04/06/2015
image_print

Σας καλούμε να συμμετέχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις, έως και την Κυριακή 31 Μαΐου 2015, πατώντας στο εικονίδιο “προτάσεις παρατηρήσεις σχόλια” που βρίσκεται στην κορυφή της ιστοσελίδας και συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα.

Εναλλακτικά μπορείτε να καταθέσετε και εγγράφως τις προστάσεις σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου (2ος όροφος) ή να τις αποστείλλετε στο fax.: 2441350721 με την ένδειξη “Για τον Κανονισμό Παραχώρησης Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων”

Η συμμετοχή σας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας αυτής της προσπάθειας.

Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων για τη συμβολή σας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Φώτης Αλεξάκος


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού

Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών & κανόνων, για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων, οι οποίοι θα δεσμεύουν τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών.

Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι:

Άρθρο 2ο : Νομικό Πλαίσιο

Ο παρόν Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.
Στις διατάξεις του Κανονισμού εμπεριέχονται ρυθμίσεις :

Άρθρο 3ο : Ορισμοί

1. Κοινόχρηστοι, είναι οι χώροι που σύμφωνα με το νόμο ή τη βούληση του ιδιοκτήτη τους προορίζονται για κοινή χρήση και η κυριότητα των οποίων ανήκει στο Δήμο Καρδίτσας.
Τα κοινόχρηστα αποτελούν πράγματα εκτός συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα, ενώ «σε κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να αποκτηθούν με παραχώρηση της αρχής, κατά τους όρους του νόμου, ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα, εφ’ όσον με τα δικαιώματα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση».

2. Τέλος, είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγματος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού χώρου, έργου ή υπηρεσίας. Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου (ΣτΕ 140/89, ΔιΔικ 1990 σελ. 1228) και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή Ανειδίκευτων Εσόδων.

3. Άδειες Χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Ειδικότερα, η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε εμπορικά καταστήματα και ιδίως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προϋποθέτει την νόμιμη λειτουργία αυτών.

4. Ανάκληση άδειας είναι διοικητική πράξη κύρωσης με την οποία αίρεται η ισχύς μιας άλλης διοικητικής πράξης, είτε αναδρομικά, είτε για το μέλλον. Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιμωρία αδικήματος αλλά στην συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθμίσεις του νόμου και του παρόντος Κανονισμού.

5. Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δήμου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας.

Άρθρο 4ο : Αρμοδιότητες

Εκτός του Δήμου Καρδίτσας, καμία άλλη αρχή ή νομικό πρόσωπο ή ίδρυμα δεν έχει αρμοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στο Δήμο Καρδίτσας ή έχουν παραχωρηθεί σ’ αυτόν για εκμετάλλευση.
Για την εφαρμογή του παρόντος ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών χορηγεί σύμφωνα με το Νόμο όλες τις απαραίτητες άδειες, εντός 15 ημερών από την εξασφάλιση όλων των προαπαιτούμενων εγκρίσεων.

2. Η Ελληνική Αστυνομία και η υπό σύσταση Δημοτική Αστυνομία ελέγχει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και γνωμοδοτεί σε περιπτώσεις που τίθεται θέμα διακοπής και παρεμπόδισης της κυκλοφορίας.

3. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εγκρίνει κάθε φορά, κατόπιν εισηγήσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας, τις διαμορφώσεις που αφορούν λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία που τοποθετούνται στο κοινόχρηστο χώρο, σύμφωνα πάντα με τις ρυθμίσεις του παρόντος κανονισμού.

4. Η ετήσια ανανέωση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον μετά την πρώτη έγκριση από την ΕΠΟΙΖΩ δεν προβλέπονται αλλαγές, θα δίνεται από την αρμόδια υπηρεσία χωρίς νέα έγκριση από την ΕΠΟΙΖΩ. Σε περίπτωση που έχουν βεβαιωθεί κατά το προηγούμενο έτος περισσότερες από δύο παραβάσεις αυθαίρετης χρήσης, απαιτείται εκ νέου άδεια από την Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. εφόσον οι αρμόδιες υπηρεσίες βεβαιώσουν ότι οι λόγοι αυθαίρετης χρήσης έχουν εκλείψει.

5. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής επιλύει κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων και των ενστάσεων επί των αδειών χρήσης κοινοχρήστου χώρου και παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση και συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού.

6. Στις συνεδριάσεις της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ θα καλούνται κατά περίπτωση και όπου κρίνεται αναγκαίο και άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες (Πυροσβεστική, Περιφερειακή Ενότητα, κ.λπ.).

Άρθρο 5ο : Γενικές Αρχές

1. Στις πλατείες εξασφαλίζονται διάδρομοι για την ελεύθερη κίνηση οχημάτων έκτακτης ανάγκης πλάτους τουλάχιστον 4μ. Οι εν λόγω διάδρομοι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι από κάθε είδους σταθερο ή δυσχερές στη μετακίνηση εμπόδιο (σκίαστρα, γλάστρες, ζαρντινιέρες, καναπέδες, πάσο και πάγκοι ορθίων, πρόσθετα δάπεδα, κ.λπ.) και καθ' ύψος (τουλάχιστον 4 μέτρων), ώστε να μη δυσχεραίνεται η διέλευση των οχημάτων, ενώ θα πρέπει να είναι συνεχείς σε όλο το μήκος τους. Εντός των ανωτέρω διαδρόμων πρέπει να εξασφαλίζεται διάδρομος κυκλοφορίας πεζών τουλάχιστον 3 μέτρων. Στο 1 επιπλέον μέτρο που προκύπτει επιτρέπεται η ανάπτυξη αποκλειστικά και μόνο τραπεζοκαθισμάτων μικρού βάρους και μικρών διαστάσεων (απαγορεύονται δηλαδή καναπέδες, πάσο, κ.λπ.), ενώ το επιπλέον 1 μέτρο θα παραχωρείται μόνο στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει συχνή διέλευση οχημάτων (όπως για παράδειγμα για την εξυπηρέτηση πάρκινγκ κατοικιών).

