20η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του ΔΣ στις 31.07.2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 404/2013)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή όρων της απόφασης ένταξης της Πράξης “Περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστου δημόσιου χώρου στη θέση “Παλέρμο” του Δήμου Καρδίτσας” στο Ε.Π “Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007 – 2013” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 405/2013)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επέκταση δημοτικού φωτισμού σε δημοτική οδό στο ΟΤ Γ 1316 (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 406/2013)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση των τροφείων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Καρδίτσας (εισ.:Παν. Φουρλάνη)
(Απόφαση Δ.Σ. 407/2013)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αλλαγή επωνυμίας της μισθώτριας του υπ'αριθμ. Ι-2 καταστήματος της Δημοτικής αγοράς, ομόρρυθμης εταιρείας με επωνυμία “Αφοί Μαυραντζά Ο.Ε” (εισ.:Αν. Καρράς)
(Απόφαση Δ.Σ. 408/2013)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση μίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση “Καστανιές” Τ.Κ Αμαράντου (εισ.: Αν. Καρράς)
(Απόφαση Δ.Σ. 409/2013)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση μίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση “Νταμάρι” Τ.Κ Καλλιθήρου (εισ.: Αν. Καρράς)
(Απόφαση Δ.Σ. 410/2013)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με λύση σύμβασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση “Ζυγός” Τ.Κ Καλλιθήρου (εισ.: Αν. Καρράς)
(Απόφαση Δ.Σ. 411/2013)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με λύση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου “Αναψυκτήριο Ιτάμου” στην Τ.Κ Ραχούλας και διαγραφή μισθωμάτων ετών 2011, 2012 και 2013 (εισ.: Αν. Καρράς)
(Απόφαση Δ.Σ. 412/2013)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή αποζημίωσης σε συνταξιοδοτηθέντες υπαλλήλους του Δήμου Καρδίτσας (Αν. Ιατρού κλπ) (εισ.:Αθ. Κουκούλης)
(Απόφαση Δ.Σ. 413/2013)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση των εκτός έδρας μετακινήσεων του κ. Δημάρχου (εισ.:Ελ. Νταβανά)
(Απόφαση Δ.Σ. 414/2013)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης προμηθειών έτους 2013 (Δ' φάση) (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Δ.Σ. 415/2013)

13. Ενημέρωση σχετικά με ζητήματα του Κληροδοτήματος Βαλταδώρου (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Δ.Σ. 416/2013)


Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους εκπαιδευτικούς που τίθενται σε διαθεσιμότητα.
(Απόφαση Δ.Σ. 403/2013)


 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
(Απόφαση Δ.Σ. 402/2013)

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση μελέτης, καθορισμό του τρόπου δημοπράτησης και ορισμό επιτροπής παραλαβής του έργου “Υπογειοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Καρδίτσας.
(Απόφαση Δ.Σ. 417/2013)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενδεκάμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση παροδικών αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών για το σχολικό έτος 2013-2014.
(Απόφαση Δ.Σ. 418/2013)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 284/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση πρόσληψης εποχιακού προσωπικού στο Τμήμα Πρασίνου διάρκειας 2 μηνών.
(Απόφαση Δ.Σ. 419/2013)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 25 KVA(Nο 2) στην περιοχή του βοηθητικού γηπέδου “Σταυρού” με αριθμό παροχής 41601275-01 που βρίσκεται στην Τ.Κ Σταυρού.
(Απόφαση Δ.Σ. 420/2013)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμπλήρωση ΦΟΠ  στην Τ.Κ Καλλιθήρου προς την επιχείρηση Φυτσιλή Παναγιώτη.
(Απόφαση Δ.Σ. 421/2013)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του από 30-7-2013 εγγράφου του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α   Ν. Καρδίτσας.
(Απόφαση Δ.Σ. 422/2013)