Διαγωνισμός για προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής Βασικής Υλικής Συνδρομής για το έτος 2018-2019»

20/02/2019
image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, Δημόσιας Υγείας και ΑΜΕΑ
Πληροφορίες: ΤΙΓΚΑΣ ΒΑΪΟΣ
Email: vtigkas@dimoskarditsas.gov.gr, pronoia@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 2441350764, 24413 54710
18/2/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου: 2812

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ THN «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΥΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ/MIS 5029802, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.383.800,00€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (2.731.798,00€ ΜΕ ΦΠΑ)

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής Βασικής Υλικής Συνδρομής, για το έτος 2018-2019», ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.731.798,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει τέσσερα τμήματα:

Τμήμα 1: ΚΡΕΑΣ [CPV 151130000-3 Κρέας Χοιρινό, CPV 15111000-9 Κρέας Βόειο]

Τμήμα 2: ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ [CPV 15542300-2 Τυρί Φέτα, CPV 15540000-5 Τυρί Κασέρι]

Τμήμα 3: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ [CPV 15411110-6 Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, CPV 03211300-6 Ρύζι, CPV 15851100-9 Ζυμαρικά, CPV 03212211-2 Φακές, CPV 03221210-1 Φασόλια, CPV 15511600-9 Συμπυκνωμένο γάλα, CPV 15831600-8 Μέλι, CPV 15322100-2 Συμπυκνωμένος Χυμός Τομάτας και CPV 15300000-1 Πορτοκάλια]

Τμήμα 4: Είδη ΒΥΣ [CPV 33711720-0 Οδοντόκρεμα, CPV 33700000-7 Αφρόλουτρο, CPV 33711610-6 Σαμπουάν, CPV 39831200-8 Υγρό πλυντηρίου ρούχων, CPV 39830000-9 Καθαριστικό υγρό Γενικής Χρήσης, CPV 39830000-9 Υγρό Πιάτων και CPV 30192700-8 Σετ Σχολικών Ειδών.

Τα προϊόντα των τμημάτων 1 & 2 θα παραλαμβάνονται από τους ωφελούμενους, αφού θα τοποθετούνται κατά την ημέρα της διανομής σε επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες.

Τα προϊόντα των τμημάτων 3 & 4 θα παραλαμβάνονται από τον ωφελούμενο σε έτοιμο προκαθορισμένο πακέτο – ανθεκτικό ανακυκλώσιμο χαρτοκιβώτιο, κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.

Όλοι οι συμμετέχοντες που θα υποβάλλουν την προσφορά τους για τα τμήματα 3 & 4 θα πρέπει να προσκομίσουν δείγματα για όλα τα προσφερόμενα είδη συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού πακέτου (ανθεκτικό ανακυκλώσιμο χαρτοκιβώτιο) στο οποίο θα τοποθετούνται τα προϊόντα ανά ωφελούμενο. Τα δείγματα θα είναι τοποθετημένα εντός του ειδικού πακέτου, όπως θα διανεμηθούν εκτός από το είδος πορτοκάλι για το τμήμα 3 που δεν θα αποσταλεί και το σετ σχολικών ειδών του τμήματος 4 που θα αποσταλεί ξεχωριστά.

Επισημαίνεται ότι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διαδικασίας διανομής στους ωφελούμενους και μεταφοράς όπως και αναφέρονται αναλυτικά στην 20744/2018 μελέτη απαιτείται να παρέχονται χωρίς πρόσθετο οικονομικό αντάλλαγμα.

  1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 26η Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 1η Απριλίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα από τις 12:00 μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Η παράδοση θα γίνει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι την 31-12-2019.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά σύμφωνα και με το άρθρο 25 του Ν. 4412/2016: Φυσικά, νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για το σύνολο της προμήθειας ή για τα επιμέρους τμήματα αλλά για το σύνολο των ποσοτήτων. Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο των ειδών ανά Τμήμα είναι απαράδεκτη. Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελληνική.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 2784/2019 Διακήρυξης.

Οι Προσφέροντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας, εκτός Φ.Π.Α. (Τμήμα 1: 13.485,00€, Τμήμα 2: 11.253,00€, Τμήμα 3: 16.754,00€ και Τμήμα 4: 6.184,00 σύνολο τμημάτων: 47.676,00€).Η ισχύς της προσφοράς είναι οκτώ (8) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές και όροι. Παράταση μπορεί να δοθεί σε περίπτωση παράτασης του φυσικού αντικειμένου της πράξης και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες και χρηματικό υπόλοιπο. Υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης από την πλευρά της αναθέτουσας αρχής. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα και με το άρθρο 107 περ. 25 του Ν. 4497/2017, το οποίο αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής έτους 2018-2019 και την πίστωση που αναλογεί στην Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, κατά τα οριζόμενα στο ΦΕΚ 4233/΄Β/04-12-2017 «Κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική περίοδο 2018-2019», την υπ’ αριθμ 632/13.06.2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019- ΚΣ ΠΕ Καρδίτσας. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.

Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας www.dimoskarditsas.gov.gr και στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr από την ημερομηνία ανάρτησης του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 24413-54721 ΦΑΞ 24410-70021 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδιος υπάλληλος: Τίγκας Βάιος.

Ημερομηνία Αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 18.02.2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ

Σχετικά έγγραφα