Αποφάσεις

Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη φύλαξη των δικτύων και εγκαταστάσεων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καρδίτσας, στην εφημερίδα «Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ».
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΙΠΟΡΥΕ-ΗΓΑ 18/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 4121 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ 00-6117 «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» ύψους 9.900,00 €
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΙΠΟΚΟ3-ΗΣΙ 18/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 48 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας για την προμήθεια Υλικών Ύδρευσης και Αποχέτευσης στην εφημερίδα \"Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ\"
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΙΠΟΡΥΕ-Π2Η 18/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 4120 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ: 00-6451 «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» ύψους 500,00€
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΙΠΟΚΟ3-ΕΑΗ 18/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 47 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ: 15-6641 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων», ύψους 1.600,00€
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΙΠΟΚΟ3-ΓΚΧ 18/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 46 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ: 15-6643 «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό», ύψους 396.972,42€
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΙΠΟΚΟ3-ΩΜΛ 18/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 45 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ 00-6221 «Ταχυδρομικά τέλη» ύψους 500,00 €
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΙΠΟΚΟ3-ΒΩ7 18/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 44 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ: 15-6273 «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες», ύψους 28.000,00 €
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΙΠΟΚΟ3-ΝΞΥ 18/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 43 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ: 15-6271 «Ύδρευση Δημοτικών κτιρίων» ύψους 1.500,00 €
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΦΖΟΚΟ3-1ΔΒ 17/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 42 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ: 00-6222 «Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού», ύψους 4.903,00€
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΦΖΟΚΟ3-8ΧΛ 17/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 41 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ 8117 «Λοιπά έξοδα», ποσό 93.309,66€
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΦΖΟΚΟ3-Χ4Κ 17/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 40 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ: 8116 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» ποσό 11.600,00€
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΦΖΟΚΟ3-Σ59 17/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 39 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ: 8115 «Διάφορα Έξοδα», ύψους 1.000,00€
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΦΖΟΚΟ3-Λ02 17/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 38 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ: 8113 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων –παροχές τρίτων (μαθητές Δ.Φ.Κ.-προμ/τές), ύψους 170.088,71€
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΦΖΟΚΟ3-ΥΨΔ 17/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 37 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ:8242 «Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων» ύψους 1.000,00€
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΦΖΟΚΟ3-7Δ3 17/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 36 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ: 8241 «Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξοφλ. Δανείων» ποσό 25.000,00 €
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΦΖΟΚΟ3-3ΣΞ 17/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 35 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ: 8232 «Απόδοση εφάπαξ βοηθήματος Ν. 103/75» ποσό 56.547,86€
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΦΖΟΚΟ3-Ω1Ω 17/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 34 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Κ.Α.: 8231.15 α) «ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ» ύψους πέντε χιλιάδες ευρώ. (5.000,00)
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΦΖΟΚΟ3-Φ0Θ 17/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 33 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ: 8231.14 «Εισφορά υπέρ O.A.Ε.Δ» ύψους 7.000,00€
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΦΖΟΚΟ3-ΛΨΟ 17/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 32 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ: 8231.13 «Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ» ύψους 32.307,27€
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΦΖΟΚΟ3-3ΧΒ 17/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 31 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.118 6.119 6.120 6.121 6.122 6.511