Αποφάσεις

image_print
Ψήφιση πίστωσης για μεταφορές εν γένει του Δήμου Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΦΠΖΩΕΗ-8ΚΒ 27/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 21018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση της 338/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρομοτέρ και αντλιών Δήμου Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΞ1ΑΩΕΗ-ΕΩΞ 27/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 21019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου σε δημοτικό κτίριο του Δήμου Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΧ78ΩΕΗ-Χ6Β 27/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 21020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια πλαστικού υφάσματος(νάιλον) για τις ανάγκες διαμόρφωσης υποδομών στο Δήμο Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΧΡΥΩΕΗ-ΒΕΟ 27/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 21021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο “Ανάπλαση πεζοδρομίων κεντρικών δρόμων”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΛΞΕΩΕΗ-ΜΣΑ 27/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 21022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΕΠ 465 Β/27-8-14:Εξόφλ. του 1ου λογ.:Τεχνική βοήθεια του Δ.Καρδίτσας- Υποέργο VI:Εκπόνηση μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και εγκαταστάσεων στο Δ.Καρδίτσας.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 72ΦΚΩΕΗ-ΨΙΣ 27/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 465 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πλακών Ν-08 γκρι, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΙΣΓΟΡΥΕ-244 27/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 3665 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ 1448 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Ρ4ΩΩΕΗ-ΨΧΕ 27/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 1448 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ 1449 ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 79ΣΦΩΕΗ-ΕΕΡ 27/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 1449 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο Δικηγόρο.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 72ΖΕΟΡΥΝ-ΠΒ7 27/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 334 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μηχανημάτων σύσφιξης και υλικών για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΡ7ΛΟΡΥΕ-Δ2Φ 27/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 3662 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ Ν-08 ΓΚΡΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΛΓ6ΟΡΥΕ-ΛΧ8 27/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 3658 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση εργασιών επισκευής (καθαρισμός συστήματος τροφοδοσίας κ.α.) στο όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΗ 7883.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΘ09ΟΡΥΕ-ΩΘΔ 27/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 3656 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών (δίσκων κοπής κ.α.) ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του Τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 718ΦΟΡΥΕ-ΨΩ9 27/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 3655 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ 1447 ΓΙΑ Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων(ΒΕΝΖΙΝΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ 1883, ΚΗΙ 2249, ΚΗΙ 2213)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΜΝΑΩΕΗ-ΖΨ9 26/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 1447 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ 1446 ΓΙΑ Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων.(ΒΕΝΖΙΝΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ 1890, ΚΗΙ 4130, ΚΗΥ 1894)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΛΚΙΩΕΗ-ΣΤΝ 26/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 1446 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ 1445 ΓΙΑ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(ΒΕΝΖΙΝΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 2287)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΠΚΙΩΕΗ-Τ3Φ 26/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 1445 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ 1444 ΓΙΑ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(ΒΕΝΖΙΝΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Σ5ΛΩΕΗ-ΡΔΖ 26/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 1444 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ 1442 ΓΙΑ Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων(ΒΕΝΖΙΝΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 2207)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΒΤΦΩΕΗ-ΧΟ5 26/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 1442 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ 1441 ΓΙΑ Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων(ΒΕΝΖΙΝΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 66Π4ΩΕΗ-ΖΞΖ 26/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 1441 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 5.829 5.830 5.831 5.832 5.833 6.562