Αποφάσεις

«Λήψη απόφασης σχετικά με την κήρυξη έκπτωτου από την κατακύρωση της ανάθεσης του προμηθευτή υγρών καυσίμων του Δ.Ο.Π.Α.Κ. για το έτος 2013.»
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΛ43ΟΚΟ3-453 19/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 1398 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου “Βελτίωση και συντήρηση δημοτικών υποδομών στη Δ.Ε Ιτάμου”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΕΗ-ΩΜΘ 19/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 18967 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΛΕΒ-ΔΞΟ 18/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 139/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΛΕΒ-Γ9Δ 18/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 138/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΛΕΒ-Γ68 18/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 137/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Μείωση του κατώτατου ορίου πρώτης προσφοράς για την εκμίσθωση του Ξενώνα Μητρόπολης
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΩΕΗ-3ΨΡ 18/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 18760 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Υποβολή αίτησης συμμετοχής-δήλωσης-προσφοράς φορέων /δομών για την υλοποίηση της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2013-2014” στο πλαίσιο του Ε.Π “Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού” του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΩΕΗ-2ΑΡ 18/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 18794 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση Service στο όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΥΡΟ 7038.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΡΥΕ-ΟΜ7 18/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 1890 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 27 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΕΟ)
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΚΟ3-Ψ7Υ 18/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 1426 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια λαδιών κ.α. για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΥΡΟ 7038.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΡΥΕ-ΙΕΩ 18/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 1891 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 26 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ Φ.Ι.Χ. ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Κ.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΚΟ3-Φ4Π 18/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 1425 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έκδοση εγγυητικής επιστολής προς την ΕΕΤΑΑ Α.Ε για τη συμμετοχή του Δήμου Καρδίτσας στο πλαίσιο της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2013-2014”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΩΕΗ-Θ6Ι 18/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 18727 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
«Ψήφιση πίστωσης για τα ασφάλιστρα και το Τεχνικό ΄Ελεγχο (ΚΤΕΟ) των οχημάτων του Δ.Ο.Π.Α.Κ .»
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΚΟ3-1ΩΧ 18/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 1397 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ 15-6253
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΚΟ3-Υ90 18/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 1350 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-Α 293
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΛΕΒ-4ΚΟ 18/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2712 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ 15-6322
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΚΟ3-Κ95 18/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 1349 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια τόνερ SAMSUNG για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΡΥΕ-7ΜΩ 18/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 1889 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή εργασίας
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΡΥΝ-ΩΤΣ 18/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 266 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αποδοχή επιχορήγησης του Δ.Ο.Π.Α.Κ. από το Δήμο Καρδίτσας.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΚΟ3-0Χ7 18/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 1395 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ηλεκτρικού ψυγείου
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΡΥΝ-8ΝΑ 18/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 264 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 6.102 6.103 6.104 6.105 6.106 6.602