Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών στις Δ.Ε. Καρδίτσας, Κάμπου, Μητρόπολης, Ιτάμου”

02/12/2014
image_print

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

simaia

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

simaia-02

 

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4  «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»

logo

ΜΕΤΡΟ 41 Στρατηγικές τοπικής Ανάπτυξης

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 80 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 20% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ082/08280000)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Καρδίτσα,  24 /11/ 2014
Αρ. Πρωτ. : 28458

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ διακηρύττει ότι την 16 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας (Σαρανταπόρου 140), θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα:  Προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης,  του άρθρου 6 του Ν.3669/08, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΚΑΜΠΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ, ΙΤΑΜΟΥ.».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι 185620 και πρόκειται για έργο με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΚΑΜΠΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ, ΙΤΑΜΟΥ».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 93.533,60€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα)

β) κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με προϋπολογισμό 106.612,71€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα)

γ) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 97.011,98€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 297.158,29  ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 368.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας (Σαρανταπόρου 140), μέχρι τις 11/12/2014 ημέρα Πέμπτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24413-54806, αρμόδιος υπάλληλος  κα. Μ. Κατοίκου.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ και Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. β) Kοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για τις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που προέρχονται από κράτη μέλη της Ε.Ε. εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού ΜΕΕΠ.    

δ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι από κράτη που δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών εφόσον αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή 5.983,74 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Καρδίτσας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής 10% στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 παρ. 1 δ) του Ν.4281/2014 (Α 160) και του άρθρου 51 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Φώτιος Αλεξάκος