17η Πρόσκληση για συνεδρίαση του ΔΣ στις 25.10.2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας, οικονομικού έτους 2012 (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση ΔΣ 443/2012)

 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το συμψηφισμό οφειλών του Δήμου Καρδίτσας προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία με τους παρακρατηθέντες πόρους (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση ΔΣ 444/2012)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση ΔΣ 445/2012)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ένταξη διαχείρισης της ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων στη ΔΕΥΑΚ (εισ.: Νικ. Μουζιούρας)
(Απόφαση ΔΣ 446/2012)

5.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση κανονισμού λειτουργίας κοινωνικού ιατρείου και κοινωνικού φαρμακείου στον Δήμο Καρδίτσας (εισ.:αντιδήμαρχος Ν. Καραγιάννης)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προέγκριση εκδηλώσεων του Δήμου Καρδίτσας στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης “Ευκαιρίες απασχόλησης για όλους τους πολίτες” της Αναπτυξιακής Σύμπραξης “ΕΝΤΟΣ” (εισ.:αντιδήμαρχος Ν. Καραγιάννης)
(Απόφαση ΔΣ 447/2012)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής ελέγχου υλοτομίας στο διακατεχόμενο δάσος Αγ. Γεωργίου (εισ.:αντιδήμαρχος Αθ. Μαρκινός)
(Απόφαση ΔΣ 000/2012)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με περιοριστικά μέτρα βοσκής στο Δημοτικό Δάσος Καλλιθήρου (εισ.:αντιδήμαρχος Αθ. Μαρκινός)
(Απόφαση ΔΣ 449/2012)

9.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκκαθάριση και συνέχιση των εργασιών του έργου “Κατασκευή Κεντρικών Πεζοδρόμων” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση ΔΣ 450/2012)

10.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συνολικές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις στο κέντρο της πόλης για διευκόλυνση ΑΜΕΑ» (εισ.:Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση ΔΣ 451/2012)

11.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων» στη θέση «Μετόχι – Ξηραύλακας» του Δήμου Καρδίτσας (εισ.:Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση ΔΣ 452/2012)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου “Συντηρήσεις και βελτιώσεις σχολικών κτιρίων Δ.Ε Καλλιφωνίου (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση ΔΣ 453/2012)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή ΤΔΕ στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης της ΕΕΤΑΑ ΑΕ για το έργο: “Περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστου δημόσιου χώρου στη θέση Παλέρμο του Δήμου Καρδίτσας” (εισ.: Δημ. Κωστάκης)
(Απόφαση ΔΣ 454/2012)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής παραλαβής προμήθειας ειδών ένδυσης προσωπικού (μέσα ατομικής προστασίας) για το οικονομικό έτος 2012. (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση ΔΣ 455/2012)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής παραλαβής προμήθειας ειδών ένδυσης δημοτικής αστυνομίας (στολές θέρους) για το οικονομικό έτος 2012 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση ΔΣ 456/2012)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντικατάσταση μελών επιτροπών παραλαβής προμήθειας τροφίμων παιδικών σταθμών λόγω συνταξιοδοτήσεων (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση ΔΣ 457/2012)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης προμηθειών έτους 2012.(αφορά την προμήθεια ειδών και τη διενέργεια εργασιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης – β φάση) (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση ΔΣ 458/2012)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης προμηθειών έτους 2012 – σκέλος ανοιχτών διαγωνισμών προμηθειών (αφορά την προμήθεια γάλακτος εργαζομένων, καυσίμων & λιπαντικών και τροφίμων παιδικών σταθμών) (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση ΔΣ 459/2012)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή κοινοχρήστων Κληροδοτήματος Βαλταδώρου για το οικονομικό έτος 2012 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση ΔΣ 460/2012)

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή κοινοχρήστων Κληροδοτήματος Βαλταδώρου για το οικονομικό έτος 2011 (μόνο ο μήνας Δεκέμβριος 2011) (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση ΔΣ 461/2012)

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση πάγιας προκαταβολής για το Κληροδότημα Βαλταδώρου (εισ.: Ιω. Κατσαούνος).
(Απόφαση ΔΣ 462/2012)

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή παλιών οφειλών Κληροδοτήματος Βαλταδώρου για το οικονομικό έτος 2011 (τιμολόγια έτους 2011 που δεν εξοφλήθηκαν εντός της χρήσης 2011) (εισ.: Ιω. Κατσαούνος).
(Απόφαση ΔΣ 463/2012)

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών δημοπρασίας καταστήματος Κ4 Κληροδοτήματος Βαλταδώρου (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση ΔΣ 464/2012)

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για επιχορήγηση ΔΟΠΑΚ (ΔΗΜ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΠΝ. ΚΕΝΤΡΟ) από το Κληροδότημα Βαλταδώρου (εισ.: Ιω. Κατσαούνος).
(Απόφαση ΔΣ 465/2012)

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για αποζημίωση υπαλλήλου που ασκεί χρέη διαχειριστή στο Κληροδότημα Βαλταδώρου (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση ΔΣ 466/2012)

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για αγορά γυψοσανίδων για επισκευές στο Κληροδότημα Βαλταδώρου (εισ.: Ιω. Κατσαούνος).
(Απόφαση ΔΣ 467/2012)

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για αγορά κλειδαριών για το Κ4 του Κληροδοτήματος Βαλταδώρου (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση ΔΣ 468/2012)

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για δημοσίευση του απολογισμού Βαλταδώρου στον ημερήσιο τύπο (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση ΔΣ 469/2012)

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση όρων για την ενοικίαση των διαμερισμάτων Δ1, Δ2,Δ3 του κληροδοτήματος Βαλταδώρου (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση ΔΣ 470/2012)

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση επιτροπής παράδοσης – παραλαβής μισθίου (Δασικό Χωριό “Δρυάδες”) (εισ.: Αν. Καρράς)
(Απόφαση ΔΣ 471/2012)

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό αριθμού και κατηγορίας αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2013 (εισ.: Νατ. Τζέλλου)
(Απόφαση ΔΣ 472/2012)

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό του είδους και του αριθμού των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α' και Β' για το έτος 2013 (εισ.: Νατ. Τζέλλου)
(Απόφαση ΔΣ Α 473/2012)
(Απόφαση ΔΣ Β 474/2012)

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Παν. Ράμμου) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)
(Απόφαση ΔΣ 475/2012)

34.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προέγκριση δαπανών εκδηλώσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου (εισ.: Παρ. Σδρόλια)
(Απόφαση ΔΣ 476/2012)

35.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση των εκτός έδρας μετακινήσεων του κ. Δημάρχου (εισ.: Ελ. Νταβανά)
(Απόφαση ΔΣ 477/2012)