις του περιπτέρου, συνεχίζονται από τη βάση του περιπτέρου μέχρι τη βάση της στέγης και για κάθε οριζόντια τομή αυτού.
β. Το μέγιστο ύψος του περιπτέρου μετρούμενο σε κάθε θέση των πλευρών έδρασής του από την τελική επιφάνεια του πεζοδρομίου, μέχρι την κορυφή, δύναται να φθάνει μέχρι τα 3,00 μ συμπεριλαμβανομένης της στέγης, τέντας ή οποιασδήποτε άλλης κατασκευής και συμπεριλαμβανομένων τυχόν τοποθετούμενων αντικειμένων (π.χ. συσκευές κλιματισμού) ως εξής:
γ. Ύψος βάσεως περιπτέρου (από μπετόν) έως 0,15 μ.
δ. Ύψος από τη βάση μέχρι τις θυρίδες 0,95 μ.

2. Οποιαδήποτε παραπάνω διάσταση του σώματος του περιπτέρου θα  λογίζεται ως αυθαίρετη και θα αποτελεί λόγο αποβολής, του τυχόντος αδείας εκμετάλλευσης περιπτέρου, οποτεδήποτε διαπιστωθεί.

3. Εκτός από τα νέα, όλα τα υπάρχοντα περίπτερα στο Δήμο πρέπει μέσα σε χρονικό διάστημα εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την έναρξη της ισχύος του κανονισμού αυτού, να εναρμονιστούν με τις διαστάσεις και το εμβαδό της παραγράφου 1, του παρόντος άρθρου. Τα έξοδα αυτά επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες τους.

4. Θυρίδες συναλλαγών:
Στις εμπρόσθιες και πλάγιες παριές κάθε περιπτέρου κατασκευάζονται τρεις (3) συνολικά θυρίδες για τις συναλλαγές με το κοινό, πίσω δε από την πλευρά της οδού κατασκευάζεται η θύρα του περιπτέρου.

5. Ραφές:
Ραφές οι οποίες εξέχουν πέραν του εμβαδού που καθορίστηκε στην παρ. 1 του ιδίου άρθρου, απαγορεύονται απολύτως.

6. Τέντες:
Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας) με στήριξη μόνο επάνω στα περίπτερα, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, το οποίο δύναται να προεξέχει το μέγιστο κατά 1,50 μ. σε οριζόντια προβολή από αυτό και 0,50 μ. εσώτερα του άκρου του πεζοδρομίου.

7. Διαφήμιση:
Επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών διαφημίσεων όπως αυτές προβλέπονται από την Κ.Υ.Α. 52138/2003 όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. 18801/2006 και το Ν. 2946/2001, «Περί υπαίθριας διαφήμισης», εντός .

8. Ρολά για ασφάλεια:
Το περίπτερο προστατεύεται με ρολά κατασκευαζόμενα εντός των καθοριζομένου, δια του παρόντος κανονισμού, μεγίστου εμβαδού.

9. Υλικό κατασκευής:

Σε κάθε περίπτωση αναφορικά με το υλικό κατασκευής όταν αυτή προκύπτει, θα πρέπει να εξετάζεται διαφορετικά από την υπηρεσία, έτσι ώστε να εναρμονίζεται η κατασκευή πλήρως με το περιβάλλον. Όλες οι κατασκευές οφείλουν να είναι λυόμενες, ενώ απαγορεύεται ρητά η κατασκευή εκ σκυροδέματος και οπτοπλινθοδομής, εξαιρουμένης τυχόν κατασκευής βάσης.

10. Η κατασκευή οποιουδήποτε άλλου τύπου περιπτέρου απαγορεύεται.

Τα ανωτέρω ισχύουν υποχρεωτικά για όλα τα αδειοδοτούμενα περίπτερα εντός διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Καρδίτσας.
Για την κατασκευή των περιπτέρων, δεν απαιτείται υπό προϋποθέσεις, η έκδοση οικοδομικής αδείας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. οικ.52716/2001 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων  .

Άρθρο 7ο
Ειδικές περιπτώσεις κατασκευής περιπτέρων

1. Για την κατασκευή περιπτέρων σε περιοχές δασικές, αρχαιολογικού, ιστορικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, καθορίζονται οι προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης των κουβουκλίων, ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014.
2. Είναι δυνατή η εγκατάσταση σε περίπτερα, φωτοβολταϊκών συστημάτων, κατάλληλου μεγέθους αποκλειστικά για την κάλυψη των ιδίων ενεργειακών τους αναγκών. Στην περίπτωση αυτή ο τύπος και οι διαστάσεις των περιπτέρων, οι κατασκευαστικές επεμβάσεις για την αύξηση των διαστάσεων υφιστάμενων περιπτέρων, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα  κριτήρια και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συλλεκτών στη στέγη και του συνοδευτικού εξοπλισμού εντός του περιπτέρου, καθώς και η σχετική σήμανση, ως «ηλιακό περίπτερο», καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Άρθρο 8ο
Μέγιστο όριο παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου

1. Στα περίπτερα δύναται να παραχωρηθεί επί πλέον χώρος (κοινόχρηστος), πέραν αυτού που καταλαμβάνει το σώμα του περιπτέρου, ο οποίος θα προορίζεται για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών, αναψυκτικών, καθώς και για σταντ πώλησης εντύπων. Ο χώρος αυτός εφάπτεται της έκτασης που καταλαμβάνει το σώμα του περιπτέρου. Οι διάδρομοι που πιθανόν δημιουργούνται ενδιάμεσα και χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου λογίζονται ως χρήση και κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
2. Ο μέγιστος παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος είναι 5,20 τ.μ. για κάθε περίπτερο όταν βρίσκεται σε πλατεία ή πεζοδρόμιο πλάτους πάνω από 7μ και 3,19 τ.μ.  για όλες τις άλλες περιπτώσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η ομαλή διέλευση πεζών και εφαρμόζονται όλες οι αναφερόμενες στον παρόντα κανονισμό διατάξεις.
Πέραν του χώρου που προαναφέρθηκε, μπορεί να διατίθεται επιπλέον χώρος μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και την έγκριση από την υπηρεσία για την τοποθέτηση παιχνιδιών ή παιχνιδομηχανών.
Η άδεια παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου εκδίδεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάζεται η λειτουργικότητά του και η αισθητική του κοινόχρηστου χώρου, από το Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία ελέγχει το χώρο και συντάσσει το σχετικό διάγραμμα κάλυψης όπου απεικονίζεται η διάταξη των στοιχείων (ψυγείων και σταντ), της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης, η οποία εξετάζει την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας των πεζών και των οχημάτων, του συμβουλίου της Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου, στην οποία βρίσκεται το περίπτερο και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Άρθρο 9ο
Μέγιστος αριθμός ψυγείων και σταντ ανά περίπτερο

1. Ο μέγιστος αριθμός των ψυγείων που θα τοποθετούνται έξω από τα περίπτερα και η διάταξή τους καθορίζονται ως εξής:
α. Ένα (1) ή δύο (2) ψυγεία για αναψυκτικά μονά, με μέγιστες διαστάσεις 0,70μx0,60μ το κάθε ένα ή ένα (1) διπλό μεγίστων διαστάσεων 1,35μx0,60μ ήτοι κατάληψη παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου 0,42 τ.μ. ή 0,84 τ.μ. ή 0,81 τ.μ. αντίστοιχα.
β. Ένα ψυγείο χαμηλό για παγωτά μέγιστων διαστάσεων 1,35 μ. Χ 0,60 μ., ήτοι κατάληψη παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου 0,81 τ.μ.
2. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα τοποθέτησης μέχρι δύο (2) σταντ πώλησης εφημερίων – περιοδικών, συνολικού μήκους έως 2,00 μ και πλάτους έως 0,50 μ ήτοι κατάληψη έως 1,00 τ.μ. και ύψους έως 1,50 μ, εφαπτόμενων με το κουβούκλιο του περιπτέρου, επιδαπέδια, κινητά.
3. Η συνολική κατάληψη των ψυγείων αναψυκτικών, παγωτών και σταντ πώλησης εντύπων είναι έως 2,65 τ.μ.
Ο υπόλοιπος αδιάθετος χώρος (ελάχιστου εμβαδού 2,55 τ.μ.), θα προορίζεται για τη δημιουργία διαδρόμων για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου και θα λογίζεται ως χρήση παραχωρούμενου κοινόχρηστου.
Η τοποθέτηση των στοιχείων (ψυγείων και σταντ) στον παραχωρούμενο  κοινόχρηστο χώρο πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύονται με κατάλληλη τέντα από την έκθεση στον ήλιο, την σκόνη και από οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη ενέργεια που θα εγκυμονεί κινδύνους και να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή χρησιμότητα του.
Για περίπτερα που βρίσκονται μπροστά από τις προσόψεις καταστημάτων, υπηρεσιών ή γενικότερα εμποδίζουν από την διάταξη των ψυγείων τους την θέα προς τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους, η διάταξη των ψυγείων θα είναι τέτοια ώστε το μέγιστο μήκος τους δεν θα υπερβαίνει τα 3,30 μ. που σημαίνει πως δύναται να τοποθετούν:

