20/02/2017

Διαγωνισμός για την προμήθεια «Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής, με ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής Βασικής Υλικής Συνδρομής, για το έτος 2016»

image_print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ταχ. Δ/νση : ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1 Τ.Κ. 43131
Πληροφ.: Τηλ. : 24413-54721
Fax : 24410-70021
Email: vtigkas@dimoskarditsas.gov.gr
Αριθμ. Πρωτ.: 1641/08-02-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής Βασικής Υλικής Συνδρομής, για το έτος 2016

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής, με ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής Βασικής Υλικής Συνδρομής, για το έτος 2016», ενδεικτικού προϋπολογισμού 307.908,14 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η προμήθεια περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:

Οδοντόκρεμα 2) Οδοντόβουρτσα 3) Σαπούνι πράσινο 4) Σαμπουάν 5) Σκόνη για πλύσιμο ρούχων 6) Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης 7) Υγρό πιάτων 8) Βρεφικές πάνες 9) Μωρομάντηλα 10) Σετ σχολικών ειδών 11) Σχολικές τσάντες.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 30η Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 5η Απριλίου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα από τις 9.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι την 20-12-2017.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά: Φυσικά, νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα σε:

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για το σύνολο της προμήθειας ή για μέρος αυτής. Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελληνική.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας, εκτός Φ.Π.Α., (4966,26€ για ολόκληρο το διαγωνισμό). Δεν αποκλείεται η συμμετοχή για τμήμα του διαγωνισμού. Για το κάθε προϊόν, για τo οποίo υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος θα υπολογιστεί αντίστοιχα η εγγύηση συμμετοχής. Η ισχύς της προσφοράς είναι 8 μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές και όροι. Η παράδοση θα γίνει τμηματικά έως τις 20/12/2017. Παράταση μπορεί να δοθεί μετά από έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες και χρηματικό υπόλοιπο. Υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης από την πλευρά της αναθέτουσας αρχής. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής έτους 2016 και την πίστωση που αναλογεί στην Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στον κωδικό «Βασική υλική συνδρομή», κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Δ23/οικ.45101/3206 «Κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική περίοδο 2015-2016» και την υπ’ αριθμ 989/19.05.2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016- ΚΣ ΠΕ Καρδίτσας». Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.

Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας www.karditsa-city.gr ή dimoskarditsas.gov.gr και στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr από την ημερομηνία ανάρτησης του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 24413-54721 ΦΑΞ 24410-70021 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδιος υπάλληλος: Τίγκας Βάιος.

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