1

32η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. στις 27.12.2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση παράτασης διάρκειας εξόφλησης δόσης δανείου του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 706/2013)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή εγγύησης προς τη ΔΗ.Κ.Ε.Κ σχετικά με διακανονισμό υφιστάμενης χρηματοδότησης της ΔΗ.Κ.Ε.Κ από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας (εισ.: πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Κ Χαρ. Παπαδημητρίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 707/2013)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό όρων για την εκμίσθωση του Δημοτικού Ξενώνα Μητρόπολης (εισ.: εντετ. δημ. σύμβουλος Αθ. Μαρκινός)
(Απόφαση Δ.Σ. 708/2013)

4.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ένσταση επί της πρότασης τροποποίησης του σχεδίου πόλης στο ΟΤ 712 λόγω άρσης απαλλοτρίωσης (Κουμαδίτης Θωμάς) (εισ.:Δημ. Χατζής)
(Απόφαση Δ.Σ. 709/2013)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης  επί της ένστασης που υποβλήθηκε από την ‘’ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε.’’ανάδοχο του έργου ΄΄ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ΄΄ κατά της 496/2016 απόφασης του Δημοτικού  Συμβουλίου Καρδίτσας (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 710/2013)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 711/2013)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 712/2013)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε.ΙΤΑΜΟΥ»  (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 713/2013)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ»  (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 714/2013)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ.Κ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Δ.Ε.ΙΤΑΜΟΥ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 715/2013)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ Δ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 716/2013)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ.ΜΥΡΙΝΗΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 717/2013)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2014 (εισ.: Αν. Καρράς)
(Απόφαση Δ.Σ. 718/2013)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσών βεβαιωμένων σε βάρος άγνωστων χρεωστών (εισ.: Παν. Φουρλάνη)
(Απόφαση Δ.Σ. 719/2013)

15.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή και επαναβεβαίωση ποσού από κλήση Δημοτικής Αστυνομίας (Καλτσονούδη Καλ.) (εισ.: Παν. Φουρλάνη) 
(Απόφαση Δ.Σ. 720/2013)

16.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού από κλήση Δημοτικής Αστυνομίας, βεβαιωθέντος κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο (Γκουντέλας Αλεξ.) (εισ.: Παν. Φουρλάνη)
(Απόφαση Δ.Σ. 721/2013)

17.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού από κλήση Δημοτικής Αστυνομίας, βεβαιωθέντος κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο (Καγιάς Ιω.) (εισ.: Παν. Φουρλάνη)
(Απόφαση Δ.Σ. 722/2013)

18.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή και επαναβεβαίωση ποσού από κλήση Τροχαίας (SYNERGY ΕΛΛΑΣ) (εισ.: Παν. Φουρλάνη) 
(Απόφαση Δ.Σ. 723/2013)

19.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή και επαναβεβαίωση ποσού από κλήση Τροχαίας (Ντέμος Κων.) (εισ.: Παν. Φουρλάνη)
(Απόφαση Δ.Σ. 724/2013)

20.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή και επαναβεβαίωση ποσού από κλήση Τροχαίας (Τσιούκης Φωτ.) (εισ.: Παν. Φουρλάνη)
(Απόφαση Δ.Σ. 725/2013)

21.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή και επαναβεβαίωση ποσού από κλήση Τροχαίας (Πούλιος Ιω.) (εισ.: Παν. Φουρλάνη)
(Απόφαση Δ.Σ. 726/2013)

22.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού από κατάληψη κοινόχρηστου χώρου (Τάντος Δημ.) (εισ.: Αν. Καρράς)
(Απόφαση Δ.Σ. 727/2013)

23.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού από τέλος 0,5% έτους 2011 (Χονδρόπουλος Βασ.) (εισ.: Αν. Καρράς)
(Απόφαση Δ.Σ. 728/2013)

24.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού από αυθαίρετη κατασκευή λόγω ένταξης στο Ν. 4178/2013 (Πολύζος Θωμ.) (εισ.: Πην. Ζάχου)
(Απόφαση Δ.Σ. 729/2013)

25.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού από αυθαίρετη κατασκευή λόγω ένταξης στο Ν. 4014/2011 (Πούρικα – Διαμαντή Μ.) (εισ.: Πην. Ζάχου)
(Απόφαση Δ.Σ. 730/2013)

26.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού από αυθαίρετη κατασκευή λόγω ένταξης στο Ν. 4014/2011 (Πούρικας Ιω.) (εισ.: Πην. Ζάχου)
(Απόφαση Δ.Σ. 731/2013)

27.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού από αυθαίρετη κατασκευή λόγω ένταξης στο Ν. 4014/2011 (Καγιάς Γ.) (εισ.: Πην. Ζάχου)
(Απόφαση Δ.Σ. 732/2013)

28.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού από αυθαίρετη κατασκευή λόγω ένταξης στο Ν. 3843/2010 (Κολοκύθας Κων.) (εισ.: Πην. Ζάχου)
(Απόφαση Δ.Σ. 733/2013)

29.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση των εκτός έδρας μετακινήσεων του κ. Δημάρχου (εισ.: Ελ. Νταβανά)
(Απόφαση Δ.Σ. 734/2013)

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή κοινοχρήστων στο κληροδότημα Βαλταδώρου (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Δ.Σ. 735/2013)

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή ηλεκτρολόγου για την εκπόνηση  νέου ηλεκτρολογικού σχεδίου για το κατάστημα Κ4 του κληροδοτήματος Βαλταδώρου  (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Δ.Σ. 736/2013)

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για οφειλές παρελθόντων ετών στο κληροδότημα Βαλταδώρου (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Δ.Σ. 737/2013)

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό του τρόπου ανάθεσης προμηθειών έτους 2013 (θ' φάση) (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Δ.Σ. 738/2013)

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την δέσμευση του δημοτικού συμβουλίου για την πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του έτους 2014 κωδικού για την προμήθεια τροφίμων παιδικών σταθμών έτους 2014 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Δ.Σ. 739/2013)

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό επιτροπών παραλαβής υλικών, υπηρεσιών και διενέργειας απευθείας αναθέσεων έτους 2014 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Δ.Σ. 740/2013)

36. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης του υπ'αριθμ. Ι-8 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (Παλαμιώτου – Σταφυλά Ιουλία) (εισ.: Αν. Καρράς)
(Απόφαση Δ.Σ. 741/2013)


ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
(Απόφαση Δ.Σ. 704/2013)

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορθή επανάληψη της υπ'αριθμ. 336/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2012
(Απόφαση Δ.Σ. 705/2013)