2. Στα πεζοδρόμια εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών, πλάτους 1,50μ τουλάχιστον, χωρίς να συνυπολογίζονται σε αυτό στύλοι φωτισμού, δένδρα, σήματα κυκλοφορίας και γενικά παντός είδους μόνιμα εμπόδια και μετά από διατύπωση γνώμης της ΕΛΑΣ.

3. Σε πεζοδρόμους πλάτους έως 3 μέτρα (είτε το πλάτος αφορά το συνολικό τους πλάτος είτε το εναπομείναν, μετά την αφαίρεση δημοτικών εγκαταστάσεων καλλωπισμού, όπως παρτέρια, συντριβάνια, παγκάκια, κ.λπ.) θα αφήνεται ελεύθερο πλάτος διέλευσης πεζών 1,50 μέτρου. Για πλάτη από 3 έως 6.00 μέτρα επιτρέπεται η κατάληψη έως και 60% του πεζοδρόμου. Για πλάτη από 6 έως 9 μέτρα επιτρέπεται η κατάληψη έως και 55% του πεζοδρόμου. Για πλάτη μεγαλύτερα των 9 μέτρων επιτρέπεται η κατάληψη έως και 50% του πεζοδρόμου. Σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζεται ελεύθερο πλάτος 1,50 μέτρου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα από τη μία μόνο πλευρά του πεζοδρόμου, τότε παραχωρείται έως το 1/3 του πλάτους του πεζοδρόμου. Σε κάθε περίπτωση, είναι στην ευχέρεια της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. η παραχώρηση μικρότερων χώρων, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περίπτωσης. Οι διάδρομοι κυκλοφορίας θα είναι συνεχείς, και σε περίπτωση που παρεμβάλονται δημοτικές εγκαταστάσεις αστικού εξοπλισμού που μεταβάλουν το πλάτος του πεζοδρόμου, η Τεχνική Υπηρεσία θα δίνει τις κατάλληλες κατευθύνσεις για την απρόσκοπτη κίνηση πεζών και/ή οχημάτων στους δημιουργούμενους διαδρόμους. Απαγορεύεται η τοποθέτηση κατασκευών που είναι μόνιμες ή δυσχερείς στη μετακίνησή τους (κατά τα πρότυπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου) οι οποίες εμποδίζουν τη διέλευση οχημάτων πρώτης ανάγκης, εκτός και αν εξασφαλίζεται ο απαραίτητος διάδρομος των 4,00 μέτρων. Εφόσον είναι εφικτό, θα πρέπει στους πεζοδρόμους να αφήνεται διάδρομος κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

4. Να μην εμποδίζεται η ανάδειξη και η προβολή των μνημείων της πόλης. Περιμετρικά των μνημείων θα εξασφαλίζεται διάδρομος κυκλοφορίας τουλάχιστον 3,00 μέτρων.

5. Απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους πρασίνου και σε παιδικές χαρές.

6. Η έκθεση των εμπορευμάτων στα πεζοδρόμια θα περιορίζεται σε απόσταση 1μ από την οικοδομική γραμμή και εφόσον καλύπτει τις πιο πάνω προϋποθέσεις, ενώ η ενδεχόμενη ανάρτηση αυτών επί των προσόψεων των κτηρίων δεν θα μπορεί να υπερβαίνει σε ύψος το 1,5μ. Στα εμπορικά καταστήματα που βρίσκονται σε πλατείες και πεζόδρομους και προβλέπεται η τοποθέτηση εμπορευμάτων σε εξωτερικό χώρο (π.χ. οπωροπωλεία) η απόσταση του 1 μέτρου μπορεί να αυξάνεται έως τα 2 μέτρα, κατόπιν υποδείξεως της Τεχνικής Υπηρεσίας, και υπό την προϋπόθεση ότι αφήνονται διάδρομοι κυκλοφορίας τουλάχιστον 4,00μέτρων και δε δημιουργούνται άλλα λειτουργικά προβλήματα.

7. Δεν επιτρέπεται στους παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους η επέκταση των εργασιών των καταστημάτων και των επιτηδευματιών κάθε μορφής (συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, συναρμολογήσεις επίπλων κ.λπ.).

8. Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, να χορηγείται άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους.

9. Ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος οριοθετείται με έγχρωμη συνεχόμενη ή διακεκομμένη γραμμή (σε συνολικό μήκος τουλάχιστον 50%) με ευθύνη του χρήστη του καταστήματος και του συντάξαντος τοπογραφικού διαγράμματος μηχανικού. Στις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται και δεν προβαίνουν στη διαγράμμιση, σύμφωνα με το εγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα επιβάλλεται πρόστιμο 100€. Ο έλεγχος επαναλαμβάνεται σε ένα μήνα και εάν δεν υπάρχει συμμόρφωση επιβάλλεται νέο πρόστιμο 100€, έως  την τελική συμμόρφωση.
Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρούμενου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο χρήστης του καταστήματος.

10. Δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος στον κοινόχρηστο χώρο.

11. Στην περιοχή της Δημοτικής Αγοράς θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος ο οποίος δε θα έρχεται σε αντίθεση με τον κανονισμό λειτουργίας της. Επισημαίνεται ότι το κτίριο της Δημοτικής Αγοράς έχει κηρυχθεί διατηρητέο και απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση στα αρχιτεκτονικά του στοιχεία χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.

12. Η σκίαση των χώρων θα γίνεται, είτε με την τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτιρίου, με μονόχρωμο τεντόπανο ανοιχτού χρώματος, σε ύψος τουλάχιστον 3,00μ από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, είτε με ομπρέλες ιδίου χρώματος που θα καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση με αυτή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς διαφημιστικά μηνύματα είτε με ειδικές κατασκευές μετά από πρόταση (άδεια) των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Σε κάθε περίπτωση και για λόγους ασφαλείας, όλες οι κατασκευές σκίασης, και εφόσον είναι αναδιπλούμενες, θα πρέπει να έχουν και χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας.

13. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ΝΟΚ/2012 οι εξώστες των κτιρίων δεν επιτρέπεται να προεξέχουν από το οριακό επίπεδο της οικοδομικής γραμμής (κατακόρυφο ή κεκλιμένο), περισσότερο από ένα δέκατο του πλάτους του δρόμου και μέχρι 2,00μέτρα το πολύ. Επίσης εξώστες που κατασκευάζονται πάνω από τους κοινόχρηστους χώρους ή χώρους παραχωρημένους σε κοινή χρήση, πρέπει να βρίσκονται σε ύψος τουλάχιστον 3,00μέτρα από κάθε σημείο της στάθμης του πεζοδρομίου. Εξώστες που κατασκευάζονται πάνω από τους κοινόχρηστους χώρους σε ύψος μικρότερο από 5,00μ. πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 0,50μ., μέσα από το άκρο του κρασπέδου του πεζοδρομίου σε οριζόντια προβολή.
Σύμφωνα με του άρθρο 17 του ΝΟΚ/2012, σε κοινόχρηστους χώρους ή χώρους παραχωρημένους σε κοινή χρήση απαγορεύεται να κατασκευάζονται κατακόρυφα στηρίγματα κινητών προστεγασμάτων. Κατακόρυφα στηρίγματα κινητών προστεγασμάτων επιτρέπεται να κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε άλλη θέση, ακόμη και σε τμήματα εξωστών που βρίσκονται υπεράνω κοινόχρηστων χώρων, εφόσον τα στηρίγματα αυτά εδράζονται στους εξώστες και δεν εξέχουν από το περίγραμμά τους.
Οι κάθετες προς την όψη των κτιρίων επιγραφές ή διαφημίσεις θα πρέπει να έχουν διαστάσεις κατά ανώτατο όριο 1,0Χ1,0Χ0,25μ και δεν μπορούν να απέχουν από την όψη του κτιρίου περισσότερο από 0,30μ. Το κάτω μέρος των επιγραφών δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από 2,50μ από τη στάθμη του πεζοδρομίου και η εξωτερική πλευρά τους να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 0,50μ από την νοητή κατακόρυφο που περνά από το κράσπεδο του πεζοδρομίου.

14. Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο (υποστυλώματα, καθίσματα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.). Απαγορεύεται επίσης η τοποθέτηση στοιχείων εξοπλισμού (μπαρ, ψυγείων, ψυκτών, πιατοθηκών, μονάδων ψύξης, κ.λπ). Επίσης, απαγορεύεται αυστηρά η εναέρια διέλευση καλωδίων χωρίς τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας και χωρίς την άδεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια ώστε να δημιουργούνται διάδρομοι για την απρόσκοπτη κίνηση των επισκεπτών. Η συνολική παρέμβαση θα τυγχάνει πριν από την έκδοση της άδειας, την έγκριση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., κατόπιν εισηγήσεων των υπηρεσιών του Δήμου και υποβολής μαζί με την άδεια των αναγκαίων προς τούτο τοπογραφικών και αρχιτεκτονικών σχεδίων. Οποιαδήποτε μεταβολή της διάταξης των λειτουργικών στοιχείων απαιτεί την έγκριση της Ε.ΠΟ.ΙΖΩ. κατόπιν εισηγήσεων των υπηρεσιών και την ανανέωση της χορηγηθείσας άδειας.
Σε ότι αφορά σε κατασκευή πρόσθετων δαπέδων, μοκετών κλπ., αυτά θα επιτρέπονται μόνο σε περιπτώσεις που επιλύουν λειτουργικά προβλήματα (π.χ. προβλήματα απορροής υδάτων, προβλήματα με ρίζες δέντρων, κ.λπ.) μετά από εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών και έγκρισης από την Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.

14 α .Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών και χωρίς κορνίζα υαλόφρακτων ανεμοφρακτών ύψους έως 1,60 μ.,ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και  έγκριση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρδίτσας. Οι κατασκευές αυτές θα πακτώνονται στο έδαφος για λόγους ασφαλείας , θα είναι σύμφωνεςμε το εγκριθέντα τύπο από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και θα αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων που θα συνοδεύει την άδεια λειτουργείας . Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω και η τοποθέτηση άλλου είδους ανεμοφρακτών (πλαστικά κ.λ.π.) επιφέρει πρόστιμο 500€.

15. Σε χώρους πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και άλλων, που δεν έχουν παραχωρηθεί δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση.

16. Η φύτευση καλλωπιστικών φυτών και δέντρων στις πλατείες, τους πεζοδρόμους και τα πεζοδρόμια θα γίνεται μόνο από την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου και η αποκατάσταση του γύρω χώρου από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, ή καθ΄ υπόδειξή τους, για να μην παρατηρείται το φαινόμενο της επίστρωσης των παραπάνω χώρων με πλακίδια διαφόρων μορφών.

17. Η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του καταστήματος.

18. Θα επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, διαφημιστικών στοιχείων, ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων (αυτοκινητάκια, αεροπλανάκια, κλπ.) σε κοινόχρηστο χώρο, σύμφωνα με την άδεια που κατέχουν.

19. Δεν επιτρέπονται οι μόνιμες κατασκευές για τοποθέτηση συσκευών προβολής και τηλεοράσεων σε κοινόχρηστο χώρο.

20. —–

21.΄Ολες οι κατασκευές στους παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους δεν πρέπει να έχουν μόνιμα χαρακτηριστικά και θα τοποθετούνται μετά από άδεια της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κατόπιν εισηγήσεων των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου.

22. Σε κάθε περίπτωση, για την έκδοση της άδειας θα κατατίθενται κατάλληλα σχέδια, στα οποία θα φαίνεται η θέση και το είδος κάθε στοιχείου που θα τοποθετείται στον κοινόχρηστο χώρο.

23. Για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας που αφορά κοινόχρηστους χώρους θα λαμβάνονται υπόψη και οι ισχύοντες κανονισμοί Καθαριότητας και Πρασίνου.

24. Ότι δεν αναφέρεται από τον παρόντα κανονισμό, εκτός εάν ρητά αναφέρεται αλλιώς στη νομοθεσία, απαγορεύεται.

