Αποφάσεις

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 48832.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 7ΟΩΦΟΡΥΕ-ΣΞΓ 29/06/2015 Αρ. Πρωτ.: 3200 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για άμεση αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο Ύδρευσης επί της οδού Παπαποστόλου (έκτακτο).
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΛ2ΝΟΡΥΕ-ΠΗΜ 29/06/2015 Αρ. Πρωτ.: 3197 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για άμεση αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο Ύδρευσης επί της οδού Γαριβάλδη (έκτακτο).
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 74Ω2ΟΡΥΕ-Θ9Ε 29/06/2015 Αρ. Πρωτ.: 3194 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 - 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΓΩ6ΩΕΗ-Θ76 29/06/2015 Αρ. Πρωτ.: Β/187 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΚ 4381.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 7ΔΡΠΟΡΥΕ-ΘΥΜ 29/06/2015 Αρ. Πρωτ.: 3193 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1816.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 7ΙΟΨΟΡΥΕ-ΡΣΙ 29/06/2015 Αρ. Πρωτ.: 3190 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΩΜΑ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ "ΔΡΥΑΔΕΣ" ΕΤΟΥΣ 2015.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΤΠΘΩΕΗ-ΖΑ9 29/06/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/904 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΩΜΑ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ "ΔΡΥΑΔΕΣ" ΕΤΟΥΣ 2014.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 72Θ9ΩΕΗ-6ΒΠ 29/06/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/903 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 07 -09.05.2015 ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ- ΛΕΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΩΣΔΩΕΗ-ΝΦΟ 26/06/2015 Αρ. Πρωτ.: Β/220 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟ:25/2/15 ΕΩΣ:27/2/15 & ΑΠΟ: 09/3/15 ΕΩΣ:12/3/15 ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ (9,78*7ημέρες).
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΝΖΦΩΕΗ-Σ5Ν 26/06/2015 Αρ. Πρωτ.: Β/214 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 30.03 - 03.04.2015 & 25.05 - 29.05.2015 ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ((12,80 +9,78)*10)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΘΣΥΩΕΗ-Σ4Μ 26/06/2015 Αρ. Πρωτ.: Β/210 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΜΟΝΙΜΟΙ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΗΞΜΩΕΗ-0ΥΟ 26/06/2015 Αρ. Πρωτ.: Β/211 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω5ΗΥΩΕΗ-5ΥΤ 26/06/2015 Αρ. Πρωτ.: Β/212 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 -(ΜΟΝΙΜΟΙ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7463ΩΕΗ-ΥΚΣ 26/06/2015 Αρ. Πρωτ.: Β/213 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 27,28 & 29.04.2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 66Σ8ΩΕΗ-ΘΙ0 26/06/2015 Αρ. Πρωτ.: Β/216 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 27,28 & 29.04.2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ4ΟΥΩΕΗ-Χ2Γ 26/06/2015 Αρ. Πρωτ.: Β/215 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 27,28 & 29.04.2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΓ9ΞΩΕΗ-ΥΟΓ 26/06/2015 Αρ. Πρωτ.: Β/217 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 11,12 & 13.05.2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΘΟΡΩΕΗ-ΖΨ8 26/06/2015 Αρ. Πρωτ.: Β/218 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 09 - 12/03 & 27 29/04 ΕΤΟΥΣ 2015 -(ΜΟΝΙΜΟΙ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Ο0ΣΩΕΗ-36Ξ 26/06/2015 Αρ. Πρωτ.: Β/219 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μεταβίβαση του δικαιώματος άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου
Τμήμα Υπαίθριου Εμπορίου ΑΔΑ: 6ΗΨΩΩΕΗ-8ΛΠ 26/06/2015 Αρ. Πρωτ.: 15006 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 5.493 5.494 5.495 5.496 5.497 6.596