Προμήθεια ξηράς τροφής για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς έτους 2016

 Ο Δήμος Καρδίτσας προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στη διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια ξηράς τροφής τύπου συντήρησης για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Καρδίτσας για το έτος 2016», με κλειστές προσφορές, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 14.992,72 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας για το έτος 2016.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

α) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

β) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την Παρασκευή 4 Μαρτίου2016 και ώρα 12.00 μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών), να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Δημαρχείο Καρδίτσας – Κεντρικό Κτίριο – Αρτεσιανού 1 –Πρωτόκολλο, 2ος όροφος.

Η τεχνική έκθεση της προμήθειας μπορεί να κατέβει από εδώ.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το έντυπο της οικονομικής προσφοράς μπορεί να κατέβει από εδώ.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή τεύχους τεχνικών προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρδίτσας, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (στο τηλέφωνο :24413 52313).

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