Αυτό σημαίνει πως η συνολική χρήση (κατάληψη) των ψυγείων αναψυκτικών, παγωτών και σταντ πώλησης εντύπων θα είναι έως 1,95 τ.μ. ενώ ο μέγιστος παραχωρούμενος χώρος γι’ αυτές τις περιπτώσεις θα είναι 3,19 τ.μ..  Κατά συνέπεια ο υπόλοιπος μέγιστος αδιάθετος χώρος 1,24 τ.μ., θα προορίζεται για την δημιουργία διαδρόμων για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου και θα λογίζεται ως χρήση παραχωρουμένου κοινόχρηστου.
Ανάλογα με το πλάτος του πεζοδρομίου, επιλέγεται ο συνδυασμός των στοιχείων για κάθε περίπτερο.
Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση παντός είδους ερμαρίου αποθήκευσης, τελάρου ή πάγκου εμπορευμάτων εφημερίδων ή περιοδικών.
4. Η τοποθέτηση ηλεκτροκίνητων- παιδικών παιχνιδιών σε πλατείες ή πεζοδρόμια θα εξετάζεται κατά περίπτωση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και θα εκδίδεται άδεια με την σύμφωνη γνώμη της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάζεται η λειτουργικότητα του κοινοχρήστου χώρου.  Το  πρόσθετο εμβαδό κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για τα ηλεκτροκίνητα- παιδικά παιχνίδια δεν θα υπερβαίνει τα 5,00 τ.μ. Για τη διαδικασία έκδοσης της άδειας της συγκεκριμένης κατηγορίας ισχύουν οι κανόνες του κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Καρδίτσας.

Άρθρο 10ο
Άδεια κοινόχρηστου χώρου – υποβολή αιτήσεων για την έκδοση της άδειας κατάληψης

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1080/1080 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 3254/2004 για την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου για περίπτερο, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στον Δήμο Καρδίτσας απευθυνόμενος στο Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από την 1η έως την 15η  Δεκεμβρίου κάθε έτους για την έκδοση της αδείας που θα ισχύει για το επόμενο έτος. Για την υποβολή της αίτησης δεν θα προηγείται προηγούμενη ατομική ειδοποίηση από το αρμόδιο Τμήμα του δήμου.  Με την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος δύναται να αιτηθεί προς παραχώρηση τον χώρο, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 8 και 9 του παρόντος κανονισμού, ο οποίος αφορά κατάληψη κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των περιπτώσεων.
Η αίτηση υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο που εκδίδεται για το σκοπό αυτό με ευθύνη του Τμήματος Εσόδων και διατίθεται από αυτό. Θα είναι δε αναρτημένο σε μόνιμη βάση στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Καρδίτσας.
Στην αίτηση που υποβάλλεται με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου, δηλαδή το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του αιτούντος, το είδος και τη διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης, το ΑΦΜ αυτής, το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου, θα επισυνάπτονται τα εξής :
1. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας
2. Σχέδιο κάτοψης όπου θα απεικονίζεται η ακριβής θέση, η έκταση και ο υπό κατάληψη κοινόχρηστος χώρος με τα λειτουργικά του στοιχεία αποτυπωμένα αναλυτικά, υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων του «Κανονισμού λειτουργίας των περιπτέρων του Δήμου Καρδίτσας»
4. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Καρδίτσας σύμφωνα με το Ν. 3463/2006, άρθρο 285 ή βεβαίωση νομίμου ρυθμίσεως της.
5.  Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνουν χρήσιμο η υπηρεσία για την έκδοση της άδειας κοινόχρηστου χώρου.
Η άδεια εκδίδεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου κάθε έτους, με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους.
Στην άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου αναγράφεται η τοποθεσία και η έκταση του παραχωρουμένου κατά χρήση χώρου, το είδος και η διάρκεια της χρήσης, καθώς και το αντίστοιχο οριζόμενο τέλος των διατάξεων του Ν.1080/80.

