Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ & TΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΠ:19901/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ & TΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ
(Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ )

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας διακηρύσσει ότι :

Ο Δήμος Καρδίτσας διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ & TΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 74.399,41€ € με το ΦΠΑ. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 13/12/2016 και ώρα 11:00. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 13/12/2016 και ώρα 12:00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές και όροι. Η παράδοση θα γίνει τμηματικά. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά για τον ανάδοχο ή τους αναδόχους που θα προκύψουν είναι μέχρι 31/12/2016 (Υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης από την πλευρά της αναθέτουσας αρχής). Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους του δήμου και των φορέων του. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 24413-50797, 24413-50796, fax:24413-50721, ( αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Κατσαούνος Ιωάννης Σκούρα Κατερίνα ) στο τμήμα Προμηθειών Δήμου Καρδίτσας, διεύθυνση Αρτεσιανού 1 Τ.Κ. 43131 Καρδίτσα.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του δήμου Καρδίτσας.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