Ανακοίνωση έναρξης εγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς για το έτος 2023-2024

Γνωστοποιείται ότι, οι εγγραφές και επανεγγραφές των παιδιών για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2023-2024 θα γίνονται ηλεκτρονικά, μέσα από την ειδική εφαρμογή “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες” στην επίσημη σελίδα του Δήμου. Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τη χρήση των κωδικών του Taxisnet.

Τα έντυπα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Διεύθυνση Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών όπου αναγράφονται και τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε σταθμού.

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 24/5/2023 και θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή 30/06/2023.

Στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς δύναται να εγγραφούν παιδιά ηλικίας από 12 μηνών (συμπληρωμένη έως την 31.08.2023) για βρέφη και από 2,5 ετών για νήπια (συμπληρωμένη έως την 31.08.2023).
Παιδιά γεννηθέντα το 2019 και νωρίτερα ΔΕΝ εγγράφονται στους Παιδικούς Σταθμούς.
Εναλλακτικά εγγραφές θα γίνονται στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καρδίτσας από τις 10.00π.μ έως 12.00 π.μ καθώς και στη Διεύθυνση των Παιδικών Σταθμών (Εμπορικό Κέντρο), τηλ. επικ. 2441554004 από τις 10.00 π.μ. έως 12:00π.μ.

Οι Παιδικοί και οι Βρεφονηπιακοί μας Σταθμοί θα συμμετάσχουν στη Δράση «Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» ΕΣΠΑ 2023-2024. Επισημαίνεται ότι οι γονείς έχουν δικαίωμα υποβολής παράλληλης αίτησης για εγγραφή του παιδιού τους και στη Δράση «Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» και στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καρδίτσας, με τους όρους που θέτει το κάθε πρόγραμμα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφές-επανεγγραφές

 1. Οι αιτήσεις θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου ή θα παραλαμβάνονται από τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (Θα επισυναφτεί)
 3. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι. (Θα επισυναφτεί)
  Για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ή που πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, απαιτείται: πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη.
  Για γονείς που συμμετέχουν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης σε άλλα προγράμματα, απαιτείται αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας ή αντίγραφο εγκριτικής απόφασης υπαγωγής καθώς και υπεύθυνη δήλωση εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος. Εάν συμμετέχουν σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, απαιτείται βεβαίωση από πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος.
 4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι. (Θα επισυναφτεί)
 5. Βεβαίωση γιατρού για την καλή υγεία του παιδιού. (Υπάρχει στην εφαρμογή )
 6. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας τρέχοντος έτους των γονέων.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986. (Υπάρχει στην εφαρμογή)
 8. Για την επανεγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων επιπλέον απαραίτητη είναι η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας.
 9. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα θεωρεί απαραίτητο από την Επιτροπή.

Ειδικά δικαιολογητικά ανά περίπτωση

 1. Αντίγραφο διαζευκτηρίου.
 2. Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ.
 3. Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια του παιδιού.
 4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου αποβιώσαντος γονέα (για ορφανό παιδί).
 5. Βεβαίωση από το ίδρυμα φιλοξενίας.(Για παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών).
 6. Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου (για γονείς που είναι φοιτητές ή σπουδαστές).
 7. Βεβαίωση από το Στρατό (για γονέα Στρατιώτη).
 8. Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο (σε ισχύ) για αναπηρία.