13/07/2022

Ανακοίνωση πρόσληψης ενός εργάτη καθαριότητας για απασχόληση μέχρι 5 ημερομίσθια

image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Πληροφορίες: ΠΛΕΞΙΔΑ ΕΥΘΥΜΙΑ, ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Email: efi.plexida@dimoskarditsas.gov.gr, prosopiko@dimoskarditsas.gov.gr, xrysa.papadaki@dimoskarditsas.gov.gr, l.kalogerakis@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 2441350728, 2441350723, 2441350726
13/7/2022
Αρ. Πρωτοκόλλου: 14488

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την παράγραφο 1 περίπτωση δ’ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 210 του Ν.3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” (ΦΕΚ 143/Α’/2007) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 4071/2012 “Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ” (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τ.Α).
  3. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 21097/28.05.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (εγκύκλιος 37).
  4. Την αριθμ. 6/οικ. 4966/08.02.2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
  5. Το με αριθμ. πρωτ. 19374/24.06.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί ελέγχου αποφάσεων ΟΤΑ αναφορικά με την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο οποίο -μεταξύ άλλων- αναφέρεται: “2. Ομοίως και η πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως πέντε ημερομισθίων το μήνα (άρθρο 210 ΚΔΚΥ όπως ισχύει) έχει εξαιρεθεί από την έγκριση οποιουδήποτε οργάνου. Επιπροσθέτως, λόγω της ολιγοήμερης απασχόλησης του προσωπικού αυτού, από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 4071/2012) δεν προβλέπεται η λήψη σχετικής απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά μόνο απόφαση Δημάρχου.”
  6. Την αριθμ. 324/12.07.2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) ΥΕ Εργάτη Καθαριότητας μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια το μήνα για την κάλυψη πρόσκαιρων ή εποχικών ή κατεπειγουσών αναγκών, οι οποίες θα διαπιστώνονται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου.
  7. Την αριθμ. 14451/13.07.2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, περί ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου Καρδίτσας έτους 2022, για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Δήμο μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Τους ενδιαφερόμενους για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, εργατικό προσωπικό, για την κάλυψη πρόσκαιρων ή εποχικών ή κατεπειγουσών αναγκών να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 14.07.2022 έως την 20.07.2022 στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (Δημαρχείο, Αρτεσιανού 1, 2ος όροφος, Γραφείο 4).

Ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων θα είναι ένα (1) άτομο το μήνα και η παρούσα πρόσκληση αφορά το μήνα Ιούλιο 2022.

  1. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

α) Αίτηση. (Να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ).
β) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
δ) Τίτλος Σπουδών.
ε) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου (η διαδικασία έκδοσης του αντιγράφου του ποινικού μητρώου θα διενεργηθεί από το Δήμο Καρδίτσας).
στ) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης.
ζ) Αριθμ. Τραπεζικού Λογ/σμού ΙΒΑΝ (πρώτο όνομα ο δικαιούχος).

  1. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στους πίνακες ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και των Δημοτικών Ενοτήτων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

  1. Πληροφόρηση ενδιαφερόμενων

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) και ώρες από 07:00 – 15:00 Διεύθυνση: Αρτεσιανού 1, Τηλέφωνα: 2441350722, 2441350723, 2441350726 και 2441350839.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ

Σχετικά έγγραφα