Άρθρο 11ο
Διαφημιστικά μηνύματα

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 52138/2003 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 18801/2006  Κ.Υ.Α. και ισχύει σήμερα, στα περίπτερα επιτρέπεται :
1. Η τοποθέτηση διαφημίσεων φωτεινών ή μη, σε πλαίσιο ύψους 0,40 εκ. Από τη βάση της στέγης του περιπτέρου, Το πλαίσιο αυτό δεν δύναται να προεξέχει πέραν των επιτρεπομένων διαστάσεων της βάσης του περιπτέρου
2. Επί των κινητών προστεγασμάτων (τεντών) χρώματος μπεζ ή λευκού, των περιπτέρων, η εκτύπωση διαφημιστικού μηνύματος, μεγίστης νοητής διάστασης 0,75 μ. (κατακόρυφη διάσταση) επί 1,50 μ (οριζόντια διάσταση) , το οποίο πρέπει να είναι ιδίου περιεχομένου ή σε απόλυτη συνάφεια με αυτό που προβάλλεται στο πλαίσιο του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Η διαφήμιση επί του προστεγάσματος επιτρέπεται να είναι φωτιζόμενη και να προβάλλεται επί των τεσσάρων πλευρών αυτού.
Η παραπάνω (2) ρύθμιση, δεν εφαρμόζεται για τα περίπτερα που βρίσκονται σε κηρυγμένους παραδοσιακούς οικισμούς ή ιστορικούς τόπους ή τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος.
Πριν την τοποθέτηση της διαφήμισης, πρέπει να καταβάλλεται το οριζόμενο βάσει της εκάστοτε κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, τέλος διαφήμισης, το οποίο είναι εβδομαδιαίο, ενώ όταν πρόκειται για τη φωτεινή διαφήμιση   

Άρθρο 12ο
Πωλούμενα προϊόντα

1. Στο περίπτερο, εκτός των προϊόντων καπνού, πωλούνται προϊόντα όπως αυτά καθορίζονται με την παραγρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.Δ. 1044/1971, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1043/1980 και το Π.Δ. 412/1973.
2. Τα περίπτερα τα οποία διαθέτουν προς πώληση εκτός των άλλων, τρόφιμα και ποτά, υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 13 (κατηγορία ΙΙΙ, της Υ1γ/Γ.Π./οικ 96967/2012  και πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της.
Για την πώληση ειδών τροφίμων και ποτών, απαιτείται η κατά νόμο ειδικότερη άδεια από την αρμόδια Διεύθυνση Υγείας σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 5/21-05-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. Τα τρόφιμα και τα ποτά, πρέπει να προέρχονται από αδειοδοτημένες επιχειρήσεις και να διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα περίπτερα που τα πωλούν υποχρεούνται να τηρούν αρχεία τεκμηρίωσης των διαδικασιών :

3. Σε περίπτερα εγκατεστημένα έξω από νεκροταφεία δύναται να με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να επιτραπεί η πώληση ανθέων, κεριών και σμύρνας.

Άρθρο 13ο
Καθορισμός θέσεων που παραχωρούνται για εγκατάσταση και εκμετάλλευση περιπτέρων και τελών

Σύμφωνα με  την υποπαρ. ΣΤ.2 της παρ. ΣΤ του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014 :
1. Οι θέσεις λειτουργίας περιπτέρων καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνώμη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία ελέγχει το χώρο και συντάσσει και το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης η οποία εξετάζει την καταλληλότητα των χώρων από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και μετά από απόφαση του συμβουλίου της Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου, στην οποία βρίσκεται το περίπτερο και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Για τον καθορισμό των θέσεων λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των ιστορικών τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος και εν γένει προστασία της κοινής χρήσης.
2. Όλες οι θέσεις των περιπτέρων αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία απεικονίζονται ευκρινώς το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλον χώρος του και ο ευρύτερος κοινόχρηστος περιβάλλον χώρος.
3. Οι θέσεις λειτουργίας των ήδη υφιστάμενων διοικητικών αδειών περιπτέρων δεν υπόκεινται σε νέο καθορισμό με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
4. Η δαπάνη κατασκευής των νέων περιπτέρων, επιβαρύνει τον δικαιούχο.
5. Η αξία του χώρου που καταλαμβάνει η βάση του περιπτέρου είναι συνάρτηση της εμπορικότητας της θέσης και προκύπτει μετά από πλειοδοτική πρόχειρη και φανερή δημοπρασία που διενεργείται από το Δήμου Καρδίτσας.
6. Τα τέλη του χώρου που καταλαμβάνουν όλα τα περίπτερα και οι κοινόχρηστοι τους χώροι, καθορίζονται κάθε έτος από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και αρχίζουν να καταβάλλονται στο Δήμο από την έγκριση της απόφασης από το Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Καρδίτσας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας, από το πρόσωπο επ’ ονόματι του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης και εκμετάλλευσης ή από το πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβαστεί λόγω κληρονομίας της, πριν από το Ν. 4093/2012 σύμφωνα με το Β.Δ. 24-9/1958 Β.Δ. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980. Στην απόφαση ορίζονται οι τιμές ζώνης και τα επιβαλλόμενα πρόστιμα σε περιπτώσεις διαπίστωσης αυθαίρετης κατάληψης ή χρήσης επιπλέον σταντ ή ψυγείων ή πρόσθετων κατασκευών κινητών ή μη.
7. Οι άδειες λειτουργίας των ήδη σήμερα λειτουργούντων περιπτέρων, που δόθηκαν πριν από το Ν. 4093/2012, ισχύουν μέχρι απώλειας του δικαιώματος εκμετάλλευσης, είτε λόγω θανάτου του δικαιούχου, είτε λόγω παραιτήσεως του δικαιώματος αυτού.

