19η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 11-6-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υπαγωγή οφειλών στη ρύθμιση του άρθρου 51 Ν. 4257/2014 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 260/2014)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απολογιστικών στοιχείων του Δήμου Καρδίτσας μηνός Απριλίου 2014 (εισ.: Παν. Φουρλάνη)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 261/2014)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απολογιστικών στοιχείων του Δήμου Καρδίτσας μηνός Μαϊου 2014 (εισ.: Παν. Φουρλάνη)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 262/2014)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτημάτων υπολόγων για χορήγηση παράτασης προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 263/2014)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγων και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 264/2014)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης στον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού για χρεωλύσια δανείου Εμπορικής Τράπεζας (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 265/2014)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης στον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού για επιχορήγηση του Δ.Ο.Π.Α.Κ (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 266/2014)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης (Αν. Κόφφας)(εισ.: Αικ. Τσιλίκα)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 267/2014)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων (εισ.: Αθ. Κουκούλης)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 268/2014)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της υπ'αριθμ. 230/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και νέα ψήφιση πίστωσης για προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου (εισ.: Απ. Σπυροπούλου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 269/2014)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ & ΔΕΣΦΑ των εργασιών μετατόπισης δικτύων για την υλοποίηση του υποέργου “Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων” του έργου “Υπογειοποιημένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Καρδίτσας” (εισ.: Λ. Παρθένη)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 270/2014)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διόρθωση της υπ'αριθμ. 240/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό όρων διακήρυξης του έργου “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Δ.Ε ΙΤΑΜΟΥ” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 271/2014)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου “Βελτίωση και συντήρηση κοινόχρηστων χώρων, πλατειών και πεζοδρομίων στην πόλη της Καρδίτσας” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 272/2014)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του  διαγωνισμού του έργου “Αναβάθμιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδομών στις Τ.Κ της Δ.Ε Καρδίτσας” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 258/2014)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του  διαγωνισμού του έργου “Αναβάθμιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδομών στη Δ.Ε Μητρόπολης” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 259/2014)


ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 256/2014)

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2014
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 257/2014)