12/06/2023

Διαγωνισμός για την “Προμήθεια Γευμάτων για τη Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Καρδίτσας”

image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού
9/6/2023
Αρ. Πρωτοκόλλου: 16405

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας προκηρύσσει

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την “Προμήθεια Γευμάτων για τη Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Καρδίτσας γιά τήν περίοδο απο Σεπτέμβριο 2023 έως καί Μάιο 2024.

1. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής : Δήμος Καρδίτσας Πλαστήρα 62 43100 Καρδίτσα τηλέφ.2441354715 Fax 2441354711 E-mail : municipality@dimosKarditsas.gov.gr ιστοσελίδα www.dimoskarditsas.gov.gr Κωδικός NUTS :GR 611

2.Κωδικός CPV: 15894210-6 (σχολικά γεύματα)

3. Διαδικασία : Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

4.Περιγραφή /αντικείμενο διαγωνισμού: Προμήθεια μεσημεριανών γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου-Λυκειου Καρδίτσας για τήν περίοδο Σεπτέμβριο 2023 -Μάιος 2024

5. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική

6.Κριτήρια ανάθεσης : Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

7. Προυπολογισμός : 152.250,00 ευρώ (μή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

8. Απαιτούμενες εγγυήσεις : Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 2% (εκτός ΦΠΑ) σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 2.2.2.1.της διακήρυξης

9. Δημοσίευση : ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ ,ιστοσελίδα Δήμου Καρδίτσας, Ελληνικό Τύπο

10. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 25η Ιουνίου 2023 , ημέρα Κυριακή και ώρα 15:00 στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ) μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μόνο απο εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί ( όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης )

11. Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών : Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Παρακευή 30 Ιουνιου 2023 και ώρα μετά 8.00 π.μ.

Ολες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Σχετικά έγγραφα