Άρθρο 14ο
Παραχώρηση θέσεων λειτουργίας περιπτέρων

Οι άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων χορηγούνται από τους Δήμους, σύμφωνα με  την υποπαρ. ΣΤ.2 της παρ. ΣΤ του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014.
1.To 30% των θέσεων περιπτέρων χορηγείται σε άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α), πολύτεκνους και σε όσους μόνιμους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς, δόκιμους, εφέδρους αξιωματικούς και οπλίτες θητείας συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου, με βάση εισοδηματικά κριτήρια και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 285 του Ν3463/2006 περί μη ύπαρξης οφειλών. Η παραχώρηση του περιπτέρου γίνεται με δημόσια κλήρωση, στην οποία μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των Ενώσεών τους.  
2. Το δικαίωμα χρήσης του 70% των θέσεων, παραχωρείται αποκλειστικά κατόπιν δημοπρασίας εντός 6μήνου από το χαρακτηρισμό του περιπτέρου ως ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (άρθρο 192 του Ν. 3463/2006 και Π.Δ. 270/81). Ορίζεται ρητά η υποχρέωση κατάθεσης εγγύησης αποκλειστικά για την τήρηση των διατάξεων περί χωροθέτησης του περιπτέρου, η απαγόρευση περαιτέρω παραχώρησης του δικαιώματος σε τρίτους , καθώς και η εφαρμογή των διατάξεων του αρ.3 του ν.1080/80, σε περίπτωση παραχώρησης χώρου, πέραν αυτού που καταλαμβάνει η θέση του περιπτέρου.
Η παραχώρηση θέσης εκμετάλλευσης περιπτέρου, σε κάθε περίπτωση, γίνεται με συμφωνητικό, το οποίο υπογράφεται από το Δήμαρχο και τον αναδειχθέντα από την κλήρωση Α.Μ.Ε.Α., πολύτεκνο, στρατιωτικό των κατηγοριών της πρώτης παραγράφου του ιδίου άρθρου  ή από τον πλειοδοτήσαντα ενδιαφερόμενο. Η διάρκεια της παραχώρησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. Μετά τη λήξη της δεκαετίας η θέση του περιπτέρου περιέρχεται και πάλι στο Δήμο, για περαιτέρω παραχώρηση.
Στο συμφωνητικό αναγράφονται υποχρεωτικά :

3.  Τα περίπτερα που χαρακτηρίζονται ως «κενωθέντα» και πριν γίνει η κατάταξή τους στο 30 ή το 70% των θέσεων, δύναται να καταργηθούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού προηγηθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο γνωμοδοτήσεις.

Άρθρο 15ο
Θέσεις περιπτέρων στο Δήμο Καρδίτσας

   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΣΤΗ ΒΑ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Δ. ΤΕΡΤΙΠΗ κ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

2 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΣΤΗ ΝΑ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ)

3 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

4 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

5 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ

6 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Δ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ  Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ

7 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΣΤΗ ΝΑ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ κ Δ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

8 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΠΟΤΣΗ, ΣΤΗ ΝΔ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

9 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ κ Γ. ΟΥΓΚΩ, ΣΤΗ ΒΔ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

10 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ Δ. ΤΕΡΤΙΠΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ Λ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

11 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΟΔΟΣ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ κ Λ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ΣΤΗ ΒΔ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΥ

12 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΣΤΗΡΑ κ ΔΙΑΚΟΥ, ΣΤΗ ΒΑ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

13 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΣΤΗΡΑ κ ΑΒΕΡΩΦ ΣΤΗ ΝΑ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

14 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ κ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗ ΒΔ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

15 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΒΕΡΩΦ κ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΣΤΗ ΝΔ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

16 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΙΕΖΕΗΚΗΛ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΗΣ ΚΩΝ. ΚΕΦΑΛΑ

17 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ)

18 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ  ΙΕΖΕΗΚΗΛ, ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

19 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΚΑΖΑΜΠΑΚΑ, ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

20 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΕΖΕΚΙΗΛ, ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΥ,  ΕΝΑΝΤΙ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

21 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ)

