1

Υποβολή δικαιολογητικών για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Από την Δ/νση Κοινωνικών Πολιτικών και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Καρδίτσας που βρίσκεται στην οδό Πλαστήρα 62 στον 1ο όροφο ανακοινώνεται ότι οι πολίτες που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και κρίθηκαν δικαιούχοι, αλλά δεν έχουν ακόμα προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή μέρος αυτών, όπως είχαν υποχρέωση θα πρέπει να τα προσκομίσουν το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 29 Μαΐου και ώρες 10.00 – 14.30 στην υπηρεσία.

Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορεί να ολοκληρωθεί ο τυπικός έλεγχος σχετικά με την ορθότητα των στοιχείων τους και να γίνει η καταβολή των δικαιούμενων ποσών στους λογαριασμούς τους. 

Υπεμθυμίζεται οτι τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά είναι:

 •  Ταυτότητα
 •  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 •  Δήλωση φορολογίας Ε1 2014
 •  Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. (υπολογισμός της αντικ. αξίας της κατοικίας)
 •  Ε2 (σε περίπτωση που το ακίνητο που διαμένουμε μας το έχουνε παραχωρήσει δωρεάν)
 •  Μισθωτήριο συμβόλαιο (σε περίπτωση που ο αιτών διαμένει με ενοίκιο)
 •  Λογαριασμός ρεύματος ή νερού
 •  Σε περίπτωση φιλοξενίας – εκκαθαριστικό φιλοξενούσας μονάδας
 •  Κάρτα/ες ανεργίας
 • Δηλωθέν λογαριασμός τράπεζας – ΙΒΑΝ
 •  ΑΜΚΑ (όλων των μελών)

Για τους αλλοδαπούς και για τους έγγαμους με μέλη οικογενείας τους αλλοδαπό, εκτός της προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών, είναι απαραίτητα να προσκομίσουν και επιπλέον στοιχεία, τα οποία και θα τους ανακοινωθούν, όταν θα προσέλθουν στην υπηρεσία του Δήμου.