26/10/2021
image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Πληροφορίες: ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Email: kostas.lappas@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24413 54872
19/10/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου: 19727

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την Υπηρεσία με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» ΑΞΙΑΣ 7.622.094,07 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Καρδίτσας, Διεύθυνση: Αρτεσιανού , Τ.Κ.: 43131, Κωδικός NUTS: EL 611, Τηλέφωνα : 2441354872-877, Fax:2441354804, email: kostas.lappas@dimoskarditsas.gov.gr, url:www.dimoskarditsas.gov.gr, Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Λάππας Κων/νος , Λάππας Αλέξανδρος.

Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα: www.dimoskarditsas.gov.gr → Διαφάνεια → Διαγωνισμοί. Αφορά την διακήρυξη με αριθμό 19726/21

Τύπος αναθέτουσας αρχής: Δήμος (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού), μη Κεντρική αναθέτουσα αρχή, εντασσόμενη στη Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Κύρια δραστηριότητα που ασκεί: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Κωδικός CPV:   50232100-1

Κωδικός NUTS: EL 611 (Καρδίτσα, Τρίκαλα).

Τίτλος : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» ΑΞΙΑΣ 7.622.094,07€ Συμπερ/νου του ΦΠΑ 24%

Προϋπολογισμός : 6.146.850,06 € (πλέον Φ.Π.Α 1.475.244,01€) τελικού συνόλου: 7.622.094,07€.

Το ποσό της Σύμβασης για την παραπάνω υπηρεσία προκύπτει από την εξοικονόμηση της ενεργειακής κατανάλωσης στη διάρκεια 12 ετών . Η χρηματοδότηση της ΣΠΥ θα γίνει από Ιδίους Πόρους , προερχόμενους από τα Ανταποδοτικά Τέλη του Δήμου και αφορά τον Κ.Α.: 20.6279.001 .

Η ενεργειακή αναβάθμιση του Συστήματος θα επιτευχθεί με:

Την εγκατάσταση νέων Φωτιστικών / Λαμπτήρων / Προβολέων σύγχρονης τεχνολογίας τύπου LED.

Τη λειτουργία «Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας»: α. σε επίπεδο κόμβου (Pillar), για κατά μέγιστο 13.549 Φωτιστικά Σώματα / Λαμπτήρες / Προβολείς στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και β. σε επίπεδο Φωτιστικού Σώματος, για κατ’ ελάχιστο 250 φωτιστικά σώματα που θα εγκατασταθούν πιλοτικά σε δρόμους του Δήμου και θα συνοδεύονται από κατ’ ελάχιστο 250 ασύρματους ελεγκτές.

Σύστημα Περιοδικής και Επεμβατικής Συντήρησης.

Η Σύμβαση Παροχής της Υπηρεσίας που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο αφορά σε υπηρεσίες Ενεργειακής Αναβάθμισης και αφορούν στην εγκατάσταση / αντικατάσταση υλικών με σκοπό την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας / συντήρησης του Συστήματος για δώδεκα (12) έτη, μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου της Ενεργειακής Αναβάθμισης του Συστήματος από την Αναθέτουσα Αρχή. Δίδεται δικαίωμα ρήτρας αναθεώρησης της ΣΠΥ με βάση το άρθρο 132, παρ. 1, περίπτωση α, του ν.4412/2016.

Από το ποσό εξοικονόμησης της Ενεργειακής Κατανάλωσης θα καλύπτονται οι αμοιβές του Αναδόχου (Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης – ΣΕΑ), και οι τιμές έχουν υπολογιστεί στο έτος βάσης Ενεργειακής Κατανάλωσης με τιμή / KWh: 0,16 για το αντίστοιχο έτος και το σύνολο της Συμβατικής Περιόδου, όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στο Παράρτημα 3 της Διακήρυξης.

Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του αντικειμένου της υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στην αρ. Πρωτ. 14832/18-8-2021 μελέτη . H παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη από την υπογραφή της σύμβασης .

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση Ενώσεων Οικονομικών Φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α. κράτος-μέλος της Ένωσης,

β. κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι Αναθέτουσες Αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους Οικονομικούς Φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους Οικονομικούς Φορείς της Ένωσης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς , εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς Φ.Π.Α , ήτοι ποσό : 122.937,00 €.

Οι όροι της σύμβασης αναφέρονται λεπτομερώς στην 19726/2021 διακήρυξη.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 .

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22/11/2021 , και ώρα 10:00 π.μ.. Στην αποσφράγιση επιτρέπεται να παρίστανται νόμιμα οριζόμενοι εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων.

Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 27 παρ 3 του 4412/2016).

Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016).

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Τσιάκος Βασίλειος

Σχετικά έγγραφα