22 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΒΑΣΙΑΡΔΑΝΗ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ

23 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΒΑΣΙΑΡΔΑΝΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΕΛΑΤΟΣ

24 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΒΕΡΩΦ, ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

25 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΚΟ (δεν είναι κατασκευασμένο)
26 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Β. ΤΖΕΛΛΑ κ ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

27 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΕΖΕΚΙΗΛ, ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ  κ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

28 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΕΖΕΗΚΗΛ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ

29 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΟΔΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 13,  ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

30 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΑΡΔΑΝΗ, ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΒΑΛΒΗΣ

31 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Δ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΗ ΝΑ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΠΠΑ

32 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΑΜΒΕΤΑ ΣΤΗ ΒΔ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΠΠΑ

33 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΟΔΟ  ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ

34 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΩΩΝ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΡΑΧΜΗΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

35 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

36 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ

37 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΦ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΣΤΟ ΥΨΟΣ  ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

38 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ, ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ, ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ 

39 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΙΘΑΚΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΛΑΚΚΑ ΜΑΤΖΙΑΡΑ”

40 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

41 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ  ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΥ

42 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΕΡΜΑ ΑΛΛΑΜΑΝΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ κ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 

43 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ Ι.Ν. (δεν είναι κατασκευασμένο)

44 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Β.ΤΖΕΛΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

45 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΣΤΗ ΝΑ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ, ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΩΤΗΡΟΣ κ Π. ΚΟΝΔΥΛΗ 

46 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΣΔΡΑ,  ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΣΤΑ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ

47 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΣΤΗ  ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΤΖΑΒΕΛΛΑ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ

48 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΣΤΗ ΝΑ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ κ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ

49 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ (δεν κατασκευάσθηκε)

50 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ, ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

51 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ 10ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ  (δεν είναι κατασκευασμένο)

52 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ  ΟΔΟ ΔΗΜ. ΛΑΠΠΑ

53 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΕΡΜΑ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΟΣΕ

54 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (ΠΑΛΕΡΜΟ)

55 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ ΣΤΙΣ ΕΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

56 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ, ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ  ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ  ΠΟΛ. ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

57 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΤΡΑΣ, ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

58 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

59 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΕΡΜΑ,  ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠ. ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

60 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΑΥΡΩΠΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟ

61 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ (ΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

62 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΑΥΡΩΠΟΥ, ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

63 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥ 1ου ΤΕΕ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (δεν είναι κατασκευασμένο)

64 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (δεν είναι κατασκευασμένο)

65 ΑΡΤΕΣΙΑΝΟ

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

66 ΑΡΤΕΣΙΑΝΟ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ

67 ΚΑΡ/ΜΑΓΟΥΛΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗ ΝΑ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

68 ΚΑΡ/ΜΑΓΟΥΛΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

69 ΚΑΡ/ΜΑΓΟΥΛΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗ ΒΑ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

70 ΚΑΡ/ΜΑΓΟΥΛΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟΝ  Ι.Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

71 ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙ

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 

72 ΡΟΥΣΣΟ

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ (δεν είναι κατασκευασμένο)

    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΜΟΥ 
73 ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ

ΣΤΗ ΒΑ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

74 ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ

ΣΤΗ ΝΔ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

75 ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ – ΡΑΧΟΥΛΑΣ

    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 
76 ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

77 ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

78 ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΟΥ 
79 ΣΤΑΥΡΟΣ

ΣΤΗ ΒΔ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

80 ΣΤΑΥΡΟΣ

ΣΤΗ ΒΑ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

81 ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

82 ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

83 ΜΥΡΙΝΗ

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

84 ΜΥΡΙΝΗ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ  ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓ. ΜΑΚΡΗ

85 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

86 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ – ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ, ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ

    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
87 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

88 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

89 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑ, ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ – ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ (δεν είναι κατασκευασμένο)

90 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ, ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

91 ΦΡΑΓΚΟ

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

 

Άρθρο 16ο
Ωράριο λειτουργίας

 

Όλα τα περίπτερα πρέπει να λειτουργούν ανελλιπώς τις καθημερινές και επιτρέπεται να λειτουργούν Κυριακές και ημέρες αργίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 1044/1971 και το Ν.Δ. 21037/1971, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν. 1892/1990 και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 327/1992 και την παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 2224/1994. 

