22/09/2021

Διαγωνισμός για την “Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρδίτσας”

image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Αποθηκών
Πληροφορίες: ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Email: katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr, promithion@dimoskarditsas.gov.gr, skoura@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24413 50797, 24413 50799
20/9/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου: 17412

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 »

Βάσει της 286/2021 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια/ με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού “14100/2021” με αριθμό Διακήρυξης 14099/2021, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 136504 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

Με την υπ’ αριθ. 434/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 15721/2021 Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού αποφασίστηκε:
α. η ματαίωση του ανωτέρω διαγωνισμού λόγω μη υποβολής προσφορών (άγονος) και
β. η προσφυγή, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης λόγω άγονου διαγωνισμού για την ανάθεσή της, χωρίς τροποποίηση των όρων του αρχικού διαγωνισμού,
Συνεπώς, ο Δήμος Καρδίτσας προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την προμήθεια με τίτλο ”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 “

(ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 14099/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) εκτιμώμενης αξίας (162.260,00€ χωρίς ΦΠΑ) τελικού συνόλου με ΦΠΑ 24% 201.202,40€.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω σύμβασης έχει συνταχθεί το υπ. Αριθμ. 4630/2021 πρωτογενές αίτημα και εγκριθεί αντιστοίχως.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25/09/2021 και μέχρι ώρα 15:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 30/09/2021, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα από 10:00 π.μ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 14099/2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21RPOC009054050).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 139923
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την διεύθυνση, www.dimoskarditsas.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Σχετικά έγγραφα