Αποφάσεις

image_print
Απευθείας ανάθεση προμήθειας φασματοφωτόμετρου
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 64Ο6ΟΡΥΝ-ΛΙ5 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 139/650Α/2023/ΑΠΟΦ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ 8 κ 15 /10/2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΠ1ΣΩΕΗ-ΨΣΒ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/3255 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ 8Κ 15/10/2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΤΩ0ΩΕΗ-ΔΒΑ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/3254 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ 8Κ 15/10/2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΡΒΩΗΩΕΗ-ΕΧ8 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/3253 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΧ3ΞΩΕΗ-ΕΨΖ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/3252 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ(ΠΛΗΡΩΜΗ VODAFONE ΚΙΝΗΤΗ/ΣΤΑΘΕΡΗ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ρ7ΣΗΩΕΗ-ΨΥΑ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/3250 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ 10Κ15/10/2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΦΑΓΩΕΗ-Η1Β 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/3251 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ 10Κ15/10/2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΡΒ0ΠΩΕΗ-ΞΟ9 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/3249 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ 8Κ15/10/2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 640ΨΩΕΗ-ΣΧΤ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/3248 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ 8Κ15/10/2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΡΩ7ΥΩΕΗ-0Β7 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/3247 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ 8Κ15/10/2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΔ0ΧΩΕΗ-ΡΜΦ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/3246 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του Δ.Ο.Π.Α. Καρδίτσας οικ. έτους 2023
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΡΟΗΔΩΕΗ-ΛΡΚ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 33247 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Πάγια προκαταβολή Δημάρχου)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΣΖΜΩΕΗ-ΧΑΠ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 1405 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Ηλεκτροδότηση ΠΙΛΛΑΡ παροχής ισχύος 8kVA με αριθμό 41606594-01 για σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης της εγκατάστασης στη διεύθυνση Αγ. Βησσαρίου και ηλεκτροδότηση ΠΙΛΛΑΡ παροχής ισχύος 15kVA με αριθμό 41606530-01 για σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης της εγκατάστασης στη διεύθυνση Διάκου στην Καρδίτσα.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Η8ΓΩΕΗ-97Ε 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 1404 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Συμπλήρωση ΦΟΠ στη θέση ΤΣΑΠΟΧΑ (Κωδ. Πελάτη: RF88908208000044160604101).
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΧΛΩΩΕΗ-Π5Ι 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 1403 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ 8Κ15/10/2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΩΠΤΩΕΗ-4ΗΠ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/3245 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ-587-8246 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 93ΘΚΟΡΥΕ-ΩΞ8 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ-587-8246 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η ΥΠ.ΑΡΙΘΜ 781-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.
Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: 6Ξ0ΓΩΕΗ-Ψ3Η 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 33165/1-12-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 0,07% ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Α/3099,Α/3100,Α/3101,Α/3102,Α/3103
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 60ΕΕΩΕΗ-ΝΟ4 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/802 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 11.2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΜΖ8ΩΕΗ-ΨΗΩ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/3244 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 6.209