Υποχρέωση των ιδιοκτητών ο καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων από τη εαρινή βλάστηση

Μέχρι 30 Απριλίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία

Να προχωρήσουν άμεσα σε καθαρισμό των οικοπέδων από την εαρινή βλάστηση με στόχο να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου ζητά με ανακοίνωση της η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Καρδίτσας. Ειδικότερα η υπηρεσία επισημαίνει τα κάτωθι:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη (Υ. Α. 18851 οικ. Φ.700.20/2023 – ΦΕΚ 2549/Β/19-04-2023), με τις διατάξεις της οποίας εξειδικεύονται τα οριζόμενα στην υποπερ. 26 της περ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 266 του ν. 5037/2023 (Α’ 78):

“οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές (α) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, (β) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, (γ) εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των περ. “(α)” και “(β)” του παρόντος άρθρου και (δ) εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, πρέπει να προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους και τη συντήρηση αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της”.

Ο Δήμος Καρδίτσας καλεί τους ιδιοκτήτες των ανωτέρω ακινήτων, να εκπληρώσουν την υποχρέωση καθαρισμού του χώρου που κατέχουν, και να συντηρούν αυτόν με δική τους δαπάνη και ευθύνη.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης του χώρου που κατέχουν επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στον/στους υπόχρεους:

α. πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ,

β. δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών

O απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

β. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

γ. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

δ. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

ε. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού της παρ. 1. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.