Αποφάσεις

Χρεωλύσια δανείου ALPHA Τράπεζας - 2ης ΔΟΣΗΣ 2015- ΒΑΣΗ ΤΗΣΑΠΟΦ. ΔΣ 679/2014- ΑΡΙΘΜ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ.989003019528907 & αρ.συμβασης 0000035885 απο 5-3-2009)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΚΛΚΩΕΗ-ΘΗΗ 30/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/57 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
TOKOI ΔΑΝΕΙΟΥ 2ης ΔΟΣΗ 2015 - ΒΑΣΗ ΤΗΣ 679/2014 ΑΠΟΦ. ΔΣ -ΑΡΙΘΜ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ.989003019528907 & αρ. συμβασης 0000035885 απο 5-3-2009)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΕΞΟΩΕΗ-ΝΣΞ 30/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/58 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας μετακινήσεις του δημοτικού συμβούλου κ. Χατζή Ηλία
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 701ΙΩΕΗ-ΓΦ7 30/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 2092 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων (τρόφιμα) (ΕΣΠΑ 2007-2013 Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής περιόδου 2013-2014)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ε7ΕΩΕΗ-5ΦΙ 29/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 318 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων (τρόφιμα) (Τακτικά Εσοδα)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΡΜΖΩΕΗ-561 29/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 317 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πρακτικού δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμών για τα Δημόσια Έργα (άρθρο 3 παρ.2 Ν.3263/2004)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΙΦ8ΩΕΗ-Α90 29/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 2036 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (Θ+Χ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 78ΩΓΩΕΗ-Κ6Ψ 29/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/48 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (20-6021.01)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΟΧΤΩΕΗ-Ν4Χ 29/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/47 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (30-6021.01)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΗΝ1ΩΕΗ-621 29/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/46 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (35-6021.01)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΔΥ6ΩΕΗ-Ι0Β 29/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/45 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 735ΛΩΕΗ-ΛΓΣ 29/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/44 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΚΑΠΗ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΝΠΔΩΕΗ-ΦΒ9 29/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/43 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΥΝ7ΩΕΗ-93Ν 29/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/42 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΧΡΟΝΟΥ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΒ6ΗΩΕΗ-ΦΩΔ 29/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/41 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β8ΒΖΩΕΗ-ΜΚ4 29/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/40 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω4ΥΔΩΕΗ-0ΗΨ 29/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/39 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΠΑΙΔΕΙΑΣ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Ψ9ΝΩΕΗ-ΔΛΕ 29/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/38 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΞΙΝΩΕΗ-ΚΩΡ 29/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/37 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ (Αντιδήμαρχοι & Προέδρου Δ.Σ.) ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΟΝΘΩΕΗ-90Ψ 29/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/36 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΑΩΥΩΕΗ-ΧΘ2 29/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/49 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 5.493 5.494 5.495 5.496 5.497 6.402