Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΤΗ Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καρδίτσα 09-06-2017
Αρ. Πρωτ.: 8993

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Καρδίτσας, προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΤΗ Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ», με προϋπολογισμό 16.000,00 €, που αναλύεται σε: εργασίες 12903,22 € (στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται η δαπάνη εργασιών, ΓΕ. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση) και 3096,78 € ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π συμβατικά τεύχη) από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, Σαρανταπόρου 140, Καρδίτσα.Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το, εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2441-3-54877,αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ο κ.Αλέξ. Λάππας (aleklappas@gmail.com),ή,η κα.Μαρ. Κατοίκου 2441-3-54806.FΑΧ επικοινωνίας 2441-3-54804.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22-06-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας,και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 125 του Ν.4412/16.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

  • Οι προσφέροντες ημεδαποί διαγωνιζόμενοι,εγγεγραμμένοι στο M.Ε.Ε.Π, που ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Περιφερειακά Μητρώα αντίστοιχης κατηγορίας.
  • Οι προσφέροντες αλλοδαποί σύμφωνα με τα άρθρα 21 & 23 παρ.4 της εγκεκριμένης διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 258,00 € και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών (Δράσεις Πυροττροστασίας).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρείς (3) μήνες.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, βαρύνουν τον ανάδοχο, στον οποίο θα κατακυρωθεί τελικά ο διαγωνισμός.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