26η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 20.11.2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013 (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 583/2013)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013 (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 588/2013)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εσόδων – εξόδων και στοιχείων ισολογισμού Γ' τριμήνου, έτους 2013 (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 589/2013)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή αιτήματος στη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας για χορήγηση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης για το πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” περιόδου 2013 – 2014 (εισ.: πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Κ Χαρ. Παπαδημητρίου)
(Απόφαση Δ.Σ.590/2013)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση της δωρεάν παραχώρησης στη ΔΗ.Κ.Ε.Κ της χρήσης της οικίας Γιολδάση για τη στέγαση και λειτουργία του 3ου Κ.Δ.Α.Π (εισ.: πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Κ Χαρ. Παπαδημητρίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 584/2013)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση της δωρεάν παραχώρησης στη ΔΗ.Κ.Ε.Κ της χρήσης του κτιρίου του δημοτικού καταστήματος της Τ.Κ Αρτεσιανού για τη στέγαση και λειτουργία του 4ου Κ.Δ.Α.Π (εισ.: πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Κ Χαρ. Παπαδημητρίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 585/2013)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση της δωρεάν παραχώρησης στη ΔΗ.Κ.Ε.Κ της χρήσης του κτιρίου του δημοτικού καταστήματος της Τ.Κ Προδρόμου για τη στέγαση και λειτουργία του 5ου Κ.Δ.Α.Π (εισ.: πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Κ Χαρ. Παπαδημητρίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 586/2013)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντικατάσταση του μέλους του Δ.Σ της ΔΗ.Κ.Ε.Κ Μαρίας Αποστολοπούλου, λόγω παραίτησής της (εισ.: πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Κ Χαρ. Παπαδημητρίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 587/2013)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δημοτικού συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών του αποκλειστικού δικαιώματος της καρπώσεως των μη εκμεταλλευομένων δι'αυτεπιστασίας δημοσίων δασών έτους 2014 (εισ.: αντιδήμαρχος Χαρ. Παπαδημητρίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 591/2013)

10.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή γνώμης επί της αίτησης της εταιρείας “Ανανεώσιμες Θεσσαλίας Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία” για τη λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ενέργειας (εισ.: εντετ. σύμβουλος Αθ. Μαρκινός)
(Απόφαση Δ.Σ. 592/2013)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της μελέτης “Πίνακας υλοτομίας δάσους Καταφυγίου” (εισ.: εντετ. σύμβουλος Αθ. Μαρκινός)
(Απόφαση Δ.Σ.593/2013)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίων σε Τοπικές Κοινότητες των Δ.Ε Κάμπου και Μητρόπολης (εισ.:εντετ. σύμβουλος Αθ. Μαρκινός)
(Απόφαση Δ.Σ. 594/2013)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή ένταξης για τη δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2013 – 2014”¨στο πλαίσιο του Ε.Π “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του ΕΣΠΑ 2007 – 2013” (εισ.: Ανδρ. Γραπατσά – Τζέλλου)
(Απόφαση Δ.Σ. 595/2013)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή αιτήματος στη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας για χορήγηση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου για το πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” περιόδου 2013 – 2014 (εισ.: Ανδρ. Γραπατσά – Τζέλλου)
(Απόφαση Δ.Σ. 596/2013)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό αριθμού θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: Ανδρ. Γραπατσά – Τζέλλου)
(Απόφαση Δ.Σ. 597/2013)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ένστασης κατά της υπ'αριθμ. 387/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τροποποίηση του σχεδίου πόλης στα Ο.Τ 387 α και β (Κων. Παγάνα – Σ. Μακρής)(εισ.: Δημ. Χατζής) 
(Απόφαση Δ.Σ. 599/2013)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μετατόπιση χάραξης πεζοδρόμου μεταξύ των ΟΤ 472 α και 472 β, παρόδου της οδού Αγίου Σεραφείμ (Βαβλέκης Γεώργιος) (εισ.: Σπ. Κουτσάφτης)
(Απόφαση Δ.Σ. 600/2013)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παρέκκλιση από τους όρους δόμησης για την μελλοντική εγκατάσταση ποιμνιοστασίου στην περιοχή “Τσαπόχα” της Δ.Ε Καρδίτσας (Παππάς Κων/νος) (εισ.: Σπ. Κουτσάφτης)
(Απόφαση Δ.Σ. 601/2013)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΛΣΟΥΣ ΞΥΝΟΝΕΡΙΟΥ» και καθορισμός του τρόπου κατασκευής του (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 602/2013)