Άρθρο 6ο : Κατηγορίες χρήσεων κοινοχρήστων χώρων.

1. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων.

Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, καθώς επίσης και ο καθορισμός του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Για τη διαμόρφωση του χώρου και την εγκατάσταση των τραπεζοκαθισμάτων εκδίδεται από το Δήμο άδεια χρήσης με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης της έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε. Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Δ/νση Οικονομικών πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας χρήσης.
Αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων υποβάλλεται πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας στο αρμόδιο γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, συνοδευομένη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα, τα οποία είναι:
Α. Άδεια λειτουργίας καταστήματος στην οποία να προβλέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εκτός του καταστήματος, με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει.
Β. Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών στο Δήμο για τέλη φόρους πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή νομίμου ρυθμίσεώς τους.
Γ. Τοπογραφική αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Η εξόφληση της άδειας γίνεται με την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού στο Ταμείο του Δήμου ή με καταβολή προκαταβολής ίσης με το 30% του ποσού και το υπόλοιπο σε ισόποσες δόσεις μέχρι τη λήξη του διαχειριστικού έτους.
Με τη λήξη των αδειών και με ευθύνη της επιχείρησης απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο όλα τα αντικείμενα.

2. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης σκιαδιών και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους που έχουν παραχωρηθεί για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Η άδεια τοποθέτησης σκιαδιών και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους, που έχουν παραχωρηθεί για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, χορηγείται σύμφωνα με το Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά, εκδίδεται από την Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας κατόπιν έγκρισης από την ΕΠΟΙΖΩ, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου η οποία συνοδεύεται από:

Η άδεια αφορά σε σκιάδια, φωτιστικά, ανθοδόχες, πινακίδες ή και άλλα στοιχεία που εξυπηρετούν τη λειτουργία ή τον εξωραϊσμό των χώρων των τραπεζοκαθισμάτων.
Όλα τα στοιχεία, στα οποία αναφέρεται η άδεια, τοποθετούνται μέσα στα όρια του παραχωρημένου χώρου και σε καμιά περίπτωση δε δημιουργούν περιχαρακωμένες περιοχές, μετατρέποντας τον κοινόχρηστο χώρο σε ιδιωτικό.
Επίσης, δεν επιτρέπεται να τροποποιούν ή να προξενούν φθορές σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο διαμόρφωσης ή φύτευσης.
Η μορφή των στοιχείων, καθορίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω:

Στις περιπτώσεις που η άδεια αφορά μόνιμη κατασκευή σε πλατείες ή χώρους όπου τα τραπεζοκαθίσματα καταλαμβάνουν αξιόλογη έκταση, ή και σε ευαίσθητα από άποψη αισθητικής εικόνας σημεία της πόλης, τόσο η μορφή των σκιαδιών όσο και των υπόλοιπων λειτουργικών και διακοσμητικών στοιχείων θα προκύπτει μετά από συνολική μελέτη που θα εκπονείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Για πιθανές τομές που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών σε δρόμο ή πεζοδρόμια, απαιτείται άδεια σύμφωνα με το άρθρο 47 και 48 του Ν. 2696/99 "περί Κ.Ο.Κ.", η οποία χορηγείται από την Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου. Η αποκατάσταση των ανωτέρω επιβαρύνει τον ενδιαφερόμενο.

3. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης εμπορευμάτων

Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, για έκθεση εμπορευμάτων, καθώς επίσης και ο καθορισμός του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των εμπορευμάτων, εκδίδεται από το Δήμο άδεια χρήσης με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης της έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 παρ. 4 και 7 του παρόντος.
Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Δ/νση Οικονομικών πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας χρήσης, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:
Α. Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης του καταστήματος και του κοινόχρηστου χώρου.
Β. Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών στο Δήμο για τέλη φόρους πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή νομίμου ρυθμίσεώς τους.
Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. Σε κάθε περίπτωση, τα εμπορεύματα και ο εξοπλισμός έκθεσης αυτών θα πρέπει να αποσύρονται από τους κοινόχρηστους χώρους τις ώρες που τα καταστήματα δεν είναι σε λειτουργία. Οι διάδρομοι, που ευρίσκονται εντός του χώρου των εμπορευμάτων και εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήματος, προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη. Σε περίπτωση γωνιακού καταστήματος, τα στοιχεία που αφορούν στην κατάληψη θα παρουσιάζονται αναλυτικά για τον κάθε δρόμο. Προ της εισόδου πολυκατοικίας ή κατοικίας, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εμπορευμάτων.
Απαγορεύεται η ανάρτηση ειδών, επί των προσόψεων των καταστημάτων.
Η τοποθέτηση εμπορευμάτων επί των προσόψεων σε περίπτωση πεζοδρομίων θα είναι εφαπτόμενη των καταστημάτων και δεν θα υπερβαίνει το 1,50μ. σε ύψος και το 1 μ. σε πλάτος. Σε περίπτωση πλατειών και πεζοδρόμων ισχύουν οι γενικές αρχές της παραγράφου 6 του άρθρου 5.
Η εξόφληση της άδειας γίνεται με την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού στο Ταμείο του Δήμου ή  με καταβολή προκαταβολής ίσης με το 30% και το υπόλοιπο σε ισόποσες δόσεις μέχρι τη λήξη του διαχειριστικού έτους.

4. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου με οικοδομικά υλικά.

Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ορίζεται τέλος ημερήσιο, μηνιαίο ανά τ.μ. ανεξάρτητα από το χρόνο χρήσης.
Ο ιδιοκτήτης ή ο εργολάβος μετά από αίτησή τους στη Δ/νση Οικονομικών του Δήμου, λαμβάνουν άδεια κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου μετά και από την έγκριση της ΕΛ.ΑΣ. Οι υπεύθυνοι του έργου είναι υποχρεωμένοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη ατυχήματος. Ο χώρος κατάληψης θα πρέπει να έχει σημανθεί κατάλληλα ώστε να είναι ορατός και τη νύκτα. Σε περίπτωση κατάληψης ολόκληρου του πεζοδρομίου, υποχρεούνται να κατασκευάσουν πρόσθετο πεζοδρόμιο ή να πάρουν άλλα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών.
Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση οικοδομικών υλικών σε παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους εφόσον δεν εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση πεζών και οχημάτων(ΥΑ 6952/16-3-2011 ΦΕΚ 420/Β΄/16-3-11).
Για τις προϋποθέσεις και τις υποχρεώσεις των αιτούντων την άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου θα λαμβάνεται υπόψη και ο κανονισμός καθαριότητας.
Οι άδειες που εκδίδονται διακρίνονται σε :
i. Άδεια Χρήσης Κάδου Αδρανών Υλικών, που εκδίδεται με την προϋπόθεση ότι ο κάδος τοποθετείται σε ξύλα για την προστασία του κοινόχρηστου χώρου και με ημερήσιο ή εβδομαδιαίο τέλος χρήσης, που πληρώνεται από τον εργολάβο εκμετάλλευσης του κάδου.
Επιβάλλεται στους υπευθύνους των έργων να εγκαθιστούν, κατόπιν άδειας από την Διεύθυνση Οικονομικών υπηρεσιών, κάδους περισυλλογής και αποκομιδής (ειδικοί κάδοι) ώστε να εξασφαλίζεται η καθαριότητα της περιοχής και να μην ενοχλούνται οι πεζοί και οι περίοικοι. Η άδεια θα ισχύει για προκαθορισμένο χώρο και για προσδιορισμένο χρονικό διάστημα η οποία θα ανανεώνεται.
ii. Άδεια χρήσης προστατευτικής περίφραξης, με πανί, λαμαρίνα ή πλέγμα και μηνιαίο τέλος Χρήσης.
Κατά την κατεδάφιση, ανέγερση ή επισκευή οικοδομής θα περιφράσσετε υποχρεωτικά ο προ αυτής χώρος σε απόσταση 1,50 μ από την οικοδομική γραμμή και σε ύψος 2,50 από την στάθμη της οδού με ανθεκτικό και αδιαπέραστο υλικό για την αποφυγή κινδύνου διασποράς, διαρροή ή διαφυγής στο περιβάλλον δομικών, αδρανών υλικών και αποβλήτων. Τα αναγκαία προστατευτικά μετρά π.χ είδος προστατευτικού υλικού θα καθορίζοντα από την Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη κάθε είδους υλικών έξω από το περίφραγμα αυτό. Όλες οι πραγματοποιούμενες εργασίες πρέπει να εκτελούνται μετά την λήψη νόμιμης άδειας από τον Δήμο για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου η οποία θα πρέπει να υπάρχει στον χώρο του εργοταξίου μαζί με αντίγραφο της θεωρημένης οικοδομικής άδειας και της προβλεπόμενης από τον νόμο πινακίδα με τον αριθμό της άδειας και την ημερομηνία της έκδοσης της.
iii. Άδεια τοποθέτησης ικριώματος, με μηνιαίο τέλος χρήσης. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει την άδεια οικοδομής ή την άδεια μικρής κλίμακας για την έγκριση των εργασιών από την αρμόδια Δ/νση του Δήμου και υποχρεώνεται:

Οι εργασίες δεν μπορούν να διαρκέσουν περισσότερα από έξι μήνες . Μετά την παρέλευση αυτής , ο Δήμος θα μπορεί να απομακρύνει τα ικριώματα.
iv. Άδεια λοιπών περιπτώσεων, που αφορά κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για την εκτέλεση διαφόρων τεχνικών εργασιών, με ημερήσιο ή μηνιαίο τέλος κατά ζώνες & κατά τετραγωνικό μέτρο.
Οικονομικά υπόχρεοι είναι τόσο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου όσο και ο κάτοχος της άδειας χρήσης. Οποιαδήποτε καταστροφή κοινόχρηστου χώρου αποκαθίστανται από τον ιδιοκτήτη ή τον εργολάβο των εργασιών.
Αιτήσεις χορήγησης άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση οικοδομικών υλικών υποβάλλονται στο αρμόδιο Γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα, τα οποία είναι:
Α. Άδεια Οικοδομής ή Άδεια μικροεπισκευών με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει.
Β. Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας, Δημοτική Αστυνομία, και του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού – Οδοσήμανσης & Φωτεινής Σηματοδότησης του Δήμου.
Γ. Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών στο Δήμο για τέλη φόρους πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή νομίμου ρυθμίσεώς τους.
Δ. Τοπογραφική αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση της ιδιοκτησίας, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης.
Η εξόφληση της άδειας γίνεται με την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού στο Ταμείο του Δήμου ή με καταβολή προκαταβολής ίσης με το 50% του ποσού και κατάθεση εγγυητικής επιστολής για το υπόλοιπο ποσό.

5. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για Φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων

Οι προσωρινές άδειες διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας για την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους βαρέων αντικειμένων θα εκδίδονται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου.
Στην αίτηση προς τη Δ/νση Οικονομικών θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τα είδη που θα διακινηθούν, ο χρόνος, ο χώρος & ο σκοπός της διακοπής κυκλοφορίας & κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας.
Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πεντάωρο με δυνατότητα παράτασης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση και την καταβολή αντίστοιχου τέλους.
Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών & οχημάτων από παράπλευρες οδούς και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.
Οι προσωρινές άδειες για την παρεμπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισμών που διέπουν την χρήση κοινόχρηστου χώρου.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερομένους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το Τέλος Διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας που ισχύει για το τρέχον έτος.
Οι ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων είναι συνυπεύθυνοι1 εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχημάτων τους (γερανοί, πρέσες ετοίμου σκυροδέματος, φορτηγά μεταφοράς μηχανήματα έργων κ.λ.π.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων & προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης.

6. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για την προσωρινή λειτουργία εργοταξίου.

