Αποφάσεις

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ IOYNIOY 2015 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (20-6021.01)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΦΦΙΩΕΗ-ΦΘΖ 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/941 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (30-6021.01)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Λ75ΩΕΗ-Χ7Ε 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/942 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΟΥΓΩΕΗ-ΔΔΔ 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/944 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ- ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 78Ω9ΩΕΗ-ΒΨ6 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/943 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ- ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (35-6021.01)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΑΨ1ΩΕΗ-ΥΓΝ 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/945 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ- ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΧ20ΩΕΗ-78Ρ 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/946 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ- ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΚΑΠΗ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΠΩΜΩΕΗ-ΑΑ2 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/947 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΣΨΘΩΕΗ-5ΤΥ 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/948 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω4ΩΔΩΕΗ-ΘΓ8 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/950 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΓΨ1ΩΕΗ-ΘΩΒ 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/951 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΠΑΙΔΕΙΑΣ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΞ98ΩΕΗ-ΒΓ2 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/952 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΒΚΗΩΕΗ-8ΒΟ 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/953 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΤΖ1ΩΕΗ-ΚΛΟ 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/954 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (τρέχουσα χρήση)...ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2015.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΦΨΡΩΕΗ-5ΘΑ 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/949 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη μεταφορικών εξόδων για τον Ιούλιο του 2015 για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (μεταφορά δεξαμενών).
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΔΡΩΟΡΥΕ-89Γ 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 3389 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου για απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων μέχρι την έγκριση του διαγωνισμού από την υπηρεσία επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΙΝΖΩΕΗ-Σ3Χ 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 15613 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δημοσιεύσεις Οικονομικών Καταστάσεων (Δημοσίευση ισολογισμού Δ.Καρδίτσας έτους 2013" στις 16/1/2015 σελ.11 (37Χ6Χ2,00€))
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 75ΦΠΩΕΗ-Ε43 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/940 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η αριθμ. 859/2015 απόφαση Δημάρχου Καρδίτσας.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 70ΟΤΩΕΗ-ΚΒΣ 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 15437 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 48832.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 672ΡΟΡΥΕ-ΑΡΣ 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 3384 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ((ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 700ΖΩΕΗ-ΧΨΙ 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/933 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 5.492 5.493 5.494 5.495 5.496 6.602