Αποφάσεις

ΔΟΣΗ 2 ΑΠΟ 24( Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2008) ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΒΑΣΗ Ν.3801/2009 αφορα τον πρ.Δήμο Κάμπου
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 65ΣΞΩΕΗ-5ΛΙ 30/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/59 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΣΗ 1 ΑΠΟ 72 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΒΑΣΗ Ν. 4257/2014- αφορα τον πρ.Δήμο Κάμπου
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΛΒΟΩΕΗ-49Η 30/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/60 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΣΗ 2 ΑΠΟ 24( ΥΔΡΕΥΣΗ & Α'ΤΡΙΜΗΝΟ 2007) ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΒΑΣΗ Ν.3801/2009 αφορα τον πρ.Δήμο Μητρόπολης
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Σ43ΩΕΗ-ΥΤΓ 30/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/61 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΣΗ 2 ΑΠΟ 72 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΒΑΣΗ Ν. 4257/2014- αφορα τον πρ.Δήμο Μητρόπολης
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6707ΩΕΗ-ΙΜΩ 30/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/62 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΣΗ 2 ΑΠΟ 24( ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-2003) ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΒΑΣΗ Ν.3801/2009 αφορα Δήμο Καρδίτσας
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΠΡΖΩΕΗ-Σ6Τ 30/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/63 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΣΗ 2 ΑΠΟ 72 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΒΑΣΗ Ν. 4257/2014- αφορα τον Δημο Καρδίτσας
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΕΦΤΩΕΗ-Μ7Σ 30/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/64 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας μετακινήσεις του κ. Δημάρχου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΑΔΟΩΕΗ-Χ28 30/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 2123 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μπαταρίας για το όχημα της υπηρεσίας με αριθμό κυκλοφορίας ΥΡΟ 7038.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 729ΡΟΡΥΕ-ΣΘ7 30/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 330 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΕΚ ΤΗΣ 223/2011 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 6ΘΙ9ΩΕΗ-Υ2Ζ 30/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 344 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΚ ΤΗΣ 50/2013 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 7ΥΖ1ΩΕΗ-ΧΚΥ 30/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 333 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Απόφαση Δημάρχου αριθ.49/2015
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω66ΠΩΕΗ-5ΓΛ 30/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 2114 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Καταφυγίου & Λαμπερού ΑΔΑ: 7ΖΩ3ΟΚ8Ρ-ΙΥ4 30/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 1 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση Δημάρχου αριθ. 45/2015
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΙΝΙΩΕΗ-ΗΥΡ 30/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 2065 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αμοιβές και προμήθειες Τ.Π.&Δ (ΠΡΟΣΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 4/11/2014 ΕΩΣ 2/1/2015)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΞΥΚΩΕΗ-7ΥΓ 30/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/50 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρεωλύσια δανείου ALPHA Τράπεζας - 2ης ΔΟΣΗΣ 2015- ΒΑΣΗ ΤΗΣΑΠΟΦ. ΔΣ 679/2014- ΑΡΙΘΜ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ.989003019620008 & αρ.σύμβασης 3048630489/21-12-2007)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΚΩΩΩΕΗ-ΒΧΔ 30/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/51 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
TOKOI ΔΑΝΕΙΟΥ 2ης ΔΟΣΗ 2015 - ΒΑΣΗ ΤΗΣ 679/2014 ΑΠΟΦ. ΔΣ -ΑΡΙΘΜ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ.989003019620008 & αρ. συμβασης 3048630489 21-12-2007)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 70ΙΡΩΕΗ-ΔΣΘ 30/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/52 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρεωλύσια δανείου ALPHA Τράπεζας - 2ης ΔΟΣΗΣ 2015- ΒΑΣΗ ΤΗΣΑΠΟΦ. ΔΣ 679/2014- ΑΡΙΘΜ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ.989003019529600 & αρ.συμβασης 0000035884 απο 5-3-2009)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Κ7ΗΩΕΗ-Β86 30/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/55 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρεωλύσια δανείου ALPHA Τράπεζας - 2ης ΔΟΣΗΣ 2015- ΒΑΣΗ ΤΗΣΑΠΟΦ. ΔΣ 679/2014- ΑΡΙΘΜ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ.989003019527103 & αρ.συμβασης 3049130492 21-12-2007)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΠΑΧΩΕΗ-Ι1Ν 30/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/53 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
TOKOI ΔΑΝΕΙΟΥ 2ης ΔΟΣΗ 2015 - ΒΑΣΗ ΤΗΣ 679/2014 ΑΠΟΦ. ΔΣ -ΑΡΙΘΜ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ.989003019527103 & αρ. συμβασης 3049130492 21-12-2007)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 73ΨΛΩΕΗ-4ΡΤ 30/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/54 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
TOKOI ΔΑΝΕΙΟΥ 2ης ΔΟΣΗ 2015 - ΒΑΣΗ ΤΗΣ 679/2014 ΑΠΟΦ. ΔΣ -ΑΡΙΘΜ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ.989003019529600 & αρ. συμβασης 0000035884 απο 5-3-2009)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΗΑ5ΩΕΗ-ΚΙΘ 30/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/56 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 5.492 5.493 5.494 5.495 5.496 6.402