1

Προϋπολογισμοί – Απολογισμοί – Ισολογισμοί

Οικονομικό Έτος 2021

Μηνιαία Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Έτους 2021


Οικονομικό Έτος 2020

Μηνιαία Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Έτους 2020


Οικονομικό Έτος 2019

Μηνιαία Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Έτους 2019


Οικονομικό Έτος 2018

Μηνιαία Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Έτους 2018


Οικονομικό Έτος 2017

Μηνιαία Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Έτους 2017


Οικονομικό Έτος 2016

Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2016


Οικονομικό Έτος 2015

Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Έτους 2015


Οικονομικό Έτος 2014


Οικονομικό Έτος 2013


Οικονομικό Έτος 2012


Οικονομικό Έτος 2011