24/03/2016
image_print

Προκειμένου να δώσουμε την πραγματική εικόνα του,τι συμβαίνει ακριβώς με τις παιδικές χαρές, στο ζήτημα που βάζει με επιστολή του προς την εφημερίδα σας ,ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Καστανιάς κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, θεωρούμε απαραίτητο να σας αναφέρουμε τα εξής:

Το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να εξασφαλίσει συνθήκες ασφάλειας στους χώρους παιδικών χαρών, έχει εκδώσει την αρ. 28492/2009 (ΦΕΚ Β΄931) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. 48165/2009 & 15693/2013 όμοιες.

Με την ανωτέρω απόφαση καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των δήμων, η διαδικασία πιστοποίησης καταλληλότητας τους και τα αρμόδια όργανα ελέγχου. Προβλέφθηκε επίσης μεταβατικό διάστημα προκειμένου οι πρωτοβάθμιοι οργανισμοί της χώρας (ΔΗΜΟΙ),οι οποίοι και έχουν την αποκλειστική ευθύνη λειτουργίας των παιδικών χαρών, να προσαρμόσουν τις παιδικές χαρές της χωρικής τους αρμοδιότητας στις τιθέμενες προδιαγραφές.

Με την αρ. 18239/05-05-2014 (ΦΕΚ β΄1289) νέα απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, το μεταβατικό αυτό στάδιο προσαρμογής των παιδικών χαρών έληγε στις 30 Ιουνίου 2014.

Μέχρι την ημερομηνία αυτή, οι δήμοι όφειλαν να προχωρήσουν στις απαιτούμενες παρεμβάσεις ,προκειμένου,οι υφιστάμενες παιδικές χαρές,να προσαρμοστούν στις τιθέμενες προδιαγραφές και να προμηθευτούν το ειδικό σύστημα πιστοποίησης,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της αρ. 28492/2009 απόφασης. Δεδομένου δε, ότι οι παρεμβάσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες,αφού άπτονται της ασφάλειας των παιδιών-χρηστών των παιδικών χαρών, τα οικεία δημοτικά συμβούλια μπορούν να αποφασίζουν για την πραγματοποίηση δαπανών,κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 65, παρ. 5 του ν. 3852/2010, καθώς προφανώς στη συγκεκριμένη περίπτωση υπερτερεί το δημόσιο συμφέρον,ή να διακόπτουν την λειτουργία των παιδικών χαρών.

Μετά την καταγραφή που έχει πραγματοποιηθεί απο την υπηρεσία μας και,μετά απο ελέγχους,που διενεργήθηκαν απο την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών Ν. Καρδίτσας, όλες οι παιδικές χαρές στα όρια του Δήμου θα πρέπει να πάψουν να λειτουργούν, διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της 28492/2009 (ΦΕΚ β΄931/2009) Υπουργικής Απόφασης. Δεν πρόκειται επομένως για ευθυνοφοβία της Υπηρεσίας ή της Δημοτικής Αρχής, αλλά για συμμόρφωση με Υπουργικές Αποφάσεις.

Ήδη από την υπηρεσία μας συντάχθηκαν μελέτες για την ένταξη,της αναβάθμισης των παιδικών χαρών σε όλο το εύρος του Δήμου,σε προγράμματα χρηματοδότησης. Τελικά, έχουν ενταχθεί δυο έργα.Το έργο “Αναβάθμιση παιδικών χαρών στην πόλη της Καρδίτσας” με προϋπολογισμό 570,000€,που εντάχθηκε στο Ε.Π. Θεσσαλίας 2007-2013 και ήδη κατασκευάσθηκαν οι παιδικές χαρές : μια στη συν Αγ. Παρασκευής, μία στην οδό Σαμαροπούλου & μία Β.Δ. του 5ου Δημ Σχολείου, οι οποίες πρόσφατα πέρασαν και απο τον έλεγχο της Επιτροπής Καταλληλότητας, καθώς και το έργο “Αναβάθμιση παιδικών χαρών στις Τ.Κ. των Δ.Ε. Καρδίτσας, Κάμπου, Μητρόπολης, Ιτάμου”, προϋπολογισμού 368,000€,που εντάχθηκε στο πρόγραμμα “LEADER”,το οποίο και κατασκευάζεται. Στο έργο αυτό περιλαμβάνεται και μία παιδική χαρά στην Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ. Παράλληλα κατασκευάστηκε με ΣΑΤΑ του Δήμου και ήδη λειτουργεί η παιδική χαρά στο Παυσίλυπο.

Επίσης,αυτή την εποχή,κατασκευάζονται,με χρηματοδότηση του ΄΄ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ΄΄ και απο ΣΑΤΑ του Δήμου Καρδίτσας,οι παιδικές χαρές στην πλατεία Ακαδημίας, στο Πάρκο συν. Φαναρίου,στο Πάρκο συν Αγ. Νικολάου (όπισθεν Ι.Ν. Αγ. Νικολάου), στην πλατεία σεισμοπλήκτων (11ο Δημ Σχολείο) και στην πλατεία Δ.Γιολδάση (Δ. Λάππα).

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας, μετά απο εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αποφάσισε την καθαίρεση όλων των Παιδικών Χαρών, λόγω επικινδυνότητας τους.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η πιστοποιημένη λειτουργία,μιας τουλάχιστον Παιδικής Χαράς,σε κάθε Τοπική Κοινότητα του Καλλικρατικού Δήμου Καρδίτσας.

ΜΕ ΤΙΜΗ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΒΑΪΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