03/01/2023

Διαγωνισμός για την προμήθεια “Ανταλλακτικών για συντήρηση και επισκευή οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Καρδίτσας”

image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Πληροφορίες: ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Email: katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr, promithion@dimoskarditsas.gov.gr, skoura@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24413 50797, 24413 50799
30/12/2022
Αρ. Πρωτοκόλλου: 34788

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023

(ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 34787/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)

Ο Δήμος Καρδίτσας διενεργεί ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 192.170,24 € (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 154.976,00 πλέον 37.194,24 ΦΠΑ 24%) με το ΦΠΑ. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 16/1/2023 και ώρα 15:00. Η ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού είναι 20/1/2023 και ώρα από 10:00 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Κωδικός CPV:. 34300000-0, 50110000-9, 34350000-5.

Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές και όροι. Η παράδοση των ειδών και των παροχών θα γίνει τμηματικά. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά για τον ανάδοχο ή τους αναδόχους που θα προκύψουν είναι μέχρι 31/12/2023 (Υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης από την πλευρά της αναθέτουσας αρχής). Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους του δήμου ΚΑ: 20-6672.0002, 20-6264.0001, 20-6672.0003.

Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.099,52 € για το σύνολο του διαγωνισμού. Για συμμέτοχη σε συγκεκριμένες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών και παροχών, θα πρέπει να γίνει ο ανάλογος υπολογισμός της εγγυητικής συμμετοχής (υπάρχει αναλυτικός πίνακας στη διακήρυξη). Οι όροι της σύμβασης αναφέρονται λεπτομερώς στην 34787/2022 διακήρυξη .

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Βασίλειος Τσιάκος

Σχετικά έγγραφα