06/07/2022

Διαγωνισμός με τίτλο «Συμβουλευτική και Διαχειριστική υποστήριξη του επικεφαλής εταίρου Δήμου Καρδίτσας της Κ.Σ. Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, στα πλαίσια του συντονισμού και οργάνωσης των διανομών του προγράμματος ΤΕΒΑ 2018-2019»

image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, Δημόσιας Υγείας και ΑΜΕΑ
Πληροφορίες: ΤΙΓΚΑΣ ΒΑΪΟΣ
Email: vtigkas@dimoskarditsas.gov.gr, pronoia@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 2441350764, 24413 54710
6/7/2022
Αρ. Πρωτοκόλλου: 13652

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο «Συμβουλευτική και Διαχειριστική υποστήριξη του επικεφαλής εταίρου Δήμου Καρδίτσας της Κ.Σ. Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, στα πλαίσια του συντονισμού και οργάνωσης των διανομών της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5029802 του ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 2014-2022».

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Κωδικός CPV: 75100000-7 (Κύριος Κωδικός CPV) & (CPV): 85312320-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών (Δευτερεύων Κωδικός CPV).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 31.12.2022. Η αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ. αρίθμ. 13647/06.07.2022 σχετική διακήρυξη. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 70.03-7425.0058 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2022. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του ΤΕΒΑ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 101.680,00 € με το ΦΠΑ (αναλυτικά: 82.000,00 € πλέον 19.680,00 ΦΠΑ 24%).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 22η Ιούλη 2022, ημέρα Παρασκευή, ώρα 15:00 και η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., δηλ. στο ποσό των χιλίων εξακοσίων σαράντα ευρώ (1.640,00€).
Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας www.dimoskarditsas.gov.gr και στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (Συστημικός αριθμός: 164514). Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα τηλ. 2441354713 και 2441350856 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ

Σχετικά έγγραφα