21/08/2023

Διαγωνισμός με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Καρδίτσας».

image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διαφάνειας και Αγροτικής Ανάπτυξης
Πληροφορίες: ΤΖΕΛΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
Email: ntzellou@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24413 50808
21/8/2023
Αρ. Πρωτοκόλλου: 23496

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Καρδίτσας»

 (ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ   /2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)

Ο Δήμος Καρδίτσας διενεργεί ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Καρδίτσας»

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι  59.520,00  με το ΦΠΑ. (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:  48.000,00 €  πλέον 11.520,00 €  ΦΠΑ 24%). Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 12-09-2023  και ώρα 15:00.  Η ημερομηνία αποσφράγισης  του διαγωνισμού είναι   18-09-2023  και ώρα από 10:00 π.μ.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.

Κωδικός CPV: 79411000-8 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης».

Η χρηματοδότηση είναι από Πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου [υπ’ αρ. 255.8.1/2023 (ΑΔΑ 9ΟΤΘ46Ψ844-Κ25) Συλλογική Απόφαση Ένταξης].

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των  960,00 € για το σύνολο του διαγωνισμού.

Οι όροι της σύμβασης αναφέρονται λεπτομερώς στην με αρ. πρ.:23496/21-08-2023 διακήρυξη.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Τσιάκος Βασίλειος

Σχετικά έγγραφα