Αποφάσεις

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΧΡΙ 500 ΤΟΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΛΑΟΡΥΕ-ΜΩΤ 25/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 2115 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Β4ΛΔΟΡΥΝ-ΟΡΜ 22/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 179 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Β4ΛΔΟΡΥΝ-ΗΛ9 22/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 148 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Β4ΛΔΟΡΥΝ-ΟΥΡ 22/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 147 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Β4ΛΔΟΡΥΝ-426 22/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 178 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Β4ΛΔΟΡΥΝ-ΥΙΤ 22/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 172 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Β4ΛΔΟΡΥΝ-ΖΦΓ 22/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 158 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ Α 265
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΛΔΟΡΥΕ-ΛΨΔ 22/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 2116 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Κ.Α.:00-6492 «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» ύψους τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά (34.277,90€)
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β4ΛΔΟΚΟ3-1ΔΥ 22/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 1174 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 39080
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΛΔΟΡΥΕ-ΟΔΧ 22/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 2114 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λήψη απόφασης για την ανάγκη αποζημίωσης αγροζημιών.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Β4ΛΔΟΡΥΝ-ΣΡ4 22/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 261 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1801
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΛΔΟΡΥΕ-Κ1Μ 22/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 2106 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡΥΝ-ΠΚΒ 21/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 157 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡΥΝ-ΒΜΧ 21/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 177 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡΥΝ-10Γ 21/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 171 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για καταμέτρηση υδρομετρητών.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΕΗ-ΗΔΘ 21/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 15550 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟΥ, ΤΣΑΝΤΑΣ ΑΠΟ ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΜΕ ΤΣΕΠΗ, ΞΥΛΙΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΥΣΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡΥΕ-Η55 21/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 2096 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΟΣ AF 4059K ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 39079
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡΥΕ-ΓΟΑ 21/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 2098 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΟΣ AF 4103 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 39079
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡΥΕ-3ΨΝ 21/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 2097 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για εκτέλεση δικαστικής απόφασης (ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΕΗ-ΘΘ9 21/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 15549 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 6.111 6.112 6.113 6.114 6.115 6.402