07η Πρόσκληση για συνεδρίαση του ΔΣ στις 06.04.2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικύρωση των Πρακτικών της 3ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10-3-2011 (εισηγητής: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
(Απόφαση ΔΣ 155/2011)

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικύρωση των Πρακτικών της 4ης (έκτακτης) Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17-3-2011 (εισηγητής: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
(Απόφαση ΔΣ 156/2011)

3.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας, φωτισμού, ύδρευσης και άρδευσης του Δήμου Καρδίτσας για το έτος 2011 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση ΔΣ 154/2011)

4.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Καρδίτσας για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νικ. Καραγιάννης)
(Απόφαση ΔΣ 157/2011)

5.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού του Οργανισμού Αθλητικών Κέντρων και Χώρων Άθλησης Δήμου Καρδίτσας, οικ. έτους 2010 (εισηγήτρια: Ευ. Γκαγκά)
(Απόφαση ΔΣ 158/2011)

6.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με περιοριστικά μέτρα βοσκής στο Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα Αγράφων (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αθ. Μαρκινός)
(Απόφαση ΔΣ 159/2011)

7.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του Πνευματικού Κέντρου – Εστία Φιλοξενίας – Χώρος Εστίασης Αμαράντου (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Λ. Τσιούκης)
(Απόφαση ΔΣ 160/2011)

8.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης καταστήματος (ψησταριά) Τ.Κ. Ρούσσου (εισηγητής Α. Καρράς)
(Απόφαση ΔΣ 161/2011)

9.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας (Κλήμος Μάρκος).(εισηγητής: Γ. Ζαρακότας)
(Απόφαση ΔΣ 162/2011)

10.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά  με επιστροφή ποσού σε δημότη από εισφορά σε χρήμα (Αποστολάκης Κων/νος). (εισηγητής: Γ. Ζαρακότας)
(Απόφαση ΔΣ163/2011)

11.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθμ. 121/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά συνδρομές του Δήμου Καρδίτσας σε εφημερίδες – περιοδικά – INTERNET για το 2011 (εισηγητής: Ιω. Παπακυρίτσης)
(Απόφαση ΔΣ 164/2011)


ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά  με έγκριση συζήτησης θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
(Απόφαση ΔΣ 152/2011)

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση των μελετών και των τεχνικών προδιαγραφών του έργου “Συντήρηση, προστασία και προβολή της συλλογής Γιολδάση”, οι οποίες εκπονήθηκαν για λογαριασμό της Πινακοθήκης Καρδίτσας και παραλήφθηκαν από αυτή
(Απόφαση ΔΣ 153/2011)