1

Ξεκινούν οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης σχολικών συγκροτημάτων στο Δήμο Καρδίτσας

Τη σχετική σύμβαση υπόγραψε με τον ανάδοχο ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος

Ξεκινούν οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης σχολικών συγκροτημάτων στο Δήμο Καρδίτσας

Την σύμβαση με τον ανάδοχο για την έναρξη των εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης σε σειρά σχολικών κτιρίων της Καρδίτσας υπόγραψε με τον ανάδοχο του έργου, ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος.  Παρών στην υπογραφή της σύμβασης ήταν και ο αντιδήμαρχος έργων κ. Π. Σβερώνης. Ειδικότερα η εργολαβία είναι συνολικού προϋπολογισμού ύψους 748.ΟΟΟ Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ ενώ οι πιστώσεις προέρχονται από τη ΣΑΤΑ σχολείων. Με την υπογραφή της σύμβασης ο δήμαρχος δήλωσε πως πρόκειται για μια σημαντική εργολαβία, που θα βοηθήσει σημαντικά στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση μεγάλων σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Καρδίτσας. Ακόμη συμπλήρωσε ότι με τέτοιου είδους έργα αναβαθμίζεται και η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία καθώς το καλύτερο σχολικό περιβάλλον συμβάλει τελικά στην ποιοτικότερη εκπαίδευση.

Αναλυτικά το έργο προβλέπει τα παρακάτω:  

Προβλεπόμενες  σχολικές μονάδες:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

1οΔημοτικό(κλειστό γυμναστήριο)- 6oΔημoτικό-7oΔημοτικό-3o&13oΔημοτικό & Νηπιαγωγείο Καρδίτσας-Δημοτικό Μητρόπολης- Δημοτικό Παλαιοκκλησίου-10ο Δημοτικό

ΓΥΜΝΑΣΙΑ                                                                                                                                                                    

Μουσικό Γυμνάσιο

ΛΥΚΕΙΑ                                                                                                                                                                    

Εργαστηριακό  Κέντρο Καρδίτσας- 5ο ΓΕΛ

Όλες οι σχεδιαζόμενες επεμβάσεις αφορούν εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν. 4495/2017.

Ειδικότερα οι προβλεπόμενες εργασίες είναι οι εξής:                                                                                                                 

Συντήρηση κτιρίων

 • Αποκατάσταση οροφής αιθουσών σε παλαιά διδακτήρια τα οποία διαθέτουν παλαιού τύπου οροφή με καλαμωτή. (εδ. α, παρ.1, άρθ.30,Ν4495/17)
 • Σποραδική συντήρηση σε εγκαταστάσεις Αποχέτευσης, Ηλεκτρικές, Θέρμανσης, ύδρευσης. (εδ. α, παρ.1, άρθ.30,Ν4495/17)
 • Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές σε χώρους wc, για λόγους  υγιεινής και καθαριότητας, σε διδακτήρια τα οποία είναι παλαιά και οι εγκαταστάσεις τους παρουσιάζουν βλάβες και είναι μη λειτουργικές ,με επισκευή-αντικατάσταση  πλακιδίων, ειδών υγιεινής , υδραυλικών, κ.λ.π (εδ. α, β παρ.1, άρθ.30,Ν4495/17)
 • Εργασίες μόνωσης έναντι υγρασίας σε εξωτερικές επιφάνειες σκυροδεμάτων και τοίχων. (εδ. γ, παρ.1, άρθ.30,Ν4495/17)
 • Σποραδική αντικατάσταση φθαρμένων υαλοπινάκων και ακατάλληλων κουφωμάτων . (εδ. ε, παρ.1, άρθ.30,Ν4495/17)
 • Επισκευή ξύλινης στέγης χωρίς χρήση ικριωμάτων σε σχολικές μονάδες, για αποφυγή εισροής υδάτων και υγρασίας εντός των διδακτηρίων. (εδ. στ, παρ.1, άρθ.30,Ν4495/17)
 • Επισκευή – αποκατάσταση επικεράμωσης, σε σημεία όπου παρουσιάζονται εκτεταμένες φθορές. (εδ. στ, παρ.1, άρθ.30,Ν4495/17)
 • Επισκευή-αντικατάσταση Υδρορροών (εδ. στ, παρ.1, άρθ.30,Ν4495/17)
 • Ράμπες ΑΜΕΑ (εδ. ιδ, παρ.1, άρθ.30,Ν4495/17)

Συντήρηση περιβάλλοντα χώρου και αθλητικών εγκαταστάσεων.

