Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 635 / 2011 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ « ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ » του Δήμου Καρδίτσας
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΨΡΩΕΗ-ΜΝΗ 23/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 20848 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 633 / 2011 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Β. Κ.Α.Π.Η ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ & ΔΗΜ. ΚΑΤ/ΤΟΣ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΠΟΥ » ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΨΡΩΕΗ-Κ3Υ 23/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 20815 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 630 / 2011 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΛΕΒΗΤΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΨΡΩΕΗ-8ΥΝ 23/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 20502 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ"
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΨΡΟΡΥΕ-9ΛΩ 23/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 4284 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ 19064/2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (2011-2014)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΨΡΟΡΥΕ-ΕΥΕ 23/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 4284 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ για το 2012
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΨΡΟΡΥΕ-Α3Α 23/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 4283 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ ΤΟ 2012
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΨΡΟΡΥΕ-Υ61 23/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 4282 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΨΡΩΕΗ-ΨΑ8 23/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 20828 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ειδών ένδυσης (στολών δημοτικής αστυνομίας) έως το 2011
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45Ψ9ΩΕΗ-ΞΡΗ 22/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 20810 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ειδών ένδυσης (στολών Δημοτικής ΑΣτυνομίας) έτους 2011
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45Ψ9ΩΕΗ-86Χ 22/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 20810 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ ”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45Ψ9ΩΕΗ-4ΦΡ 22/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 20811 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ειδών ένδυσης ( ειδών ατομικής προστασίας ) εργαζομένων για το 2011.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45Ψ9ΩΕΗ-7Ω9 22/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 20809 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Ψ9ΟΡΥΕ-2ΥΦ 22/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 4276 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011 ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Ψ9ΟΡΥΕ-ΚΝΝ 22/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 4194 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση Δημάρχου για απ' ευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών Ανανέωσης υπάρχοντος Domain Name και Κατοχύρωσης νέου Domain Name για τον Δήμο Καρδίτσας.
Αυτοτελές Γρ. Μηχανοργάνωσης & Νέων Τεχνολογιών ΑΔΑ: 45Ψ9ΩΕΗ-ΙΜ9 22/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 18950 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης και απόδοση λογαριασμού της πάγιας προκαταβολής από τον υπόλογο Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Καλλιφωνίου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45Ψ9ΩΕΗ-Γ4Σ 22/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 20672 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΙΖΑΣ ΣΤΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Ψ9ΟΡΥΕ-Μ1Θ 22/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 4273 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εκλογή νέου Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ “Σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας” λόγω παραίτησης του κ. Γεωργίου Κουκουζέλη
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Ψ9ΩΕΗ-5ΝΤ 22/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 20793 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΙΖΑΣ ΑΠΛΟΥ NILES ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Ψ9ΟΡΥΕ-068 22/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 4272 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΝΤΙΚΟΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Ψ9ΟΡΥΕ-ΠΒΛ 22/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 4268 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 6.396 6.397 6.398 6.399 6.400 6.564