Άρθρο 17ο
Μετατόπιση θέσεως περιπτέρου

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.Δ. 1044/1971,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 1043/1980, την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3648/2008 και την παρ. Ζ της υπ' αριθμ. 38/2014 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η μετατόπιση του περιπτέρου γίνεται :
1. Αυτεπάγγελτα για λόγους εκτέλεσης δημοσίων, δημοτικών ή Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας έργων, είτε για λόγους ασφαλούς κυκλοφορίας ή εξωραϊσμού του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η υποχρεωτική ελεύθερη όδευση πεζών στα πεζοδρόμια, η διέλευση οχημάτων πρώτης ανάγκης σε πεζοδρόμους και η ασφάλεια της διερχόμενης οδικής κυκλοφορίας.
Ο δικαιούχος ενημερώνεται από το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου για την ανάγκη μετατόπισης του περιπτέρου στις παραπάνω περιπτώσεις και καλείται να υποβάλει εντός καθορισμένης προθεσμίας, εναλλακτικές προτάσεις για τη νέα θέση στην οποία επιθυμεί να μετατοπιστεί το περίπτερο, οι οποίες θα ελεγχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία και την οικεία Αστυνομική Διεύθυνση, ως προς την καταλληλότητά τους και ιδίως ως προς την τήρηση των νομίμων προδιαγραφών για την ελεύθερη όδευση πεζών στα πεζοδρόμια, για τη διέλευση οχημάτων πρώτης ανάγκης σε πεζόδρομους και για την ασφάλεια της διερχόμενης οδικής κυκλοφορίας. Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί καμία πρόταση ή κριθεί ακατάλληλη από τις προαναφερόμενες Υπηρεσίες, τότε ο Δήμος προτείνει μία κατάλληλη θέση τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία.        
Για την έκδοση των αποφάσεων του συμβουλίου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως προς τη νέα θέση του υπό μετατόπιση περιπτέρου, λαμβάνεται υπόψη η εγγύτητα στην παλαιά θέση, η αποδοτικότητα της νέας θέσης και ο αριθμός γειτνιαζόντων περιπτέρων (άρθρο 9 του Ν.1043/1980). Οι δαπάνες μετατόπισης, αποκατάστασης της λειτουργίας του περιπτέρου και τυχόν φθορές, βαρύνουν αυτόν επ' οφελεία του οποίου γίνεται η μετατόπιση σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3648/2008.   
2. Μετά από υποβολή σχετικής αίτησης μετατόπισης από το δικαιούχο του περιπτέρου, λόγω άγονης θέσης. Και σ' αυτήν την περίπτωση ο αιτών υποβάλλει εναλλακτικές προτάσεις για τη μετατόπιση του περιπτέρου σε νέα θέση, οι οποίες θα ελεγχθούν με βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια. Οι δαπάνες μετατόπισης βαρύνουν τον δικαιούχο.Εάν εντός τρίμηνης προθεσμίας που ορίζεται για την αυτεπάγγελτη μετατόπιση στη σχετική απόφαση Δημάρχου, αυτή δεν πραγματοποιηθεί, το περίπτερο κατεδαφίζεται κατά τη διαδικασία περί αυθαιρέτων κτισμάτων.                                                                

Άρθρο 18ο
Διοικητικές και άλλες κυρώσεις

 1. Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης του κοινόχρηστου δημοτικού χώρου, του οποίου έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης με προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου με απόφαση του Δημάρχου, εκτός από το αναλογούν τέλος και χρηματικό πρόστιμο, διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης.
2. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος εκείνου που κάνει αυθαίρετη χρήση του χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί με προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με απόφαση του οικείου συμβουλίου, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ή την αστυνομική αρχή.
3. Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ' υποτροπή, επιβάλλονται κάθε φορά και μέχρι δύο φορές τα ως άνω πρόστιμα και αν εξακολουθεί η παράβαση ο Δήμος προβαίνει στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειμένων, με τη συνδρομή της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης και επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλυτέρου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με απόφαση του οικείου συμβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης (Β.Δ. 24.9/20-10-58, αντικ. από το άρθρ. 6 του Ν. 1900/90, ΦΕΚ 125 /τ.Α'/1990 και την παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν. 1828/89, ΦΕΚ 2/τ.Α'/1989).
4. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του περιπτερούχου ως προς τα άρθρα 5, 6, 8, 9 και 11 του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τον τύπον και τις διαστάσεις των περιπτέρων και την διάταξη των στοιχείων τους, η άδεια εκμετάλλευσης του περιπτέρου δύναται να αφαιρεθεί ενώ το περίπτερο κατεδαφίζεται με μέριμνα της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης.

