1

Ξεκινούν εργασίες αποκατάστασης δρόμων του Δήμου Καρδίτσας

Υπογράφηκε από το Δήμαρχο κ. Φωτ. Αλεξάκο η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου “Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Καρδίτσας” προϋπολογισμού 700.000 €

Παρεμβάσεις σε δημοτικούς δρόμους  με σκοπό την ανακατασκευή τους, καθώς και την πλήρη κατασκευή οδοποιϊας περιλαμβάνει το έργο “Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Καρδίτσας”, οι εργασίες του οποίου ξεκινούν άμεσα.

Ο Δήμαρχος κ. Φωτ. Αλεξάκος, παρουσία και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Απ. Καπράνα υπέγραψε την Τετάρτη τη σύμβαση του έργου, προϋπολογισμού 700.000 €, το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Έργων και περιλαμβάνει τα εξής:

α. Για τους δημοτικούς δρόμους που έχουν ασφαλτοτάπητα και έχει φθαρεί προβλέπεται να γίνουν τα εξής:

 • Απόξεση υπάρχοντος φθαρμένου ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας.
 • Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης μεταβλητού πάχους
 • Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα
 • Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας,

β. Για τους δημοτικούς δρόμους που είναι κατασκευασμένοι με κρασπεδορείθρα και 3Α προβλέπεται να γίνουν τα εξής:

 • Αναμόχλευση, διάστρωση και συμπύκνωση υφιστάμενων στρώσεων οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή.
 •  Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά
 • Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα
 • Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας

 γ. Για τους δημοτικούς δρόμους για τους οποίους δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση στο οδόστρωμα προβλέπεται να γίνουν τα εξής:

 • Εκσκαφή χαλαρών εδαφών με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
 • Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου , σε τρεις στρώσεις 15 εκατ. η κάθε μία.
 • Κατασκευή επιχώματος οδού.
 • Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα διατομής πλάτους 0,15 μ. και ύψους 0,25-0,30 μ.
 • Κατασκευή δύο στρώσεων βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ. η κάθε μία από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου
 • Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα .
 • Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας,  συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m, με χρήση κοινής ασφάλτου.
 • Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων αποχέτευσης ακαθάρτων ύδρευσης.

δ. Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες.

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι 12 μήνες.