 • Τοποθέτηση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας σε χώρους  αθλοπαιδιών στις σχολικές μονάδες που παρουσιάζονται προβλήματα. Πολλοί χώροι αθλοπαιδιών  έχουν κατασκευασθεί από εικοσιπενταετίας και πλέον και παρουσιάζουν φθορές στον τάπητα συγκεντρώνοντας  στάσιμα ύδατα μετά από κάθε βροχόπτωση. Προβλέπεται να στρωθεί μια στρώση ασφαλτοτάπητα στον οποίο θα δοθούν κατάλληλες κλίσεις απορροής. (εδ. ιστ, παρ.1, άρθ.30, Ν4495/17)
 • Ανακατασκευή αύλειων  χώρων και  διαμόρφωση κατάλληλων  κλίσεων για την απορροή των επιφανειακών υδάτων με παράλληλη τοποθέτηση αγωγών ομβρίων και φρεατίων υδροσυλλογής.(3o&13oΔημοτικό Καρδίτσας) (εδ. ιστ, παρ.1, άρθ.30, Ν4495/17)
 • Συνθετικός χλοοτάπητας πάχους 5mm επιφάνειας 1215 m2 για τμήμα του αύλειου χώρου  του 3ου και 13ου Δημοτικού
 • Ασφαλτική  στρώση  βάσης  πάχους 5cm για  επιφάνεια τεσσάρων γηπέδων μπάσκετ ( 525χ4) 2100 μ2
 • Ασφαλτική  στρώση  βάσης  πάχους 5cm για  τμήμα του αύλειου χώρου του 3ου και 13ου Δημοτικού  επιφάνειας 1500 μ2 .

Αύλειος  χώρος 3ου & 13ου Δημοτικού

Αναλυτικότερα οι εργασίες οι οποίες θα γίνουν  στον αύλειο χώρο του ανωτέρω σχολείου είναι οι εξής:

 • Αποξήλωση του υφιστάμενου  τάπητα  και των  τσιμεντοστρώσεων
 • Καθαρισμός της επιφάνειας  σε βάθος 15 εκ. και  διαμόρφωση κλίσεων αρχική.
 • Κατασκευή  βάσης μεταβλητού πάχους (μέσου 10 εκ.) με υλικό 3Α για την τελική διαμόρφωση των κλίσεων προς τις  πλευρές  της αυλής.
 • Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα  πάχους 5 cm σε επιφάνεια 1500 μ2
 • Κατασκευή  συνθετικού χλοοτάπητα  σε επιφάνεια 1215 μ2   εκτός αυτής του ασφαλτικού.
 • Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων εσωτερικά της περίφραξης στην περίμετρο, με τσιμεντοσωλήνα Φ30. Ο τσιμεντοσωλήνας θα κατασκευασθεί  με την κατάλληλη κατά μήκος κλίση για την απορροή  των υδάτων και θα καταλήγει στα πλησιέστερα φρεάτια ή αγωγό  αποχέτευσης ομβρίων του δήμου.

Κατά μήκος του τσιμεντοσωλήνα και  ανά 30μ θα κατασκευασθούν φρεάτια υδροσυλλογής  τα οποία μέσω των κλίσεων οι οποίες επιμελώς θα έχουν δοθεί θα συγκεντρώνουν  τα απορρέοντα  ύδατα του περιβάλλοντα χώρου.

Όπου υπάρχει δυσκολία στη διαμόρφωση των κλίσεων (λόγω και των υφισταμένων κτισμάτων) και υπάρχει πιθανότητα τα επιφανειακώς ρέοντα ύδατα να μην οδηγούνται στα φρεάτια υδροσυλλογής θα τοποθετηθούν διάτρητοι τσιμεντοσωλήνες  Φ30 οι οποίοι θα περιβάλλονται εξωτερικά με φίλτρο στραγγιστηριού  από διαβαθμισμένα αδρανή, ώστε  να αποφευχθεί η εκδοχή δημιουργίας στάσιμων υδάτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 748.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.