1

Διαγωνισμός για την προμήθεια «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2017»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση:    Σαρανταπόρου 140
Τ.Κ.: 43100 Καρδίτσα
Πληροφορίες: Αλ. Λάππας
Τηλέφωνο: 24413 54802
Fax: 24413 54804

Καρδίτσα, 17–5–2017
Απ. Πρωτ.: 7289

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2017»

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας διακηρύσσει ότι :

Ο Δήμος Καρδίτσας διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2017». Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 1/6/2017 και ώρα 11:00. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 1/6/2017 και ώρα 12:00.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

  • κράτος-μέλος της Ένωσης,
  • κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  • τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  • σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για το σύνολο της προμήθειας ή για μέρος αυτής. Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελληνική.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού κάθε τμήματος της προμήθειας εκτός Φ.Π.Α., (645,06 € για ολόκληρο το διαγωνισμό). Δεν αποκλείεται η συμμετοχή για τμήμα του διαγωνισμού. Για κάθε τμήμα, για το οποίο υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος θα υπολογιστεί αντίστοιχα η εγγύηση συμμετοχής. Η ισχύς της προσφοράς είναι 6 μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές και όροι. Η παράδοση θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης εντός διαστήματος έξι μηνών. Υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης από την πλευρά της αναθέτουσας αρχής. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από Έσοδα του Δήμου. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.

Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσαςwww.dimoskarditsas.gov.gr στην διαδρομή: Διαφάνεια ► Διαγωνισμοί ► Διαγωνισμοί Προμηθειών από την ημερομηνία ανάρτησης του διαγωνισμού.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 24413-54877, fax:24413-54804, (αρμόδιος υπάλληλος κ. Λάππας Αλέξανδρος) στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας (οδός Σαρανταπόρου 140, Τ.Κ. 43132) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