Ανακοίνωση του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας για συνεργασία με Κοινωνιολόγο ή Κοινωνικό/ή Ανθρωπολόγο

Το ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Children First, N. 856617, με βάση την απόφαση 217.2 της συνεδρίασης του ΔΣ στις 5/3/2020, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Κοινωνιολόγο ή Κοινωνικό/ή Ανθρωπολόγο.

Απαραίτητα τυπικά προσόντα των υποψηφίων συνεργατών, η έλλειψη κάποιου από αυτά αποτελεί λόγο μη εξέτασης του φακέλου, είναι:

  1. Πτυχίο ΠΕ Κοινωνιολόγου ή Κοινωνικού/ ής Ανθρωπολόγου
  2. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, η οποία θα αποδεικνύεται με τα ανάλογα πιστοποιητικά
  3. Άριστη Γνώση χειρισμού Η/Υ (ECDL)

Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Οι φάκελοι των υποψηφίων θα αξιολογηθούν από το ΔΣ και το άτομο το οποίο θα επιλεγεί θα συνάψει σύμβαση εξωτερικής συνεργασίας με το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας. Η σύμβαση θα έχει ως αρχή την ημερομηνία της υπογραφής της και διάρκεια έως το τέλος του προγράμματος.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν

1) Αντίγραφο Πτυχίου

2) Αντίγραφο Α.Δ.Τ.

3) Αντίγραφο Πιστοποιητικού γνώσης Αγγλικών

4) Αντίγραφο Πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού Η/Υ

5) Βιογραφικό σημείωμα (ενυπόγραφο)

Χώρος παροχής υπηρεσιών: Ο συνεργάτης ή η συνεργάτιδα, δεν είναι υποχρεωμένος/η να τηρεί ωράριο στο χώρο του ΚΓΚ. Υποχρεούται να βρίσκεται στο χώρο του ΚΓΚ για τη συνεργασία με την ομάδα έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος.

Αμοιβή συνεργάτη/ συνεργάτιδας: ανέρχεται στo συνολικό ποσό των 3.000 € (τριών χιλιάδων €) μεικτά, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και ΦΠΑ, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών οι οποίες βαρύνουν τον συνεργάτη ή τη συνεργάτιδα.

Αιτήσεις κατατίθενται προσωπικά ή με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, Ηρώων Πολυτεχνείου 22, από την Πέμπτη 12/3/2020 έως την Παρασκευή 20/3/2020, ώρες 11.00 – 14.00, καθημερινά εργάσιμες μέρες.

Υπεύθυνη: κ. Μάρθα Μπενέκη, Κοινωνική Λειτουργός, τηλέφωνο 2441071594