Αποφάσεις

image_print
Η ΑΡΙΘΜ. 441/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΙΣΨΩΕΗ-1ΛΥ 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 20149 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η ΑΡΙΘΜ. 440/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 67ΨΖΩΕΗ-ΛΙΠ 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 20147 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η ΑΡΙΘΜ. 439/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΡΡΙΥΩΕΗ-Υ41 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 20146 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η ΑΡΙΘΜ. 438/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΡΟΦ3ΩΕΗ-28Π 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 20142 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η ΑΡΙΘΜ. 437/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Φ6ΖΩΕΗ-6ΜΨ 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 20140 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα Α.Π. 20103 - 20/6/2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 952ΙΩΕΗ-ΠΥΕ 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1837 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση εργασιών ρύθμισης μηχανής δίπλωσης και εμφακέλωσης, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΡΚ3ΞΟΡΥΕ-ΨΤ4 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 5009 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. Κ-12 καταστήματος της Δημοτικής Λαχαναγοράς
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6718ΩΕΗ-ΖΑΒ 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 20126 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμήθεια υλικών κτιρίων και μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Καρδίτσας Α.Π. 19558 - 17/6/2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6255ΩΕΗ-ΛΙΒ 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1836 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 436 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας οριστικής υποβολής προς έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρδίτσας στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027»
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής & Διαφάνειας ΑΔΑ: 6Δ3ΛΩΕΗ-72Ε 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 19999 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ - 2ος/2024
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 94ΣΦΟΡΥΝ-ΩΞΙ 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 206/2024/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ - 3ος/2024
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΨΑΦΘΟΡΥΝ-ΦΤΧ 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 207/2024/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ - 4ος/2024
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6ΚΧΠΟΡΥΝ-64Α 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 208/2024/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η 34/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΟΙ1ΟΛΝΟ-Λ1Τ 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 216/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ - 5ος/2024
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΨΑΤΜΟΡΥΝ-ΔΜΒ 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 209/2024/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φρεατίων ύδρευσης (καινούριων), ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 9ΤΟΛΟΡΥΕ-ΙΑΔ 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 5008 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και βελτίωση του Οικονομικού Πληροφοριακού Συστήματος του Δήμου ΑΠ.16731/23-05-2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΧΠ7ΩΕΗ-Υ14 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1835 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ-452-5029 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 91ΙΝΟΡΥΕ-Ψ6Α 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ-452-5029 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ-451-5028 ΔΙΑΦ.ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΚΟΙΝΑ ΥΔΡ-ΑΠΟΧ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 90ΜΜΟΡΥΕ-2Δ3 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ-451-5028 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια καινούριων φρεατίων ύδρευσης, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 91Ζ0ΟΡΥΕ-Φ4Ψ 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 5007 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 6.562