1

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Σαρανταπόρου 140
Τ.Κ: 431 00

Καρδίτσα 25-4-2016
Αρ. πρωτ. 1817

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ

ΘΕΜΑ: «ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

Σας γνωστοποιούμε ότι την 25/4/2016, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας (dimoskarditsas.gov.gr) η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) (τεύχη και σχέδια) της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».

Σας ενημερώνουμε ότι τόσο η Υπηρεσία Δόμησης όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό. Παρακαλείται το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και ενδεχομένως ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση επαρκώς και τεκμηριωμένα τις απόψεις του προς την αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής, όπως προβλέπεται από το άρθρο 7 της ΚΥΑ αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β).

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία (Δ/νση Προγραμματισμού, Αρτεσιανού 1, κ. Ανυφαντής Β. Τηλ. 2441350775 και Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης, Σαρανταπόρου 140, κ α. Μούστου Φωτεινή, τηλ. 2441354842).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΠΡΑΝΑΣ