34η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 24-12-2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη 13η (τελική) αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικ. έτους 2012.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 564/2012)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση δαπανών 2ης πάγιας προκαταβολής και απαλλαγή υπολόγου.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 565/2012)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για επισκευή – συντήρηση πλωτού αντλιοστασίου Μητρόπολης.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 566/2012)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με  ψήφιση πίστωσης για τοπογραφική – κτηματογραφική αποτύπωση περιοχών επέκτασης των υπό πολεοδόμηση περιοχών τριών οικισμών θυλάκων ευρισκομένων εντός του ισχύοντος ΓΠΣ Καρδίτσας α) Ζαχαριωτών, β) Αγ. Νικολάου – Φαναρίου – Αγ. Παρασκευής και γ) Αγ. Μηνά – Αγ. Παντελεήμονα.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 567/2012)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για παροχή ρεύματος σε σημεία της πόλης για την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 568/2012)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής  διεξαγωγής δημόσιων διαγωνισμών έργων έτους 2013.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 569/2012)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της υπ'αριθμ. 475/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ψήφιση πίστωσης για σήμανση και διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Καρδίτσας.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 570/2012)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όποιος από τα τακτικά μέλη αδυνατεί να παρευρεθεί στη συνεδρίαση, παρακαλείται να ενημερώσει έγκαιρα τον αναπληρωτή του.