Άρθρο 19ο
Υποχρεώσεις Υπευθύνων Λειτουργίας Περιπτέρων

1. Περίπτερο το οποίο παραμένει κλειστό  πάνω από έξι (6) μήνες είτε συνεχώς, είτε αθροιστικά εντός του έτους, χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος, μετά από την τελική έγκριση του παρόντος κανονισμού, με αυτοψία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (άρθρο 16) και έγγραφη βεβαίωση διακοπής επαγγέλματος από τη Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, μετά από έγγραφη ενημέρωση του Δήμου προς τον δικαιούχο ένα (1) μήνα νωρίτερα, ανακαλείται η παραχώρηση της θέσης και η θέση λειτουργίας του περιπτέρου παραχωρείται σε άλλο άτομο, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες (εισοδηματικά κλπ. κριτήρια για ΑΜΕΑ, πολύτεκνους, στρατιωτικούς κλπ. ή δημοπρασία για λοιπούς).
2. Θέση περιπτέρου που παραχωρείται σε ΑΜΕΑ ή πολύτεκνο ή σε άλλο ενδιαφερόμενο, οφείλει να λειτουργήσει το περίπτερο εντός έξι (6) μηνών από της υπογραφής του συμφωνητικού. Σε περίπτωση που παρέλθει το 6μηνο χωρίς να λειτουργήσει το περίπτερο η παραχώρηση ανακαλείται και η θέση του περιπτέρου παραχωρείται σε άλλον ενδιαφερόμενο. Σ’ αυτή την περίπτωση, το άτομο στο οποίο είχε παραχωρηθεί η θέση λειτουργίας του περιπτέρου δεν μπορεί να μετάσχει στις διαδικασίες παραχώρησης θέσεων περιπτέρων πριν παρέλθει 2ετία από την ανάκληση της παραχώρησης.
3. Ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί το περίπτερο αυτοπροσώπως, απαγορευομένης της επινοικίασής του σε τρίτο, εφόσον το περίπτερο περιήλθε σ’ αυτόν με δημοπρασία. Η εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους, επιτρέπεται μόνο για λόγους γήρατος ή σε περίπτωση αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67%. Το ίδιο ισχύει και για τους κληρονόμους του (σύζυγο και τέκνα) οι οποίοι, εφ’ όσον επιθυμούν να συνεχίσουν την εκμετάλλευση του περιπτέρου μέχρι τη λήξη της 10ετίας, υποχρεούνται να λειτουργούν το περίπτερο αυτοπροσώπως. Σε περίπτωση που το περίπτερο είναι μισθωμένο, οι συμβάσεις μίσθωσης που δεν έχουν λήξει, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014..
4. Απαγορεύεται η πώληση από τα περίπτερα ειδών πέραν αυτών που καθορίζονται στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισμού.
5. Η καθαριότητα του κοινοχρήστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του περιπτέρου.

Άρθρο 20ο
Μεταβατικές ρυθμίσεις

1. Όσον αφορά το μέγιστο όριο παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου κατά τον πρώτο χρόνο της εφαρμογής του κανονισμού, ήτοι το έτος 2015 η προθεσμία υποβολής της αίτησης δύναται να μετατεθεί έως και τρειςμήνες από την έγκριση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, από το Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Καρδίτσας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλία – Στ. Ελλάδας.
2. Μέσα στο διάστημα αυτό θα πρέπει οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των περιπτέρων να εναρμονιστούν με τις προδιαγραφές και τους κανόνες που θέτει ο συγκεκριμένος κανονισμός.
3. Για όσους ήδη έχουν καταβάλλει τέλος κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2015, μπορούν με συμπληρωματική αίτηση να ζητήσουν τα πρόσθετα τετραγωνικά μέτρα παραχώρησης χώρου με την διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμού.
4. Για όσους καταλαμβάνουν χώρο μεγαλύτερο από τον οριζόμενο στα τοπογραφικά διαγράμματα του Δήμου, οφείλουν να προσαρμόσουν την τοποθέτηση των λειτουργικών στοιχείων, στα νέα όρια.
5. Για τα επόμενα έτη θα ισχύουν όλα τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό άρθρα.

Άρθρο 21ο
Τήρηση και εφαρμογή κανονισμού

1. Ο Δήμαρχος και οι επικεφαλείς των αρμόδιων υπηρεσιών και επιτροπών έχουν την κύρια ευθύνη για την αυστηρή τήρηση του παρόντος κανονισμού.
2. Η οικεία Αστυνομική Διεύθυνση
3. Για όσα δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ισχύουν όσα προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις.
4. Ισχύουν λοιποί κανονισμοί του Δήμου, που αναφέρονται στα περίπτερα.
5. Οποιαδήποτε παλαιότερη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου παύει να ισχύει.

 Καρδίτσα     /04/2015

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

  ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

 

 

  Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                     Η  ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΗΤΑΣ κλπ.

ΤΖΕΛΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ                                                             ΤΖΕΛΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ                                                        ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