Αποφάσεις

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 7Ο1ΞΟΡΥΝ-ΡΨ4 08/09/2014 Αρ. Πρωτ.: 188Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υλικών (ανταλλακτικών φωτοτυπικών μηχανημάτων)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΠΑΕΩΕΗ-Ι28 08/09/2014 Αρ. Πρωτ.: Α/1511 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Ω1ΨΨΟΡΥΝ-ΦΙΙ 08/09/2014 Αρ. Πρωτ.: 187Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων ΕΣΠΑ -ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2013
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΨΑ0ΩΕΗ-1Ι1 08/09/2014 Αρ. Πρωτ.: Α/1510 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 53/2014 "ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ(παρ.5 άρθρο 25 του Ν4178/2013)" ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΤΕΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 7Δ0ΠΩΕΗ-1ΘΤ 08/09/2014 Αρ. Πρωτ.: 53 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 7ΤΙ1ΟΡΥΝ-4ΝΥ 08/09/2014 Αρ. Πρωτ.: 186Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων(ΚΗΗ 3053)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΚΘ8ΩΕΗ-ΒΑΥ 08/09/2014 Αρ. Πρωτ.: Α/1507 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΘΡ1ΩΕΗ-ΕΧΙ 08/09/2014 Αρ. Πρωτ.: Α/1509 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΡΩΖΩΕΗ-091 08/09/2014 Αρ. Πρωτ.: Α/1508 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΔΞΔΩΕΗ-ΨΝΜ 05/09/2014 Αρ. Πρωτ.: Α/1506 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επισκευή δικτύων ύδρευσης Δ.Ε.Μητρόπολης
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 67ΞΔΩΕΗ-Θ3Υ 05/09/2014 Αρ. Πρωτ.: Β/477 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υλικών (τόνερ,αναλώσιμα φωτοτυπικών μηχανημάτων)- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2013
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΠ3ΚΩΕΗ-ΑΞΔ 05/09/2014 Αρ. Πρωτ.: Α/1505 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΡΙΘ.1502/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 70Ω4ΩΕΗ-Ο11 05/09/2014 Αρ. Πρωτ.: 21836 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΡΙΘ.1501/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΩΔΩΩΕΗ-ΚΤΥ 05/09/2014 Αρ. Πρωτ.: 21835 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επισκευή δικτύων ύδρευσης Δ.Ε.Καλλιφωνίου
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 754ΖΩΕΗ-2ΑΒ 05/09/2014 Αρ. Πρωτ.: Β/476 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ζωοτροφών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Τ7ΘΩΕΗ-5ΥΦ 05/09/2014 Αρ. Πρωτ.: Β/475 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση Προέδρου για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για λοιπές ανάγκες σε μπιτόνια.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 7Σ2ΣΟΡΥΝ-9ΒΙ 05/09/2014 Αρ. Πρωτ.: 336Α ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 76ΤΙΟΡΥΕ-ΒΝΖ 05/09/2014 Αρ. Πρωτ.: 3747 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απευθείας ανάθεση Πποέδρου για την προμήθεια DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6ΛΙ5ΟΡΥΝ-1Ν5 05/09/2014 Αρ. Πρωτ.: 335Α ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες συντήρησης αντλητικών- αρδευτικών συγκροτημάτων Δ.Ε. Καλλιφωνίου
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΘ0ΚΩΕΗ-4ΙΩ 05/09/2014 Αρ. Πρωτ.: Α/1504 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 5.818 5.819 5.820 5.821 5.822 6.562