3η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. στις 05-02-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.00 μ.μ.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2014 (συνεδριάσεις 24η – 29η) (εισ.: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 6/2015)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2015 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
(Απόφαση Δ.Σ. 7/2015)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή αιτήματος στην Επιτροπή της Π.Υ.Σ 33/06 για την έγκριση της ανανέωσης Συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ του ήδη απασχολούμενου προσωπικού στις συγχρηματοδοτούμενες δομές της πρώην Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ) (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
(Απόφαση Δ.Σ. 8/2015)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου προκειμένου να απασχοληθεί στη Δομή «Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων Καρδίτσας» (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
(Απόφαση Δ.Σ. 9/2015)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επαναφορά στο Δήμο Καρδίτσας του οικοπέδου και του κτιρίου του πρώην αστυνομικού σταθμού στην Τ.Κ Μητρόπολης (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
(Απόφαση Δ.Σ. 10/2015)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Καρδίτσας (Α' κατανομή) (εισ.: Ιω. Σβάρνας)
(Απόφαση Δ.Σ. 11/2015)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης  επί ένστασης κατά των τελικών επιμετρήσεων της αναδόχου Κ/Ξίας του έργου  «ΙΔΡΥΣΗ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΤΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 13/2015)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης θεραπείας της Κ/Ξίας Ν.& Κ.ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ-ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ ΑΕ για καταβολή θετικών ζημιών στο έργο ΄΄ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ΄΄(εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 12/2015)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τέλους για την περισυλλογή και διαχείριση των αδέσποτων ζώων (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 14/2015)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης,την υπογραφή του συμφώνου αποδοχής όρων,και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης της πράξης ΄΄ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ΄΄, η οποία είναι ενταγμένη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ''Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015'' του Πράσινου Ταμείου (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 15/201)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 16/2015)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ.ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ.ΜΥΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 17/2015)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ.ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ.ΜΥΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 18/2015)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 19/2015)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ,ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 20/2015)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΄΄ΠΑΛΕΡΜΟ΄΄ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 21/2015)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ.ΤΗΣ Δ.Ε.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 22/2015)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε.ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 23/2015)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 24/2015)

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε.ΚΑΜΠΟΥ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 25/2015)

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.ΙΤΑΜΟΥ»
(Απόφαση Δ.Σ. 26/2015)

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ της εργασίας ΄΄Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 25 KVA (Νο 2) σε δημοτικό πάρκο με αριθμό παροχής 41601771-01 που βρίσκεται στη διεύθυνση Μακρυχώρι΄΄ (στα πλαίσια κατασκευής του έργου  ''ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ.ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ.ΜΥΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ΄΄) (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 27/2015)

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταγγελία υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης και άσκηση ενδίκων βοηθημάτων για την απόδοση της χρήσης των μισθίων και την είσπραξη των οφειλομένων μισθωμάτων (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
(Απόφαση Δ.Σ. 28/2015)

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή σύμφωνης γνώμης για υποβολή αιτήματος κατά χρήση παραχώρησης του πρώην Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων (Σταθμός Επιβητόρων – Ιπποφορβείο) (εισ.: Λ. Παρθένη)
(Απόφαση Δ.Σ. 30/2015)

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση ισχύος της σύμβασης του έργου “Δημιουργία λευκώματος με θέμα την ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα του Δυτικοθεσσαλικού πεδινού χώρου” (εισ.: Λ. Παρθένη)
(Απόφαση Δ.Σ. 31/2015)

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εξουσιοδότηση – ορισμό του κ. Δημάρχου, ως νομίμου εκπροσώπου για τη συμμετοχή του Δήμου Καρδίτσας σε ευρωπαϊκά προγράμματα (εισ.: Λ. Παρθένη) 
(Απόφαση Δ.Σ. 32/2015)

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συνδρομής του Δήμου Καρδίτσας σε εφημερίδες και περιοδικά έτους 2015 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 33/2015)

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συνδρομών πρόσβασης στο Διαδίκτυο (εισ.: Θ. Μαυραντζάς)
(Απόφαση Δ.Σ. 34/2015)

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συνδρομών σε ηλεκτρονικά μέσα (εισ.: Θ. Μαυραντζάς)
(Απόφαση Δ.Σ. 35/2015)

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκδοση κανονιστικής απόφασης για καθορισμό ωραρίου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς (εισ.: Νατ. Τζέλλου)
(Απόφαση Δ.Σ. 36/2015)

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παραγωγικής άδεια πωλητή λαϊκών αγορών (Ευ. Πούλιος) (εισ.: Νατ. Τζέλλου)
(Απόφαση Δ.Σ. 37/2015)

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών (εισ.: Νατ. Τζέλλου)
(Απόφαση Δ.Σ. 38/2015)

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους για ανακομιδή οστών και παράταση του χρόνου ταφής (Βασ. Μπουρναβέας) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 39/2015)

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους για χρήση οστεοφυλακίου στο δημοτικό κοιμητήριο (Ολ. Αναστασίου) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 40/2015)

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο για επιβολή τέλους 0,5% (Χαρ. Τσιαντούλας) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 41/2015)

36. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση – διόρθωση της υπ'αριθμ. 676/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με διαγραφή παλαιών οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης Τ.Κ Καλλιθήρου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 42/2015)

37. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών λόγω ένταξης στο Ν. 4178/13 (Μ. Κόγιας κλπ) (εισ.: Περσ. Ράγκου)
(Απόφαση Δ.Σ. 43/2015)

38. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και βελτίωσης του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου Καρδίτσας για το έτος 2015 και έγκριση υπογραφής της σχετικής σύμβασης (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 44/2015)

39. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης της προμήθειας “Σύστημα ασφάλειας και ελέγχου δημοτικών κτιρίων” (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου – Θ. Μαυραντζάς)
(Απόφαση Δ.Σ. 29/2015)

40. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης της προμήθειας “Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών μηχανημάτων” (εισ.: Θ. Μαυραντζάς)
(Απόφαση Δ.Σ. 45/2015)

41. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης της προμήθειας “Leasing μηχανογραφικού εξοπλισμού” (εισ.: Θ. Μαυραντζάς)
(Απόφαση Δ.Σ. 46/2015)

42. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης προμηθειών έτους 2015 – σκέλος αναθέσεων (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Δ.Σ. 47/2015)

43. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης  προμηθειών έτους 2015 – σκέλος διαγωνισμών (καθαριστικών του δήμου και νομικών προσώπων του) (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Δ.Σ. 48/2015)

44. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ'αριθμ. 713/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών και εργασιών έτους 2015 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Δ.Σ. 49/2015)

45. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή εφ'άπαξ βοηθήματος σε υπάλληλο του Δήμου Καρδίτσας λόγω συνταξιοδότησης (Αρ. Μαλισιώβα) (εισ.: Αθ. Κουκούλης)
(Απόφαση Δ.Σ. 50/2015)

46. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή αποζημίωσης σε υπάλληλο του Δήμου Καρδίτσας λόγω συνταξιοδότησης (Παν. Τόλη) (εισ.: Αθ. Κουκούλης)
(Απόφαση Δ.Σ. 51/2015)