1

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ: 6ΗΖΨΩΕΗ-ΙΤΨ
Καρδίτσα 07-02-2017
Αρ. Πρωτ.:1580

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Καρδίτσας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ», με προϋπολογισμό 200.000,00 € , που αναλύεται σε : εργασίες 161.290,32 € (στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται η δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε.,απρόβλεπτα ,απολογιστικά και αναθεώρηση) και 38.709,68 € ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π συμβατικά τεύχη) από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, Σαρανταπόρου 140, Καρδίτσα. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το, εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ,ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2441354877,αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ο κ.Αλέξ.Λάππας,ή κα.Μαρ.Κατοίκου. FAX επικοινωνίας 2441354804.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09-03-2017 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης ,του άρθρου 95,παρ.2α του Ν.4412/16.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

  • Οι προσφέροντες ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
  • Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
  • Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,που προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της εγκεκριμένης διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.225,00 € και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, βαρύνουν τον ανάδοχο, στον οποίο θα κατακυρωθεί τελικά ο διαγωνισμός.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