Οι προσωρινές άδειες κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για την λειτουργία εργοταξίου θα εκδίδονται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, που θα υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε ημέρες νωρίτερα.
Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του εργοταξίου, του επιβλέποντος Μηχανικού και του Τεχνικού Ασφαλείας, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της δημιουργίας του εργοταξίου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας.
Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το μήνα, ενώ μετά από αιτιολογημένη αίτηση και την καταβολή του αντίστοιχου τέλους θα είναι δυνατή η παράταση.
Οι προσωρινές άδειες κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για την λειτουργία εργοταξίου χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ, των κανονισμών Υγιεινής & Ασφάλειας των Εργαζομένων σ’ αυτά, καθώς και των κανονισμών που διέπουν την χρήση του κοινόχρηστου χώρου.
Στην αίτηση του ο ενδιαφερόμενος αναφέρει τα μέτρα σηματοδότησης που θα λάβει για την προστασία πεζών και οχημάτων και την αποτροπή ατυχημάτων.
Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών & οχημάτων από παράπλευρες οδούς και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερομένους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το Τέλος Διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας που ισχύει για το τρέχον έτος.
Οι ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχημάτων τους (γερανοί, πρέσες ετοίμου σκυροδέματος, φορτηγά μεταφοράς μηχανήματα έργων κ.λ.π.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης (θεομηνίας).

7. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου σε Περίπτερα – Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (χωρίς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων).

i. Περίπτερα
Υποβάλλεται ξεχωριστός κανονισμός

8. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για Εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα.

Οι προσωρινές άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για την διενέργεια μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων, εγκαίνια καταστημάτων, γάμων κ.λ.π. θα εκδίδονται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.) και την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, που θα υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα με την σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής ή της Τοπικής Κοινότητας. Απαραίτητη είναι προσκόμιση της έγκρισης διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας που εκδίδεται από την ΕΛ.ΑΣ.
Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την εκδήλωση, ο χρόνος, ο χώρος & ο σκοπός της εκδήλωσης & κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας.
Για την χορήγηση της άδειας απαιτείται έγκριση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και του γραφείου Οδοσήμανσης & Φωτεινής Σηματοδότησης του Δήμου.
Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών & οχημάτων και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας .
Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας του παραχωρούμενου χώρου.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες επιφορτίζονται με την επιτήρηση των χώρων που πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις & στις περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών θα ζητείται από τους οργανωτές το κόστος αποκατάστασης.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερομένους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το ισχύον κάθε έτους Τέλος Κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου από Διαφήμιση.
Δεν χορηγούνται άδειες διανομής διαφημιστικών εντύπων & απαγορεύεται η διανομή αυτών από τους χώρους που παραχωρούνται για εκδηλώσεις προς αποφυγή ρύπανσης.
Στις εκδηλώσεις με σκοπό την προώθηση προϊόντων & την προβολή εμπορικών μηνυμάτων, το τέλος καθορίζεται από την ισχύουσα κάθε χρόνο Π.Δ.Σ. για τα τέλη διαφήμισης. Οι άδειες χορηγούνται αποκλειστικά & μόνο για την προβολή μηνυμάτων και απαγορεύεται ρητά η πώληση προϊόντων & εμπορευμάτων.
Στους χώρους που υπάρχει συνυπευθυνότητα με άλλους φορείς, είναι απαραίτητο να προσκομίζεται ή σύμφωνη γνώμη του άλλου φορέα (Πυροσβεστική, άδεια από Αστυνομική Αρχή κλπ).
Οι προσωρινές άδειες για την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισμών που διέπουν την χρήση κοινόχρηστου χώρου.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων & προϋποθέσεων.
Για τις εκδηλώσεις που γίνονται από Δημόσιους φορείς ή Πολιτικά κόμματα με εκπαιδευτικό Πολιτιστικό ή ενημερωτικό χαρακτήρα εξετάζονται κατά περίπτωση από την Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1491/84.

9. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για υπαίθριο εμπόριο.

Οι άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για την άσκηση υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου θα χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Υπαίθριου Εμπορίου του Δήμου ύστερα από σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.2323/95 (ΦΕΚ145/τεύχος Α)όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3377/2005 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν.3769/2009.
Οι θέσεις που θα παραχωρούνται στους ενδιαφερόμενους, καθώς και οι διαστάσεις τους και η διάρκειά τους, θα καθορίζονται σε κάθε περίπτωση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με την σύμφωνη γνώμη της αντίστοιχης Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας.

10. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιδιών.

Οι άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιδιών (λούνα παρκ), θα χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από το γραφείο αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/τεύχος Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3377/2005 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν.3769/2009.
Οι θέσεις που θα παραχωρούνται στους ενδιαφερόμενους, καθώς και οι διαστάσεις τους, θα καθορίζονται σε κάθε περίπτωση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με την σύμφωνη γνώμη της αντίστοιχης Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας.

11. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για εκτέλεση εργασιών (εκσκαφές και τομές οδοστρώματος) από ιδιώτη ή Υπηρεσία Κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Φυσικό Αέριο κλπ.)

Σε κάθε περίπτωση για την εκτέλεση εργασιών, (εκσκαφών, τόμων οδοστρώματος κτλ) από ιδιώτη ή υπηρεσία κοινής ωφέλειας απαιτείται άδεια και άδεια διέλευσης βαρέων οχημάτων από την Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή ανάλογου προς τις εργασίες ποσού.
Η άδεια θα χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου προς τις τεχνικές υπηρεσίες και θα θεωρείται πριν την έναρξη των εργασιών από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή.
Θα πρέπει οι εργασίες να γίνουν συμφωνά με τα οριζόμενα στη Εγκύκλιο 47/22-12-08 του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και με την κειμένη Νομοθεσία και θα υποβάλλεται το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, με ταυτόχρονη περιγραφή του είδους τους και των προδιαγραφών τους οι οποίες και θα τελούν υπό τον συνεχή έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μετρά προστασίας και να γίνεται πλήρης και έντεχνη αποκατάσταση των επεμβάσεων στην αρχική τους μορφή εντός (10) ημερών από το περάς των εργασιών σε κάθε τμήμα.
Μετά το πέρας των εργασιών οι Τεχνικές Υπηρεσίες θα προβούν σε έλεγχο για τη διαπίστωση της έντεχνης αποκατάστασης όλων των τομών.
Σε περίπτωση που η Τεχνική Υπηρεσία κρίνει ότι το αποτέλεσμα της αποκατάστασης δεν είναι ικανοποιητικό, είναι δυνατόν μετά από απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖI. να υποχρεωθεί ο εργολάβος να ανακατασκευάσει όλο το τμήμα του οδοστρώματος.
Για την πρόληψη ατυχημάτων οι υπεύθυνοι του έργου θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μετρά όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

12. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών

Α.ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: Σύμφωνα με την κατηγορία α.α. του άρθρου 25α του Ν.4002/2011, μηχανικά παιχνίδια είναι όταν για τη διεξαγωγή τους απαιτούνται μόνον μηχανικά μέσα, καθώς και η συμβολή της μυϊκής δύναμης του παίκτη.
Τα μηχανικά παιχνίδια που υφίστανται σήμερα και λειτουργούν σε διάφορους χώρους, είναι συνήθως το ποδοσφαιράκι, η μπασκέτα, η μονόπολη, στάνταρντ κ.λ.π.
Στα καταστήματα αυτά δύναται να  τους δοθεί άδεια λειτουργίας για το αντικείμενο αυτό, καθώς και άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση των παιχνιδιών.
Στους πεζόδρομους ή στις πλατείες θα χορηγείται άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση των παιχνιδιών από την μία μόνο πλευρά αυτού, ο οποίος θα περικλείεται πλευρικά με υαλόφρακτο ανεμοφράκτη σύμφωνα με τον εγκριθέντα τύπο από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.
Για τη διαμόρφωση του χώρου και την εγκατάσταση των παιχνιδιών θα εκδίδεται από το Δήμο άδεια χρήσης με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης της ως το τέλος του έτους που εκδόθηκε.
Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτησή του στην Δ/νση Οικονομικών πριν την λήξη της ισχύουσας άδειας χρήσης ,συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα, τα οποία είναι

 1.  Τοπογραφική αποτύπωση, όπου να απεικονίζεται η θέση και ο χώρος κατάληψης των μηχανικών παιχνιδιών .
 2.  Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών στο Δήμο για τέλη, φόρους, πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή νομίμου ρυθμίσεώς τους.
 3.  Υποχρεωτική τοποθέτηση υαλόφρακτων ανεμοφρακτών σε μόνιμη βάση, σύμφωνα με τον τύπο που επιλέχθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν ότι ισχύει και για τα τραπεζοκαθίσματα.

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ – ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ως ηλεκτροκίνητα- παιδικά παιχνίδια νοούνται εκείνα που χρησιμοποιούνται για την ψυχαγωγία των παιδιών και λειτουργούν με κερματοδέκτη όπως αλογάκια , αυτοκινητάκια , μηαχανήματα με άγκιστρα κ.λ.π.
Για την χορήγηση άδειας τοποθέτησης των παραπάνω παιχνιδιών ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτησή του στη Δ/νση Οικονομικών του Δήμου με τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Άδεια λειτουργίας επιχείρησης ή περιπτέρου .
 2. Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών στο Δήμο για τέλη, φόρους, πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή νομίμου ρυθμίσεώς τους.

Στη συνέχεια η τεχνική υπηρεσία του Δήμου χωροθετεί την τοποθέτηση των παιχνιδιών ανάλογα με τον διατιθέμενο κοινόχρηστο χώρο.
Παραχωρούμενοι κοινόχρηστοι χώροι για τα ηλεκτροκίνητα- παιδικά παιχνίδια είναι πέραν των τραπεζοκαθισμάτων ή της παραχωρημένης έκτασης στα περίπτερα για ανάπτυξη ψυγείων , εφημερίδων κ.λ.π.

13. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στις Τοπικές Κοινότητες (πλην της πόλεως της Καρδίτσας).

Στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας λειτουργούν καταστήματα τα οποία χρειάζονται τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων.
Για την παραχώρηση των χώρων έπειτα από τη γνωμοδότηση των Τοπικών ή Δημοτικών Συμβουλίων των Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου, προτείνεται:

Άρθρο 7ο : Καθορισμός Κοινοχρήστων χώρων

Τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, καθορίζονται ως εξής :
Α. Πλατείες
Σε όλες τις πλατείες θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος προς χρήση που δεν θα υπερβαίνει το 30% του συνολικού εμβαδού της πλατείας. Η κάθε επιχείρηση μπορεί να καταλαμβάνει ανάλογα με την πρόσοψή της και μετά από απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. ανάλογο εμβαδό επί της πλατείας. Αν δεν επαρκεί ο χώρος της πλατείας για όλες τις επιχειρήσεις, τότε αυτός θα μοιράζεται αναλογικά στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.
Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους πράσινου που υπάρχουν στην πλατεία.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

 1.  Πλατεία Στρατώνων
 2.  Πλατεία Μακρυγιάννη –Αλλαμανή
 3.  Πλατεία Ευαγγελίστριας
 4.  Πλατεία Αγίας Παρασκευής
 5.  Πλατεία Λάκκα Μαντζάρα
 6.  Πλατεία Αθλητικού Πάρκου
 7.  Πλατεία Αγίου Νικολάου
 8.  Πλατεία Ελευθερίας
 9.  Πλατεία Ν. Πλαστήρα
 10.  Πλατεία Εθνικής Αντίστασης
 11.  Πλατεία Καραολή – Δημητρίου
 12.  Πλατεία Ειρήνης
 13.  Πλατεία Δημοτικής Αγοράς
 14.  Πλατεία Γιολδάση
 15.  Πλατεία Δραχμής
 16.  Πλατεία Καμινάδων
 17.  Πλατεία Ακαδημίας
 18.  Πλατεία Κωνσταντίνου Σούφλα
 19.  Πλατεία Λαϊκών Πολυκατοικιών

 

Β. Πεζόδρομοι

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

 1.  Πεζόδρομος Δ. Τερτίπη
 2.  Πεζόδρομος Στ. Λάππα
 3.  Πεζόδρομος Βάλβη
 4.  Πεζόδρομος Πλαστήρα
 5.  Πεζόδρομος Καζαμπάκα
 6.  Πεζόδρομος Βαλταδώρου
 7.  Πεζόδρομος Χατζημήτρου
 8.  Πεζόδρομος Σμύρνης
 9.  Πεζόδρομος Γ. Μπότση
 10.  Πεζόδρομος Ηρακλείτου
 11.  Πεζόδρομος Παλ. Μαστόρων
 12.  Πεζόδρομος Μεγ. Αλεξάνδρου
 13.  Πεζόδρομος Αβέρωφ
 14.  Πεζόδρομος Ηρώων Πολυτεχνείου
 15.  Πεζόδρομος Διάκου
 16.  Πεζόδρομος Σκουφά
 17.  Πεζόδρομος Ηφαίστου

Δεν παραχωρείται σε καμία περίπτωση χώρος επί του πεζοδρόμου που είναι χαρακτηρισμένος σαν ποδηλατόδρομος.

Γ. Πεζοδρόμια

Στα πεζοδρόμια των οδών παραχωρείται χώρος προς χρήση στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με την προϋπόθεση να τηρείται η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού.
Αν με την εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου απομένει χώρος, εφαπτόμενος στο κατάστημα, προς χρήση-διάθεση, μικρότερος των 0,5μ. τότε αυτός δεν παραχωρείται.

Επισήμανση: Η μορφή και η κατασκευή των τραπεζοκαθισμάτων σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αυτού του άρθρου για λόγους ομοιομορφίας θα εγκρίνεται σε κάθε περίπτωση από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Άρθρο 8ο : Αυθαίρετη χρήση – κυρώσεις – πρόστιμα

Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δήμου, καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του παραχωρούμενου χώρου, την εγκριθείσα από την Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. διάταξη όλων των στοιχείων, είτε τη διάρκεια της άδειας.
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου με απόφαση του Δημάρχου και σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 1900/90, εκτός από το αναλογούν τέλος:

Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσμητικά , σκιάδια και λοιπές κατασκευές   που τοποθετούνται χωρίς την έγκριση του αρμόδιου γραφείου προσόδων και την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας σε χώρους παραχωρημένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων θεωρούνται μη νόμιμη κατασκευή και η κατάληψη κοινοχρήστου του χώρου επανεξετάζεται και αν κριθεί απαραίτητο μπορεί να ανακληθεί η άδεια λειτουργίας και να επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις.
Το ελάχιστο επιβαλλόμενο πρόστιμο είναι 500,00 Ευρώ, τοποίο θα βεβαιώνεται ως έσοδο στο ταμείο του Δήμου.

Εάν  διαπιστωθεί Πολεοδομική παράβαση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή την ΕΛ.ΑΣ, θα εφαρμόζονται τα όσα προβλέπονται από το Ν. 1337/83 «περί αυθαιρέτων κατασκευών» και τον Ν 4178/13 και  θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα στους παραβάτες.

Άρθρο 9ο : Μη παραχώρηση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου

Α. Δεν παραχωρείται άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στις κάτωθι περιπτώσεις:

α) Στα πεζοδρόμια στα οποία δεν παραμένει ελεύθερος ικανός χώρος (ελάχιστο 1,5μέτρα) για την ασφαλή διέλευση πεζών και κυρίως αμαξιδίων ΑΜΕΑ κ,λ,π,
β) Στο οδόστρωμα των οδών εκτός της περίπτωσης της παραγράφου 4.1.του άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού.
γ) Στις νησίδες των οδών.
δ) Σε πεζοδρόμια πλάτους κάτω των 2,0 μέτρων.

Β. Δεν παραχωρείται επίσης κοινόχρηστος χώρος στις εξής κατηγορίες:

α) Στα καταστήματα εμπορίας & ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, εξοπλισμού βαρέως τύπου, συναρμολόγησης και βαφής επίπλων κλπ.
β) Στα καταστήματα τροφίμων, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 44, 45 & 48 της ΑΙΒ/8577/8-9-83 Υγειονομικής Διάταξης.
γ) Για τοποθέτηση ανθρωποζυγών, πακτωμένων πάγκων, ειδικών κατασκευών κλπ.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις εάν διαπιστωθούν παραβάσεις, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των Ν.1828/89 & 1900/90, σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος εκείνου που κάνει αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο συντελεστή που καθορίστηκε με απόφαση του οικείου συμβουλίου, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης.

Γ. Εκεί όπου επιτρέπεται η χρήση θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος ως εξής:

α) Παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για την τοποθέτηση εμπορευμάτων, πλάτους μέχρι 1 μ. με μήκος την πρόσοψη του καταστήματος αφαιρούμενης της εισόδου.
β) Παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, χώρος ικανός για την ασφαλή διέλευση των πεζών όπως αναφέρεται στην παράγραφο Α.δ αυτού του άρθρου.
γ) Στα πάρκα και στις πλατείες αποφασίζει κατά περίπτωση η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και λοιπών σκιαδίων ή άλλων λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων.
δ) Προκειμένου περί εξωτερικών στοών κτιρίων (παρόδιες στοές οι οποίες είναι διαμπερείς), θα μένει πάντα ζώνη πλάτους τουλάχιστον 1,50μ για την διέλευση των πεζών.

Στις στοές οι οποίες είναι τυφλές , το τελευταίο κατάστημα  στη στοά θα μπορεί να  καταλάβει όλη τη ζώνη.

Άρθρο 10ο : Μεταβατικές Διατάξεις

α) Ο παρών κανονισμός ισχύει από την ημερομηνία έγκρισής του από την αρμόδια υπηρεσία (Αποκεντρωμένη Δ/ση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας).

Άρθρο 11ο :

Η τήρηση του παρόντος κανονισμού επαφίεται στην ευσυνειδησία των πολιτών, στις υπηρεσίες του Δήμου και στους επαγγελματίες.
Ο Δήμαρχος και οι επικεφαλής των αρμόδιων υπηρεσιών έχουν την κύρια ευθύνη για την αυστηρή τήρηση του παρόντος κανονισμού”.