22/08/2022

Διαγωνισμός για την προμήθεια Ανατρεπόμενου Φορτηγού του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου
Πληροφορίες: ΤΙΓΚΑΣ ΒΑΪΟΣ
Email: vtigkas@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 2441350764, 24415 54 212, 24410 76000
22/8/2022
Αρ. Πρωτοκόλλου: 17601

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «Ανατρεπόμενου Φορτηγού με Γερανό και Αρπάγη», στο πλαίσιο του προγράμματος: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος», με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34142000-4.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες ήτοι εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 204.600,00 € (αναλυτικά: 165.000,00 € πλέον 39.600,00 ΦΠΑ 24%) με το ΦΠΑ. Η καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών η 7η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη, ώρα 15:00 και η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., δηλ. στο ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (3.300,00€)

Οι όροι της σύμβασης αναφέρονται λεπτομερώς στην 17598/2022 διακήρυξη. Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας www.dimoskarditsas.gov.gr και στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr – Συστημικός αριθμός: 158986, από την ημερομηνία ανάρτησης του διαγωνισμού. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο τηλ. 2441350856 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ

Σχετικά έγγραφα