Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 15080/2020
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας διακηρύσσει ότι:

Ο Δήμος Καρδίτσας διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια “ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΤΟΥΣ 2020″

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 40.379,36 € με το ΦΠΑ. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 22/09/2020 και ώρα 11:00 π.μ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 22/09/2020 και ώρα 12:00 π.μ.. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Κωδικοί CPV: Ρούχα προστασίας και ασφαλείας CPV : 35113400 – 3

Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές και όροι. Η παράδοση θα γίνει δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την έγγραφη παραγγελία της υπηρεσίας στον ανάδοχο ή τους αναδόχους που θα προκύψουν. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους του δήμου. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 24413-50797, 24413-50798-799, fax:24413-50721, (αρμόδιοι υπάλληλοι κ.Λάππας Κων/νος, Σκούρα Κατερίνα) στο τμήμα Προμηθειών Δήμου Καρδίτσας, διεύθυνση Αρτεσιανού 1 , Τ.Κ. 43131 Καρδίτσα.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του δήμου Καρδίτσας.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Τσιάκος Βασίλειος