Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΤΑΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καρδίτσα 23-5-2017
Αρ. Πρωτ. : 7700

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Καρδίτσας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΤΑΜΟΥ ΕΤΟΥΣ  2017» , με προϋπολογισμό 390.000,00 €,που αναλύεται σε: εργασίες 314.516,13  € (στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται η δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε.18% απρόβλεπτα 15% , απολογιστικά 10.371,04),και Φ.Π.Α. 75.483,87 € (24%).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π συμβατικά τεύχη) από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, Σαρανταπόρου 140, Καρδίτσα. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 24413.54870 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ο κ. Δημ. Γεωργαντζάς (dgeorgantzas@dimoskarditsas.gov.gr) ή στο τηλέφωνο: 24413.54806 ( Κα Μαρ. Κατοίκου), FAX επικοινωνίας 24413.54804.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20-6-2017 , ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας (Σαρανταπόρου 140), και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης,του άρθρου 95, παρ. 2.α του Ν.4412/2016.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

  • Οι προσφέροντες ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.),που ανήκουν στην A2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και στην A1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (ατομικά ως μέλη ένωσης).
  • Οι προσφέροντες αλλοδαποί σύμφωνα με τα άρθρα 21 & 23, της παρ. 4 της εγκεκριμένης διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.290,32 € και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ (ΠΟΕ): 290.000,00 ΕΥΡΩ ΚΑΙ  ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ: 100.000,00 ΕΥΡΩ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, βαρύνουν τον ανάδοχο, στον οποίο θα κατακυρωθεί τελικά ο διαγωνισμός.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