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ του έργου «Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 25 KVA (Νο 2) σε πίλλαρ με αριθμό παροχής 41601314-01 που βρίσκεται στη Δ/νση Παπανδρέου» (Ποδηλατόδρομος) (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 603/2013)

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε.ΙΤΑΜΟΥ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ.604/2013)

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 605/2013)

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΥΡΙΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ(ΟΔΟΠΟΙ ΪΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ)» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 606/2013)

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση εισόδων Δ.Δ Παλαιοκκλησίου και Ρούσσου” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 607/2013)

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκδοση κανονιστικής απόφασης για την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων στις διασταυρώσεις των οδών Θεσσαλιώτιδος – Αγράφων καθώς και Θεσσαλιώτιδος – Δ. Εμμανουήλ (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 608/2013)

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά την τοποθέτηση εμποδίων απαγόρευσης διέλευσης οχημάτων στην Πλατεία Δ. Γιολδάση» (εισ.: Β. Ελευθερίου) 
(Απόφαση Δ.Σ. 609/2013)

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στον προσδιορισμό των θέσεων των υπόγειων κάδων που πρόκειται να τοποθετηθούν στην πόλη της Καρδίτσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Υπογειοποιημένο σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Καρδίτσας”. (εισ.:Λ. Παρθένη)
(Απόφαση Δ.Σ.610/2013)

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης σε διασταύρωση που βρίσκεται βόρεια του οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Γεωργικού του Δήμου Καρδίτσας. (εισ.:Ελ. Ζησοπούλου)
(Απόφαση Δ.Σ. 611/2013)

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκδοση κανονιστικής απόφασης για μεταφορά περιπτέρου (Μ. Αλεξοπούλου) (εισ.: Ιω. Παπακυρίτσης)
(Απόφαση Δ.Σ. 612/2013)

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συνδρομή του Δήμου Καρδίτσας για τη χρήση Internet, Νομικής Βάσης Πληροφοριών και Δήμος Net για το έτος 2014 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 613/2013)

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης του ΚΑΠΗ Δήμου Καρδίτσας (εισ.:Ελ. Νταβανά)
(Απόφαση Δ.Σ. 614/2013)

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης της Δ/νσης Κοινωνικών Πολιτικών και Δημόσιας Υγείας Δήμου Καρδίτσας.(εισ.:Ελ. Νταβανά)
(Απόφαση Δ.Σ. 615/2013)

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης του Παιδικού Σταθμού Καρδιτσομαγούλας του Δήμου Καρδίτσας.(εισ.:Ελ. Νταβανά)
(Απόφαση Δ.Σ. 616/2013)

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Κολοκοτρώνη 7, στο οποίο στεγάζεται το ΚΕΠ Δήμου Καρδίτσας (εισ.: Ελ. Νταβανά)
(Απόφαση Δ.Σ. 617/2013)

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση συμβάσεων μίσθωσης των κτιρίων που χρησιμοποιούνται για στέγαση σχολικών μονάδων (Δημοτικών Σχολείων-Νηπιαγωγείων) (εισ.: Ελ. Νταβανά)
(Απόφαση Δ.Σ. 618/2013)

36. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση δαπανών δημοσιεύσεων – καταχωρήσεων σε εφημερίδες διμήνου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2013 (εισ.: Ελ. Νταβανά)
(Απόφαση Δ.Σ. 619/2013)

37. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ'αριθμ. 371/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού (εισ.: Δημ. Κωστάκης)
(Απόφαση Δ.Σ. 620/2013)

38. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση δαπανών εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 και ψήφιση πίστωσης (εισ.: Ιω. Παπακυρίτσης)
(Απόφαση Δ.Σ. 621/2013)

39. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση δαπάνης συμμετοχής του Δήμου Καρδίτσας στο Φεστιβάλ Ποδηλάτου και ψήφιση πίστωσης (εισ.: Ιω. Παπακυρίτσης)
(Απόφαση Δ.Σ. 622/2013)

40. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με λύση σύμβασης μίσθωσης του υπ'αριθμ. Ι-5 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (Δημ. Γερούκης) (εισ.:Αν. Καρράς)
(Απόφαση Δ.Σ. 623/2013)

41. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μείωση μισθώματος του υπ'αριθμ. Ι-10 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (Γεωργ. Στ. Παπαντώνης) (εισ.:Αν. Καρράς)
(Απόφαση Δ.Σ. 624/2013)

42. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μείωση μισθώματος του υπ'αριθμ. Ι-11 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (Γεωργ. Στ. Παπαντώνης) (εισ.:Αν. Καρράς)
(Απόφαση Δ.Σ. 625/2013)

43. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μείωση μισθώματος του υπ'αριθμ. Ι-21 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (Κων. Μητσιάκος) (εισ.:Αν. Καρράς)
(Απόφαση Δ.Σ. 626/2013)

44. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μείωση μισθώματος του υπ'αριθμ. Ι-22 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (Κων. Μητσιάκος) (εισ.:Αν. Καρράς)
(Απόφαση Δ.Σ. 627/2013)

45. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μείωση μισθώματος του υπ'αριθμ. Κ3 – Κ4 καταστήματος στις Λαϊκές Πολυκατοικίες Στρατώνων (Χρ. Ζαρκάδας) (εισ.:Αν. Καρράς)
(Απόφαση Δ.Σ. 628/2013)

46. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού λόγω μείωσης μισθώματος δημοτικού ακινήτου στη θέση “Κοντόσταυλος” της Δ.Κ Καρδίτσας (Σφαγεία Καρδίτσας Α.Ε) (εισ.:Αν. Καρράς) 
(Απόφαση Δ.Σ. 629/2013)

47. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού λόγω μείωσης μισθώματος των υπ'αριθμ. Κ-1 & Κ-2 δημοτικών καταστημάτων στις Λαϊκές Πολυκατοικίες Στρατώνων (Φ. Μπίρος) (εισ.:Αν. Καρράς) 
(Απόφαση Δ.Σ. 630/2013)

48. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού λόγω μείωσης μισθώματος του υπ'αριθμ. Ι-27 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (Δημ. Παϊζάνος) (εισ.:Αν. Καρράς)
(Απόφαση Δ.Σ. 631/2013)

49. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωθέντος προστίμου για αυθαίρετη κατασκευή, λόγω ένταξης στον Ν. 4014/2011 (Θ. Καυχίτσας) (εισ.: Πην. Ζάχου)
(Απόφαση Δ.Σ. 632/2013)

50. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωθέντος προστίμου για αυθαίρετη κατασκευή, λόγω ένταξης στον Ν. 4178/2013 (Παν. Σαμαλικούδης) (εισ.: Πην. Ζάχου)
(Απόφαση Δ.Σ. 633/2013)

51. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από μίσθωμα χώρου της εμποροπανήγυρης (Σωτ. Φλούδας) (εισ.: Παν. Φουρλάνη)
(Απόφαση Δ.Σ. 634/2013)

52. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από μίσθωμα του Ι-25 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (Κων. Ντούλιας) (εισ.: Παν. Φουρλάνη)
(Απόφαση Δ.Σ. 635/2013)

53. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση αποζημίωσης σε συνταξιοδοτηθείσα υπάλληλο του Δήμου Καρδίτσας (Σταμ. Κουλοκτσή) (εισ.: Αθ. Κουκούλης)
(Απόφαση Δ.Σ. 636/2013)

54. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος Βαλταδώρου έτους 2014 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Δ.Σ. 638/2013)

55. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό του τρόπου ανάθεσης προμηθειών έτους 2014 (ζ φάση)(εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Δ.Σ. 639/2013)

56. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό του τρόπου ανάθεσης προμηθειών έτους 2014 (φάση διαγωνισμών, προμήθεια τροφίμων παιδικών σταθμών έτους 2014 (90.000,00€) (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Δ.Σ. 640/2013)

57. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην πόλη της Καρδίτσας(Παπαναστασίου Δημήτριος) (εισ.: Ευφ. Αθανασίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 598/2013)

58. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση των εκτός έδρας μετακινήσεων του κ. Δημάρχου (εισ.: Ελ. Νταβανά)
(Απόφαση Δ.Σ. 637/2013)


ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
(Απόφαση Δ.Σ. 580/2013)

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015
(Απόφαση Δ.Σ. 581/2013)

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση για την κατασκευή του έργου '”Αποκατάσταση ζημιών οδού Ι.Μ Πέτρας Καταφυγίου – Άγιο Αθανάσιο Λαμπερού”
(Απόφαση Δ.Σ. 582/2013)